Loading...
 

Tribologia

Biuletyn PTT: ISSN 1732-422X

PERIODICS

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance


Artykuły Help

TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:48 UTC  (4046 Wyświetlenia)

Rafał SUWART①

WPŁYW TARCIA NA SPRAWNOŚĆ MASZYN SZYJĄCYCH W PRZEMYŚLE OBUWNICZYM

THE EFFECT OF FRICTION ON THE EFFICIENCY OF SEWING MACHINES IN THE SHOE INDUSTRY

Słowa kluczowe:

siła tarcia, praca, optymalizacja, sprawność

Key words:

friction force, work, optimization, efficiency
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:45 UTC  (3960 Wyświetlenia)

Ryszard RUTA①, Ewa PAWELEC①, Elżbieta SIWIEC①

WPŁYW ZAWARTOŚCI DODATKÓW AW I EP NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŚRODKÓW SMAROWYCH

EFFECTS OF THE CONTENT OF AW AND EP ADDITIVES ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF LUBRICANTS

Słowa kluczowe:

kompozycje smarowe, dodatki smarne, zacieranie, zużycie

Key words:

lubricant compositions, lubricant additives, scuffing, wear
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:41 UTC  (3550 Wyświetlenia)

Elżbieta ROGOŚ①

WPŁYW DODATKÓW AW/EP NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE EKOLOGICZNYCH KOMPOZYCJI SMAROWYCH

THE INFLUENCE OF AW/EP ADDITIVES ON LUBRICATING PROPERTIES OF ECOLOGICAL OIL COMPOSITES

Słowa kluczowe:

oleje roślinne, dodatki bezpopiołowe, dodatki smarne, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe

Key words:

vegetable oils, ashless additives, lubricating additives, antiwear properties, extreme-pressure properties
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:39 UTC  (3516 Wyświetlenia)

Jacek PRZEPIÓRKA①, Marian SZCZEREK②, ③

DOBÓR ELEMENTU STALOWEGO DO POLIMEROWO-METALOWYCH WĘZŁÓW TARCIA

SELECTION OF STEEL ELEMENT FOR POLYMER–METAL FRICTION PAIRS

Słowa kluczowe:

tarcie, zużycie, stal, żelazo Armco, polietylen UHMW

Key words:

friction, wear, steel, iron Armco, polyethylene UHMW
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:36 UTC  (5636 Wyświetlenia)

Sławomir PAWŁOWSKI①, Grzegorz DOBIŃSKI① Andrzej MAJCHER②, Mirosław MROZEK②

METODA DETEKCJI AMPLITUDY I FAZY W TRYBIE KONTAKTU PRZERYWANEGO W DYNAMICZNYM MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH

THE METHOD OF AMPLITUDE AND PHASE DETECTION IN TAPPING-MODE IN DYNAMIC ATOMIC FORCE MICROSCOPY

Słowa kluczowe:

dynamiczny mikroskop sił atomowych, tryb kontaktu przerywanego, szybka transformata Fouriera FFT, detekcja amplitudy i fazy

Key words:

dynamic atomic force microscopy, tapping-mode, fast Fourier transform FFT, amplitude and phase detection
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:34 UTC  (3303 Wyświetlenia)

Edyta OSUCH-SŁOMKA①, Ryszard RUTA①

ZASTOSOWANIE CENTRALNYCH ROTATABILNYCH PLANÓW KOMPOZYCYJNYCH W OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW METODY

BALL-CRATERING APPLICATION OF THE CENTRAL COMPOSITE ROTATABLE DESIGN IN THE OPTIMISATION OF PARAMETERS OF A BALL-CRATERING METHOD

Słowa kluczowe:

metoda ball-cratering, powłoka przeciwzużyciowa, centralne rotabilne plany kompozycyjne, funkcja użyteczności

Key words:

ball-cratering method, antiwear coating, central composite rotatable design, utility function
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:30 UTC  (3197 Wyświetlenia)

Piotr NOWAK①

CZYNNIKI STYMULUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE STALI DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH


DRIVERS PERFORMANCE FOR STEEL AT ELEVATED TEMPERATURES

Słowa kluczowe:

stal zaworowa, żaroodporność, żarowytrzymałość

Key words:

valve Steel, fire resistance, heat strength
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:27 UTC  (3805 Wyświetlenia)

Jarosław MOLENDA①, Zbigniew PAWELEC①

NISKOTEMPERATUROWE CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTÓW METALOPOLIMEROWYCH

LOW-TEMPERATURE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF METAL-POLYMER COMPOSITES

Słowa kluczowe:

tarcie suche, kompozyty metalopolimerowe, smary stałe, niska temperatura, współczynnik tarcia

Key words:

dry friction, metal-polymer composites, solid-state lubricants, low temperature, friction coefficient
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:22 UTC  (4188 Wyświetlenia)

Aleksander MAZURKOW①

METHOD FOR DETERMINATION OF THE STATIC FRICTION FACTOR IN SLIDE BEARINGS METODA

WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SPOCZYNKOWEGO W ŁOŻYSKACH ŚLIZGOWYCH

Key words:

static friction factor, molecular-mechanical theory of friction, slide bearing, real area of a contact, bush bearing, journal bearing

Słowa kluczowe:

współczynnik tarcia spoczynkowego, molekularno-mechaniczna teoria tarcia, łożyska ślizgowe, rzeczywista powierzchnia kontaktu, panewka, czop
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 11:13 UTC  (3195 Wyświetlenia)

Marian GRĄDKOWSKI①

WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO ŚRODKA SMAROWEGO NA SPECYFIKĘ PROCESÓW TARCIA PRZEBIEGAJĄCYCH NA POWIERZCHNI POWŁOKI TYPU WC/C

INFLUENCE OF LUBRICANT OIL COMPONENTS ON THE CHARACTER OF FRICTION PROCESSES OCCURRING ON WC/C-COATED SURFACE

Słowa kluczowe:

olej syntetyczny PAO-8, powłoka WC/C, dodatki AW/EP, dodatki ekologiczne, właściwości smarne

Key words:

PAO-8 synthetic oil, WC/C coating, AW/EP additives, ecological additives, lubricity
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 6, 2013 (252)

dnia: Sun 26 strony Jan, 2014 10:48 UTC  (3545 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013

Tribo_13v44n6_all.pdf (5119565  B)

Okładka: Tribo_13v44n6_p001.pdf (22550  B)
Redaction: Tribo-13v44n5_p003.pdf (75832 B)
Treść: Tribo-13v44n5_p005_006.pdf (79734 B)
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013


TRIBOLOGIA 2013, V43, nr 5: Streszczenia Artykułów

dnia: Sun 01 strony Dec, 2013 14:17 UTC  (5265 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V44, nr 5, (251), 2013

All: Tribo-13v44n5_all.pdf (2961087 B)

Okładka: Tribo-13v44n5_p001.pdf (28915 B)
Redaction: Tribo-13v44n5_p003.pdf (75832 B)
Treść: Tribo-13v44n5_p005_006.pdf (79734 B)
TRIBOLOGIA V44, nr 5, (251), 2013

TREŚĆ:
Miron CZERNIEC, Jurij CZERNIEC: Oszacowanie wpływu owalności elementów łożyska ślizgowego na trwałość według uogólnionego modelu kumulacyjnego zużywania: 9 Tribo-13v44n5_p009_020.pdf (292566 B)
Karolina DZIOSA: Właściwości smarne oleju z alg w skojarzeniu stal–stal: 21 Tribo-13v44n5_p021_031.pdf (230758 B)
Jarosław KACZOR: Wpływ kształtu bieżni łożyska kulkowego na trwałość łożysk: 33 Tribo-13v44n5_p033_044.pdf (239208 B)
Monika MAKOWSKA: Wpływ temperatury na skład chemiczny warstw granicznych powstających z udziałem dodatku smarnego pochodzenia roślinnego: 45 Tribo-13v44n5_p045_054.pdf (201291 B)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI, Maksim ANTONOV: Wpływ niskotarciowych powłok PVD na zacieranie i pitting walcowych kół zębatych: 55 Tribo-13v44n5_p055_066.pdf (853608 B)
Piotr NOWAK: Wykorzystanie metod planowania eksperymentów w ocenie wybranych własności stali: 67 Tribo-13v44n5_p067_076.pdf (238637 B)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Wpływ dodatków CHO na zmianę składu warstwy wierzchniej śladu tarcia: 77 Tribo-13v44n5_p077_086.pdf (423379 B)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Ciecze obróbkowe na bazie oczyszczonej frakcji glicerynowej: 87 Tribo-13v44n5_p087_097.pdf (300378 B)
Ryszard RUTA: Modelowanie wpływu zawartości dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych: 99 Tribo-13v44n5_p099_113.pdf (461800 B)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT: Badanie modułu sprężystości i mikrotwardości warstw wierzchnich tłoka samochodowego w aspekcie jego zużycia: 115 Tribo-13v44n5_p115_125.pdf (273494 B)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marian SZCZEREK, Edyta OSUCH-SŁOMKA: Nowa metoda jakościowego i ilościowego różnicowania samochodowych olejów przekładniowych: 127 Tribo-13v44n5_p127_138.pdf (262080 B)
Wiesław ZWIERZYCKI, Arkadiusz STACHOWIAK, Kasper GÓRNY: Dobór materiału na noże do cięcia papryki. Badania tribokorozyjne: 139 Tribo-13v44n5_p139_148.pdf (234313 B)Contents: TRIBOLOGIA V43, No 5, (251), 2013

__CONTENTS:
TRIBOLOGIA V43, No 5, (251), 2013

CONTENTS:
Miron CZERNIEC, Jurij CZERNIEC: Influence estimation of sliding bearing details ovality on the longevity according to generalized cumulative wear model: 9 Tribo-13v44n5_p009_020.pdf (292566 B)
Karolina DZIOSA: Lubricating properties of algae oil in steel-steel tribosystem: 21 Tribo-13v44n5_p021_031.pdf (230758 B)
Jarosław KACZOR: The influence of the shape of races for the ball bearings on the life of bearings: 33 Tribo-13v44n5_p033_044.pdf (239208 B)
Monika MAKOWSKA: Influence of elevated temperature on the chemical composition of boundary layers forming in the presence of an antiwear additive of vegetable origin: 45 Tribo-13v44n5_p045_054.pdf (201291 B)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI, Maksim ANTONOV: The effect of low-friction PVD coatings on scuffing and pitting resistance of spur gears: 55 Tribo-13v44n5_p055_066.pdf (853608 B)
Piotr NOWAK: The use of methods of planning experiments in the evaluation of selected properties of the steel: 67 Tribo-13v44n5_p067_076.pdf (238637 B)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: The influence of CHO additives on the surface layer: 77 Tribo-13v44n5_p077_086.pdf (423379 B)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Cutting fluids on the base of purified glycerol fraction: 87 Tribo-13v44n5_p087_097.pdf (300378 B)
Ryszard RUTA: Modeling the relationship between additives and tribological properties of lubricants: 99 Tribo-13v44n5_p099_113.pdf (461800 B)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT: Analysis of elasticity modulus and microhardness of engine piston surface layers in the aspect of its wear: 115 Tribo-13v44n5_p115_125.pdf (273494 B)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marian SZCZEREK, Edyta OSUCH-SŁOMKA: A new test for the qualitative and quantitative discrimination between automotive transmission and axle oils: 127 Tribo-13v44n5_p127_138.pdf (262080 B)
Wiesław ZWIERZYCKI, Arkadiusz STACHOWIAK, Kasper GÓRNY: Material selection for knife to cutting bell pepper. Tribocorrosion research: 139 Tribo-13v44n5_p139_148.pdf (234313 B)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 4, 2013 (250)

dnia: Tue 08 strony Oct, 2013 18:40 UTC  (7350 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V44, nr 4, (250), 2013

Tribo-13v44n4_all.pdf (2925462 B)
Okładka & Redaction: Tribo-13v44n4_p001-003.pdf (60641 B)
Treść: Tribo-13v44n1_p005-006.pdf (48495  B)
Tribo-13v44n4_p005-006.pdf (41388 B)
TRIBOLOGIA V44, nr 4, (250), 2013

TREŚĆ
Marek BARA: Wpływ modyfikacji radiacyjnej na właściwości tribologiczne tworzyw T5W, T7W stosowanych w układach kinematycznych: Tribo-13v44n4_p009-016.pdf (392610 B)
Henryk CZARNECKI, Ireneusz Piotr CHMIELIK, Andrzej ZABORSKI: Analiza struktury geometrycznej powierzchni 3D w badaniach tribologicznych: Tribo-13v44n4_p017-032.pdf (703138 B)
Robert GIELNIEWSKI, Krzysztof GÓRSKI, Wincenty LOTKO, Remigiusz MICHALCZEWSKI: Analiza zacierania elementów pompy wtryskowej rozdzielaczowej CAV DPA zasilanej mieszaniną ON i EETB: Tribo-13v44n4_p033-044.pdf (359510 B)
Andrei KHUDOLEY, Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Vladislav CHIKUNOV, Dmitry SHASHOLKO: Wyznaczanie parametrów lepkości cieczy w ultracienkich warstwach smarujących: Tribo-13v44n4_p045-054.pdf (225235 B)
Piotr JÓŹWIAK, Krzysztof SICZEK: Badanie oporu ruchu w skoncentrowanym styku stali po stopie magnezu: Tribo-13v44n4_p055-066.pdf (173966 B)
Albert LEWANDOWSKI: Właściwości tribologiczne żeliwa EN-GJSFP-500-7 nagniatanego w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym: Tribo-13v44n4_p067-084.pdf (662206 B)
Monika MAKOWSKA: Badanie składu chemicznego warstw granicznych powstających z udziałem ekologicznego środka smarowego: Tribo-13v44n4_p085-094.pdf (109105 B)
Piotr NOWAK: Metoda oceny synergizmu wybranych parametrów obróbki cieplnej na kształtowanie się własności stali przeznaczonych do azotowania: Tribo-13v44n4_p095-104.pdf (158776 B)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Skuteczność przeciwzużyciowa kompozycji smarowych zawierających dodatki typu CHO: Tribo-13v44n4_p105-114.pdf (99869 B)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT: Badanie mikrotwardości warstwy wierzchniej cylindra w aspekcie odporności na zacieranie: Tribo-13v44n4_p115-124.pdf (137583 B)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Algorytm wyznaczania zmiennych współczynników pseudolepkości olejów na bazie eksperymentu: Tribo-13v44n4_p125-136.pdf (227641 B)


Contents: TRIBOLOGIA V43, No 4, (250), 2013

All: Tribo-12v43n4_all.pdf (13M)

Cover & Redaction: Tribo-13v44n4_p001-003.pdf (60641 B)__
CONTENTS: Tribo-13v44n4_p007-008.pdf (25161 B)__
TRIBOLOGIA V43, No 4, (250), 2013

CONTENTS:
Marek BARA: The influence of radiation modification on tribological properties of T5W, T7W plastics used in kinematics systems: Tribo-13v44n4_p009-016.pdf (392610 B)
Henryk CZARNECKI, Ireneusz Piotr CHMIELIK, Andrzej ZABORSKI: A 3D analysis of geometrical surface structure in tribological tests: Tribo-13v44n4_p017-032.pdf (703138 B)
Robert GIELNIEWSKI, Krzysztof GÓRSKI, Wincenty LOTKO, Remigiusz MICHALCZEWSKI: The analysis of scuffing failure of a CAV DPA injection pulp fuelled with a mixture of diesel fuel and ETEB: Tribo-13v44n4_p033-044.pdf (359510 B)
Andrei KHUDOLEY, Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Vladislav CHIKUNOV, Dmitry SHASHOLKO: Determination of the viscosity parameters for an ultra thin liquid layer in lubrication: Tribo-13v44n4_p045-054.pdf (225235 B)
Piotr JÓŹWIAK, Krzysztof SICZEK: Researches on friction resistance in the concentrated contact steel – on-magnesium alloy: Tribo-13v44n4_p055-066.pdf (173966 B)
Albert LEWANDOWSKI: Tribological properties of cast iron EN-GJSFP-500-7 after a burnishing process modified by exploration preparations based on solid lubricant and chemical action: Tribo-13v44n4_p067-084.pdf (662206 B)
Monika MAKOWSKA: An investigation of the chemical composition of boundary layers formed in the presence of synthetic lubricant: Tribo-13v44n4_p085-094.pdf (109105 B)
Piotr NOWAK: An assessment method of heat treatment parameters and selected synergies for the development of steel for nitriding: Tribo-13v44n4_p095-104.pdf (158776 B)
wa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: The antiwear effectiveness of lubricants containing CHO-type additives: Tribo-13v44n4_p105-114.pdf (99869 B)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT: Microhardness analysis of surface layers of engine cylinders in the aspect of scuffing resistance: Tribo-13v44n4_p115-124.pdf (137583 B)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Algorythm for variable pseudoviscosity coefficients under an experimental basis: Tribo-13v44n4_p125-136.pdf (227641 B)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA 2013, V44, Nr 3

dnia: Fri 12 strony Jul, 2013 10:16 UTC  (20905 Wyświetlenia)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 3, 2013 (249)Treść: TRIBOLOGIA V44, nr 3, (249), 2013

All: __Tribo-12v43n3_all.pdf (5.4M)

Okładka: Tribo-12v43n3_p001-03.pdf (56372 B)
Redakcja: Tribo-12v43n3_p003.pdf
Treść: Tribo-13v44n3_p005-006.pdf (42466 B)
TRIBOLOGIA V44, nr 3, (249), 2013


TREŚĆ:
Tomasz BULZAK, Zbigniew PATER, Janusz TOMCZAK: Płynięcie metalu podczas wyciskania wierteł krętych dla różnych czynników tarcia: Tribo-13v44n3_p009-020
Tadeusz KAŁDOŃSKI, Konrad KŁOS: O możliwości zastosowania azotku boru h-BN jako składnika żelaznego porowatego spieku: Tribo-13v44n3_p021-036
Andrei KHUDOLEY, Tatyana KUZNETSOVA, Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Mikroskopy o wysokiej rozdzielczości jako narzędzia do pomiaru promieniowego luzu oraz geometrii rowków w mikrołożysku: Tribo-13v44n3_p037-048
Piotr KOSTENCKI, Beata ŁĘTKOWSKA, Rafał NOWOWIEJSKI: Polowe badania odporności na ścieranie lemieszy płużnych wykonanych ze stali z dodatkiem boru: Tribo-13v44n3_p049-080
Wojciech NAPADŁEK, Wojciech PRZETAKIEWICZ, Czesław PAKOWSKI, Adam WOŹNIAK: Odporność na zużycie stali 41CrAlMo7 po azotowaniu jarzeniowym oraz ablacyjnym teksturowaniu laserowym: Tribo-13v44n3_p081-096
Zbigniew PAWELEC, Piotr KOWALEWSKI: Właściwości mechaniczne i współczynnik tarcia statycznego kompozytów metalopolimerowych przeznaczonych do regeneracji układów prowadnicowych obrabiarek skrawających: Tribo-13v44n3_p097-108.pdf
Laura PEÑA PARÁS, Luz A. TREJO MONTEMAYOR, Salvador RAMÍREZ CANTÚ, Raúl D. FERNÁNDEZ CORONA, Melissa REYNA REYES: Zastosowanie obróbki kriogenicznej i powłok PVD do zwiększenia odporności na ścieranie stali narzędziowych: Tribo-13v44n3_p109-118.pdf
Stanisław STRZELECKI, Krzysztof KUMYCZ: Wpływ rowków smarowych na charakterystyki statyczne cylindrycznego łożyska 3-powierzchniowego: Tribo-13v44n3_p119-132.pdf
Stanisław F. ŚCIESZKA, Marcel ŻOŁNIERZ: Badania termomechanicznej niestabilności hamulców przemysłowych: Tribo-13v44n3_p133-150.pdf
Daniel Alejandro TREVIÑO GARZA, Francisco Javier INZUNZA, ZAVALA, Andrés Morelos ZARAGOZA LAGÜERA, Zygmunt HADUCH SUSKI: Przedłużenie trwałości matryc do wyciskania profili aluminiowych: Tribo-13v44n3_p151-166
Magdalena TRZOS, Marian SZCZEREK, Hanna KOCHANEK: Zależność między różnymi wskaźnikami właściwości smarnych samochodowych olejów przekładniowych: Tribo-13v44n3_p167-176
Bogdan WARDA: Trwałość zmęczeniowa styku tocznego dla materiału sprężysto-plastycznego z kinematycznym wzmocnieniem liniowym: Tribo-13v44n3_p177-186


Contents: TRIBOLOGIA V43, No 3, (249), 2013

All: Tribo-12v43n3_all.pdf (5653518 B)

Cover: Tribo-12v43n3_p001-03.pdf (56372 B)
Redaction: Tribo-12v43n3_p003.pdf
CONTENTS:Tribo-13v44n3_p007-008.pdf (26458 B)
TRIBOLOGIA V43, No 3, (249), 2013

CONTENTS:
Tomasz BULZAK, Zbigniew PATER, Janusz TOMCZAK: Metal flow in twist drill extrusion with different friction factors: Tribo-13v44n3_p009-020.pdf
Tadeusz KAŁDOŃSKI, Konrad KŁOS: The possibility of the application of boron nitride h-BN as a component of iron porous sinter: Tribo-13v44n3_p021-036.pdf
Andrei KHUDOLEY, Tatyana KUZNETSOVA, Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: High resolution microscopy as tools for sliding microbearing radial clearance and grooves geometry measurements: Tribo-13v44n3_p037-048.pdf
Piotr KOSTENCKI, Beata ŁĘTKOWSKA, Rafał NOWOWIEJSKI: Field tests of resistance to abrasive wear of ploughshares made of boron steel: Tribo-13v44n3_p049-080.pdf
Wojciech NAPADŁEK, Wojciech PRZETAKIEWICZ, Czesław PAKOWSKI, Adam WOŹNIAK: Laboratory investigations of wear resistance under friction of a surface layer of 41CrAlMo7 steel after glow discharge nitriding as well as ablation laser texturing: Tribo-13v44n3_p081-096.pdf
Zbigniew PAWELEC, Piotr KOWALEWSKI: Mechanical properties and static friction coefficients of the metal-polymer composite intended for the regeneration of guiding systems of cutting tools: Tribo-13v44n3_p097-108.pdf
Laura PEÑA PARÁS, Luz A. TREJO MONTEMAYOR, Salvador RAMÍREZ CANTÚ, Raúl D. FERNÁNDEZ CORONA, Melissa REYNA REYES: Cryogenic treatment and PVD coatings to augment wear resistance of tool steels: Tribo-13v44n3_p109-118.pdf
Stanisław STRZELECKI, Krzysztof KUMYCZ: The effect of oil grooves on the static characteristics of cylindrical 3-lobe journal bearings: Tribo-13v44n3_p119-132.pdf
Stanisław F. ŚCIESZKA, Marcel ŻOŁNIERZ: Study on thermo-mechanical instability in the industrial brakes: Tribo-13v44n3_p133-150.pdf
Daniel Alejandro TREVIÑO GARZA, Francisco Javier INZUNZA, ZAVALA, Andrés Morelos ZARAGOZA LAGÜERA, Zygmunt HADUCH SUSKI: Improvement of tool life of aluminum extrusion die tools: Tribo-13v44n3_p151-166.pdf
Magdalena TRZOS, Marian SZCZEREK, Hanna KOCHANEK: The relationship between the lubricating properties indicators of gear oils determined by different methods: Tribo-13v44n3_p167-176.pdf
Bogdan WARDA: Rolling contact fatigue life for elastic linear kinematic-hardening plastic material: Tribo-13v44n3_p177-186.pdf

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA 2013, V44, Nr 2

dnia: Sun 12 strony Maj, 2013 08:29 UTC  (7310 Wyświetlenia)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA 2013, V44, nr 2: Streszczenia Artykułów


Treść: TRIBOLOGIA V44, nr 2, (248), 2013

All: Tribo_13v44n2_all.pdf (3647080B)

Redakcja+: Tribo_13v44n2_p001.pdf (27561B)
Treść: 13v44n2_p005_006.pdf (64636B)
TRIBOLOGIA V44, No 2, (248), 2013

Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii – cz. 16. Społeczne funkcje tribologii: Tribo_13v44n2_p009_019.pdf (127509B)
Jan BUJAK, Joanna KACPRZYŃSKA, Jerzy SMOLIK: Wpływ cieczy o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych na intensywność zużywania ściernego warstw hybrydowych wyznaczaną metodą ball-cratering: Tribo_13v44n2_p021_030.pdf (481051B)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI: Metoda obliczeniowa trwałości przekładni ślimakowej ze ślimakiem ewolwentowym: Tribo_13v44n2_p031_043.pdf (273458B)
Jolanta DRABIK, Janusz Tytus JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: Smar plastyczny w metalopolimerowym kompozycie termoutwardzalnym: Tribo_13v44n2_p045_055.pdf (294089B)
Eugene FELDSHTEIN, Halina PACHA-GOŁĘBIOWSKA: Właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej elementów z żeliwa EN-GJS2131 po obróbce wykończeniowej toczeniem: Tribo_13v44n2_p057_067.pdf (189670B)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: Analizy porównawcze wpływu drgań stycznych poprzecznych i wzdłużnych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym: Tribo_13v44n2_p069_079.pdf (321516B)
Janusz Tytus JANECKI, Jolanta DRABIK Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: Kompozyty wielkocząsteczkowe w węzłach tarcia maszyn: Tribo_13v44n2_p081_094.pdf (319663B)
Robert JASIŃSKI, Piotr KOWALEWSKI, Agata LITWIN, Maciej PASZKOWSKI: Wpływ zużycia zmęczeniowego PE-UHMW stosowanego na panewki endoprotez na jego własności tribologiczne: Tribo_13v44n2_p095_102.pdf (345715B)
Albert LEWANDOWSKI: Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN GJLP-250: Tribo_13v44n2_p103_113.pdf (695991B)
Tomasz MADEJ, Anna M. RYNIEWICZ: Modelowanie i symulacje wytrzymałościowe w stawie biodrowym zaopatrzonym protezą nakładkową jako procedura diagnostyczna przed zabiegiem kapoplastyki: Tribo_13v44n2_p115_128.pdf (480314B)
Monika MAKOWSKA, Elżbieta SIWIEC: Przemiany chemiczne syntetycznego środka smarnego zawierającego ekologiczny dodatek przeciwzużyciowy zachodzące w warunkach tarcia: Tribo_13v44n2_p129_139.pdf (182886B)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Przemiany struktury smarów plastycznych po testach tribologicznych: Tribo_13v44n2_p141_150.pdf (234207B)
JAN PRZYBYLSKI, ANDRZEJ MAJCHER, PAWEŁ GUT: Koncepcja budowy stanowiska do technologii Electron Beam Physical Vapor Deposition o specyficznych cechach użytkowych: Tribo_13v44n2_p151_158.pdf (142147B)
Elżbieta ROGOŚ: Wpływ oczyszczania olejów sprężarkowych na ich właściwości smarne: Tribo_13v44n2_p159_168.pdf (341095B)
Ryszard RUTA, Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI: Modelowanie wpływu dodatków EP/AW na właściwości tribologiczne środków smarowych:Tribo_13v44n2_p169_182.pdf (368375B)
Małgorzata WRONA, Andrzej URBAŃSKI: Badanie właściwości przeciwzużyciowych kompozycji smarowych zawierających surowce roślinne Tribo_13v44n2_p183_190.pdf (137206B)
Contents: TRIBOLOGIA V44, No 2, (248), 2013

All: Tribo_13v44n2_all.pdf (3647080B)

Contents: Tribo_13v44n2_p007_008.pdf (47038B)
Redakcja+: Tribo_13v44n2_p001.pdf (27561B)
TRIBOLOGIA V44, No 2, (248), 2013

Wiesław LESZEK: Discussion about the fundamental problems of tribology: Part 16 Social functions of tribology: Tribo_13v44n2_p009_019.pdf (127509B)
Jan BUJAK, Joanna KACPRZYŃSKA, Jerzy SMOLIK: An effect of liquids with various physico-chemical properties on the abrasive wear intensity of hybrid layers: Tribo_13v44n2_p021_030.pdf (481051B)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI: Calculation method longevity of worm gear with evolventary worm: Tribo_13v44n2_p031_043.pdf (273458B)
Jolanta DRABIK, Janusz Tytus JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: The grease content in composite thermosetting metal-polymer: Tribo_13v44n2_p045_055.pdf (294089B)
Eugene FELDSHTEIN, Halina PACHA-GOŁĘBIOWSKA: Tribological properties of surface layers of GJS2131 cast iron parts after finish turning: Tribo_13v44n2_p057_067.pdf (189670B)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: The comparative analyses of the influence of tangential transverse and longitudinal vibrations on friction force in sliding motion: Tribo_13v44n2_p069_079.pdf (321516B)
Janusz Tytus JANECKI, Jolanta DRABIK Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: Polymer composites in friction pair machine: Tribo_13v44n2_p081_094.pdf (319663B)
Robert JASIŃSKI, Piotr KOWALEWSKI, Agata LITWIN, Maciej PASZKOWSKI: The fatigue wear of acetabular prostheses PE-UHMW on its tribological properties: Tribo_13v44n2_p095_102.pdf (345715B)
Albert LEWANDOWSKI: Using G. Taguchi’s research planning method for analysis and optimisation of cast iron EN GJLP-250 surface burnishing: Tribo_13v44n2_p103_113.pdf (695991B)
Tomasz MADEJ, Anna M. RYNIEWICZ: Modelling and strength simulations in a hip joint equipped with an overlay prosthesis as a diagnostic procedure before the hip resurfacing operation: Tribo_13v44n2_p115_128.pdf (480314B)
Monika MAKOWSKA, Elżbieta SIWIEC: Investigation of the chemical conversions of synthetic lubricant containing ecological antiwear additive proceeding under friction conditions: Tribo_13v44n2_p129_139.pdf (182886B)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Conversion of the structure of greases after tribological tests: Tribo_13v44n2_p141_150.pdf (234207B)
JAN PRZYBYLSKI, ANDRZEJ MAJCHER, PAWEŁ GUT: Concept of electron beam physical vapour deposition test stand with specific functional properties: Tribo_13v44n2_p151_158.pdf (142147B)
Elżbieta ROGOŚ: The influence of the purifying process on lubricating properties of compressor oils: Tribo_13v44n2_p159_168.pdf (341095B)
Ryszard RUTA, Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI: Modelling the reliationship between additives and tribological properties of lubricants: Tribo_13v44n2_p169_182.pdf (368375B)
Małgorzata WRONA, Andrzej URBAŃSKI: Investigation of antiwear properties of lubricant containing vegetable raw materials: Tribo_13v44n2_p183_190.pdf (137206B)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA 2013, V44, Nr 1

dnia: Sat 02 strony Mar, 2013 10:24 UTC  (7591 Wyświetlenia)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA 2013, V44, nr 1: Streszczenia ArtykułówTreść: TRIBOLOGIA V44, nr 1, (247), 2013

All: Tribo-13v44n1_all.pdf (17151715  B)

All: Tribo-13v44n1_all_s.pdf ( 7790455  B)

Redakcja +: Tribo-13v44n1_p001-003.pdf (50773  B)
TRIBOLOGIA V44, No 1, (247), 2013

Treść: Tribo-13v44n1_p005-006.pdf (48495  B)
TREŚĆ:
Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii – cz. 15. Metodologiczne podstawy badań porównawczych w tribologii: Tribo-13v44n1_p009-024.pdf ( 131569  B)
Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD, Martin SEIDL, Jiří BOBEK, Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Aleš AUSPERGER: Właściwości tribologiczne i fizyczne polipropylenu wypełnionego włóknami naturalnymi: Tribo-13v44n1_p025-034.pdf ( 893495  B)
Emil EVIN, Miroslav TOMÁŠ, Vladimír SEMJON: Studium charakterystyk tribologicznych blach stalowych z powłokami Fe-Zn: 35Tribo-13v44n1_p035-046.pdf ( 612330  B)
František GREŠKOVIČ, Ľudmila DULEBOVÁ, Emil SPIŠÁK, Branislav DULEBA, Ján VARGA: Zużycie adhezyjne wybranych stali narzędziowych stosowanych na formy wtryskowe: Tribo-13v44n1_p047-058.pdf ( 1911445  B)
Ludwik KANIA, Szczepan ŚPIEWAK: Wyznaczanie oporów ruchu łożyska tocznego wieńcowego w oparciu o rozkład obciążenia wewnętrznego: Tribo-13v44n1_p059-068.pdf ( 380581  B)
Michaela KOLNEROVÁ, Pavel SOLFRONK, Jiří SOBOTKA, Pavel DOUBEK, LUKÁŠ ZUZÁNEK: Właściwości tribologiczne smaru tiksotropowego: Tribo-13v44n1_p069-080.pdf ( 973424  B)
Stanisław KUT, Irena NOWOTYŃSKA: Analiza numeryczna wpływu przeciwciągu na zużycie narzędzia w procesie ciągnienia: Tribo-13v44n1_p081-090.pdf ( 237144  B)
Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ: Własności tribologiczne aluminium otrzymanego na drodze konsolidacji plastycznej proszków: Tribo-13v44n1_p091-104.pdf ( 5098170  B)
Jan PIWNIK, Jerzy KUPRIANOWICZ, Roman KACZYŃSKI, Łukasz CZERECH: Analiza numeryczna wpływu współczynnika tarcia i geometrii matrycy na właściwości mechaniczne wyciskanych elektrod rurkowych: Tribo-13v44n1_p105-116.pdf ( 2256497  B)
Jan PIWNIK, Artur RUSOWICZ: Wykorzystanie termowizji do badań biotribologii stawu łokciowego: Tribo-13v44n1_p117-124.pdf ( 364203  B)
Tomasz TRZEPIECIŃSKI: Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach: Tribo-13v44n1_p125-134.pdf (756099  B)
Andrzej WIECZOREK: Możliwości zastosowania nowych materiałów na bębny łańcuchowe górniczych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej odporności na zużycie: Tribo-13v44n1_p135-148.pdf ( 577298  B)
va ZDRAVECKÁ, Marián MARTON, Jana TKÁČOVÁ, Jarmila TRPČEVSKÁ, Michal KELEMEN: Kompleksowe studium zjawisk zużycia z zastosowaniem testu ścieralności: Tribo-13v44n1_p149-158.pdf ( 3434234  B)


Contents: TRIBOLOGIA V44, No 1, (247), 2013

All: Tribo-13v44n1_all.pdf (17151715  B)

All: Tribo-13v44n1_all_s.pdf ( 7790455  B)

Contents: Tribo-13v44n1_p007-008.pdf (33774  B)
TRIBOLOGIA V44, No 1, (247), 2013

CONTENTS:
Wiesław LESZEK: A discussion about the fundamental problems of tribology. Part 15; Methodological basis of comparative study in tribology: Tribo-13v44n1_p009-024.pdf ( 131569  B)
Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD, Martin SEIDL, Jiří BOBEK, Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Aleš AUSPERGER: Tribological and physical properties of polypropylene filled by natural fibres: Tribo-13v44n1_p025-034.pdf ( 893495  B)
Emil EVIN, Miroslav TOMÁŠ, Vladimír SEMJON, Study of Fe-Zn coated steel sheets tribological characteristics: Tribo-13v44n1_p035-046.pdf ( 612330  B)
František GREŠKOVIČ, Ľudmila DULEBOVÁ, Emil SPIŠÁK, Branislav DULEBA, Ján VARGA: Adhesive wear of selected tool steels used for injection moulds manufacturing: Tribo-13v44n1_p047-058.pdf ( 1911445  B)
Ludwik KANIA, Szczepan ŚPIEWAK: The determination of the resistance to motion of a slewing bearing based on distribution of the internal load: Tribo-13v44n1_p059-068.pdf ( 380581  B)
Michaela KOLNEROVÁ, Pavel SOLFRONK, Jiří SOBOTKA, Pavel DOUBEK, Lukáš ZUZÁNEK: Tribological properties of thixotropic lubricants: Tribo-13v44n1_p069-080.pdf ( 973424  B)
Stanisław KUT, Irena NOWOTYŃSKA: Numerical analysis of the effect of backpull on tool wear in the process of wire drawing: Tribo-13v44n1_p081-090.pdf ( 237144  B)
Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ: Tribological properties of the plastically consolidated aluminium powders: Tribo-13v44n1_p091-104.pdf ( 5098170  B)
Jan PIWNIK, Jerzy KUPRIANOWICZ, Roman KACZYŃSKI, Łukasz CZERECH: Numerical analysis of the influence of the friction factor and die geometry on mechanical properties of extruded tubular electrodes: Tribo-13v44n1_p105-116.pdf ( 2256497  B)
Jan PIWNIK, Artur RUSOWICZ: The use of thermography to the study of the elbow biotribology: Tribo-13v44n1_p117-124.pdf ( 364203  B)
Tomasz TRZEPIECIŃSKI: Analysis of the friction influence on change of surface topography in strip drawing test: Tribo-13v44n1_p125-134.pdf (756099  B)
Andrzej WIECZOREK: Possibilities of application of new materials for chain drums of armoured face conveyors with an increased wear resistance: Tribo-13v44n1_p135-148.pdf ( 577298  B)
Eva ZDRAVECKÁ, Marián MARTON, Jana TKÁČOVÁ, Jarmila TRPČEVSKÁ, Michal KELEMEN: Combined study of wear phenomena using steel wheel abrasion test: Tribo-13v44n1_p149-158.pdf ( 3434234  B)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 6, 2012 (246)

dnia: Wed 12 strony Dec, 2012 11:09 UTC  (9029 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 6, (246), 2012

All: __Tribo-12v43n6_all.pdf (15M)

Redaction: Tribo-12v43n6_p003.pdf (249.0K)
Treść: Tribo-12v43n6_p005.pdf (37.5K)
Lista Recenzentów 20012: Tribo-12v43n6_p177.pdf (24.0 K)
TRIBOLOGIA V43, nr 6, (246), 2012

TREŚĆ:
Wiesław LESZEK: Zasady wymiany informacji naukowej:
Andrzej BATOR, Piotr DUDA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Grzegorz SŁUŻAŁEK, Zygmunt WRÓBEL: Analiza systemów zbierania danych pomiarowych z urządzeń do badań tribologicznych:
Jan BUJAK, Zbigniew SŁOMKA: Badania wysokotemperaturowej odporności na zużycie ścierne wielowarstwowych powłok AlCrTiN osadzanych metodą łukowo-próżniową:
Joanna KORZEKWA: Charakterystyki tribologiczne pary ślizgowej: warstwa AL2O3/WS2–tworzywo sztuczne PEEK/BG:
Piotr KOSTENCKI, Piotr BOROWIAK, Rafał NOWOWIEJSKI: Statyczny i dynamiczny nacisk wywierany przez glebę pylastą na powierzchnię roboczą lemiesza płużnego:
Danuta KOTNAROWSKA: Kinetyka erozyjnego zużywania powłok epoksydowych starzonych klimatycznie:
Rafał KOZDRACH: Wpływ rodzaju fazy dyspergującej na właściwości tribologiczne smarów plastycznych:
Rafał KOZDRACH, Jarosław MOLENDA: Testowanie właściwości eksploatacyjnych ekologicznych smarów plastycznych modyfikowanych dodatkiem polimerowo-krzemionkowym:
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Procedura doboru warunków i parametrów procesu technologicznego w aspekcie cech eksploatacyjnej warstwy wierzchniej:
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Stopień izotropowości struktury powierzchni elementów maszyn a proces zużywania:
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Wpływ dodatków smarnych na wybrane właściwości reologiczne:
Paweł PIEC: Diagnostyka intensywności zużycia oleju silnikowego w czasie eksploatacji:
Ryszard RUTA: Wykorzystanie analizy mocy testów do wyznaczenia liczności próby w badaniach tribologicznych:
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Ocena oddziaływań pomiędzy ekologicznym dodatkiem smarnym i dodatkami przeciwutleniającymi w syntetycznej bazie olejowej:
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Sieci logiczne przestrzeni wektorowych dla inteligentnych optymalnych wartości parametrów eksploatacyjnych łożysk ślizgowych:Contents: TRIBOLOGIA V43, No 6, (246), 2012

All: __Tribo-12v43n6_all.pdf (15M)

Redaction: Tribo-12v43n6_p003.pdf (249.0K)
CONTENTS:Tribo-12v43n6_p007.pdf (26K)
TRIBOLOGIA V43, No 6, (246), 2012

CONTENTS:
Wiesław LESZEK: The principles of research information exchange:
Andrzej BATOR, Piotr DUDA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Grzegorz SŁUŻAŁEK, Zygmunt WRÓBEL: The analysis of measurement data collection systems from the tribotesters:
Jan BUJAK, Zbigniew SŁOMKA: Investigation of high-temperature resistance to abrasive wear of AlCrTiN multilayer coatings deposited using the cathodic vacuum ARC PVD process:
Joanna KORZEKWA: Tribological characteristics of sliding couple: AL2O3/WS2 coatings–PEEK/BG plastic:
Piotr KOSTENCKI, Piotr BOROWIAK, Rafał NOWOWIEJSKI: Static and dynamic pressure exerted by silty soil onto the working surface of a ploughshare:
Danuta KOTNAROWSKA: Erosive wear kinetics of climate-aged epoxy coatings:
Rafał KOZDRACH: The influence of a type of dispersion phase on the tribological properties of lubricating greases:
Rafał KOZDRACH, Jarosław MOLENDA: The testing of exploitation properties of ecological greases modified with polymer-silica additive:
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Selection procedure and performance of the technological features of service generated layer:
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Degree of isotropy surface structure of machine elements and wear process:
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Influence of lubricating additives on the selected rheological properties of grease:
Paweł PIEC: Diagnostics of the wear intensity of engine oil during operation:
Ryszard RUTA: The application of test power to determination of the tests number in tribological research:
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Evaluation of interactions between ecological lubricating and antioxidant additives in a synthetic oil base:
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Logical network of vector spaces for intelligent optimum values of operational slide bearing parameters:

TRIBOLOGIA 2012, V43, nr 5: Streszczenia Artykułów

dnia: Fri 19 strony Oct, 2012 16:27 UTC  (14470 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 5, (245), 2012

All: Tribo-12v43n5_all.pdf (26M)

Okładka: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redaction: Tribo-12v43n5_p003.pdf (69K)
Treść: Tribo-12v43n5_p005-007.pdf (68K)
TRIBOLOGIA V43, nr 5, (245), 2012

TREŚĆ:
Wiesław LESZEK: Moda w nauce: Tribo-12v43n5_p013-030.pdf (164K)
Marek GAWLIŃSKI, Janusz ROGULA, Adam BARADZIEJ: Zużycie uszczelnień z PTFE w zaworze kulowym: Tribo-12v43n5_p031-038.pdf (441K)
Stanisław GUZOWSKI: Mechanizm zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym: Tribo-12v43n5_p039-046.pdf ( 11M)
Stanisław GUZOWSKI, Maciej MICHNEJ: Wpływ wybranych środków smarnych na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu obrotowym wałek-tuleja: Tribo-12v43n5_p047-054.pdf (820K)
Czesław KOZIARSKI, Tomasz TRZASKACZ, Zbigniew FERENC: Badania własności ruchowych zdegenerowanych stawów synowialnych: Tribo-12v43n5_p055-064.pdf (539K)
Alicja LABER: Wybór poliuretanu na węzły trące maszyn skrawających na podstawie właściwości tribologicznych: Tribo-12v43n5_p065-074.pdf (546K)
Stanisław LABER: Właściwości tribologiczne materiału ciernego stosowanego na hamulce: Tribo-12v43n5_p075-084.pdf (727K)
Marzena M. LACHOWICZ, Tadeusz LEŚNIEWSKI, Maciej B. LACHOWICZ, Robert JASIONOWSKI: Procesy zużycia tribologicznego, kawitacyjnego i korozyjnego wybranych stopów aluminium do przeróbki plastycznej: Tribo-12v43n5_p085-096.pdf (1.2M)
Wagih W. MARZOUK, Mustafa A. ABDEL-RAHMAN: Tarcie i energia adhezji podczas ślizgania w połączeniach polimer–polimer: Tribo-12v43n5_p097-106.pdf (790K)
Wojciech OKULARCZYK: Badania polimerowych obrotowych łożysk ślizgowych w środowisku wodnym: Tribo-12v43n5_p107-114.pdf (332K)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO: Tribologia dla przemysłu i człowieka: Tribo-12v43n5_p115-136.pdf (3.5M)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Oksyetylaty cardanolu jako alternatywne komponenty cieczy eksploatacyjnych: Tribo-12v43n5_p137-146.pdf (335K)
Mazhyn SKAKOV, Lyaila BAYATANOVA, Michael SHEFFLER: Wpływ utwardzania powierzchni stali 18CrNi3MoA-Sh na jej mikrostrukturę, mikrotwardość i odporność na zużywanie: Tribo-12v43n5_p147-154.pdf (198K)
Маzhyn SKAKOV, Sherzod KURBANBEKOV, Michael SCHEFFLER: Wpływ obróbki elektrolityczno-plazmowej na własności mechaniczne stali 12Cr18Ni10Ti: Tribo-12v43n5_p155-164.pdf (868K)
Mazhyn SKAKOV, Bauyrzhan RAKHADILOV, Michael SHEFFLER: Zmiana struktury i odporności na zużywanie stali P6M5 w wyniku obróbki elektrolityczno-plazmowej: Tribo-12v43n5_p165-174.pdf (738K)
Mazhyn SKAKOV, Laila ZHUREROVA, Michael SCHEFFLER: Wpływ warunków obróbki elektrolityczno-plazmowej na budowę strukturalną, własności mechaniczne i odporność na zużuwanie stali 30CrMnSi: Tribo-12v43n5_p175-182.pdf (182K)
Marian W. SUŁEK, Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Anna MAŁYSA: Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów oksyetylenowanych alkoholi: Tribo-12v43n5_p183-190.pdf (288K)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ: Wpływ składu granulometrycznego zagęszczanej mieszanki wapienno-piaskowej na współczynnik tarcia zewnętrznego: Tribo-12v43n5_p191-198.pdf (265K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: Prognoza zużycia łożysk ślizgowych formułowana jako rozwiązanie równania rekurencyjnego: Tribo-12v43n5_p199-206.pdf (126K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Podstawy stochastycznego opisu hydrodynamicznej teorii smarowania: Tribo-12v43n5_p207-214.pdf (284K)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali 42CrMo4 na stężenie powierzchniowe dodatków przeciwzatarciowych: Tribo-12v43n5_p215-230.pdf (256K)
Andrzej WOJCIECHOWSKI, Ryszard MICHALSKI, Artur GOŁOWICZ, Andrzej EMINGER: Badanie procesów tarciowych na urządzeniu T-11 metodą trzpień–tarcza wybranych skojarzeń ciernych stosowanych w hamulcach tarczowych pojazdów samochodowych: Tribo-12v43n5_p231-242.pdf (1.7M)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym: Tribo-12v43n5_p243-250.pdf (803K)
Jan ZWOLAK: Wpływ nierównomiernego rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku zębów na naprężenia kontaktowe: Tribo-12v43n5_p251-263.pdf (590K)Contents: TRIBOLOGIA V43, No 5, (245), 2012

All: Tribo-12v43n5_all.pdf (26M)

Cover: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redaction: Tribo-12v43n5_p003.pdf (59K)
CONTENTS:Tribo-12v43n3_p009-011.pdf (68K)
TRIBOLOGIA V43, No 5, (245), 2012

CONTENTS:
Wiesław LESZEK: Fashion in science: Tribo-12v43n5_p013-030.pdf (164K)
Marek GAWLIŃSKI, Janusz ROGULA, Adam BARADZIEJ: Wear of PTFE seals in the ball valves: Tribo-12v43n5_p031-038.pdf (441K)
Stanisław GUZOWSKI: A model of fretting wear in clamped joints: Tribo-12v43n5_p039-046.pdf ( 11M)
Stanisław GUZOWSKI, Maciej MICHNEJ: The impact of selected lubricants on fretting wear development in a friction par axle–sleeve: Tribo-12v43n5_p047-054.pdf (820K)
Czesław KOZIARSKI, Tomasz TRZASKACZ, Zbigniew FERENC: Tribological properties of degenerate synovial joints: Tribo-12v43n5_p055-064.pdf (539K)
Alicja LABER: Selection of polyurethane for the friction pair of a drilling machine due to tribological properties: Tribo-12v43n5_p065-074.pdf (546K)
Stanisław LABER: Tribological properties of frictional material applied on brakes: Tribo-12v43n5_p075-084.pdf (727K)
Marzena M. LACHOWICZ, Tadeusz LEŚNIEWSKI, Maciej B. LACHOWICZ, Robert JASIONOWSKI: Processes of tribological, cavitational and corossional wear of tested aluminum alloys applied in plastic working: Tribo-12v43n5_p085-096.pdf (1.2M)
Wagih W. MARZOUK, Mustafa A. ABDEL-RAHMAN: Friction and adhesion energy of polymer–polymer sliding combinations: Tribo-12v43n5_p097-106.pdf (790K)
Wojciech OKULARCZYK: Investigations of rotary slide bearings of polymers in a water environment: Tribo-12v43n5_p107-114.pdf (332K)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO: Tribology for the industry and man: Tribo-12v43n5_p115-136.pdf (3.5M)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Cardanol oxyethylaties as alternative maintenance fluid components: Tribo-12v43n5_p137-146.pdf (335K)
Mazhyn SKAKOV, Lyaila BAYATANOVA, Michael SHEFFLER: Research of surfaсe hardening influence on the microstructure, microhardness and wear resistence 18CrNi3MoA-Sh steel: Tribo-12v43n5_p147-154.pdf (198K)
Маzhyn SKAKOV, Sherzod KURBANBEKOV, Michael SCHEFFLER: Influence of electrolytic plasma cementation on the microhardness and wear resistance of steel 12Cr18Ni10Ti: Tribo-12v43n5_p155-164.pdf (868K)
Mazhyn SKAKOV, Bauyrzhan RAKHADILOV, Michael SHEFFLER: Change of structure and wear resistance of P6M5 steel from processing in electrolyte plasma: Tribo-12v43n5_p165-174.pdf (738K)
Mazhyn SKAKOV, Laila ZHUREROVA, Michael SCHEFFLER: Influence of regimes electrolyte-plasma processing on phase structure, mechanical properties and wear resistance of steel 30CrMnSi: Tribo-12v43n5_p175-182.pdf (182K)
Marian W. SUŁEK, Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Anna MAŁYSA: The effect of the alkyl chain structure on the antiseizure properties of aqueous solutions of ethoxylated alcohols: Tribo-12v43n5_p183-190.pdf (288K)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ: The effect of mixtures granulometric compacted sand-lime on the coefficient of external friction: Tribo-12v43n5_p191-198.pdf (265K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: Slide bearing wear prognosis formulated as the solutions of recurrence equations: Tribo-12v43n5_p199-206.pdf (126K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Fundamentals of the stochastic description of the hydrodynamic theory of lubrication: Tribo-12v43n5_p207-214.pdf (284K)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The influence of energy conditions of 42CrMo4 steel surface layer and surface concentration of extreme pressure additives: Tribo-12v43n5_p215-230.pdf (256K)
Andrzej WOJCIECHOWSKI, Ryszard MICHALSKI, Artur GOŁOWICZ, Andrzej EMINGER: Examining friction-wear processes of selected friction pairs used in the disc brakes of the motor vehicles, using a pin-on-disk T-11 testing device: Tribo-12v43n5_p231-242.pdf (1.7M)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Analysis of the wave deformation of thin coatings in sliding point contact: Tribo-12v43n5_p243-250.pdf (803K)
Jan ZWOLAK: The effect of uneven load distribution along the meshing of the teeth contact stress: Tribo-12v43n5_p251-263.pdf (590K)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 4, 2012 (244)

dnia: Sat 29 strony Sep, 2012 13:42 UTC  (10130 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 4, (244), 2012

All: Tribo-12v43n3_all.pdf (13M)

Okładka: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redaction: Tribo-12v43n4_p003.pdf (210K)
Treść: Tribo-12v43n3_p005-007.pdf (187K)
TRIBOLOGIA V43, nr 3, (243), 2012

TREŚĆ
Michał BAK, Michał LIBERA, Marian JÓSKO: Wpływ warunków smarowania na zmiany struktury geometrycznej powierzchni elementów łożysk tocznych: Tribo-12v43n4_p011-016.pdf (333K)
Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Piotr CZAJA: Ocena skuteczności napromieniowania wiązką elektronów w aspekcie podwyższania odporności na zużycie polietylenów GUR 1020 i GUR 1050 stosowanych na panewki endoprotez: Tribo-12v43n4_p017-024.pdf (368K)
Dymitry CAPANIDIS, Andrzej TAŃSKI: Badania odporności na zużycie ścierne wybranych polimerów inżynieryjnych: Tribo-12v43n4_p025-032.pdf (455K)
Adam CZABAN, Andrzej MISZCZAK: Wyznaczanie współczynników pseudolepkości olejów silnikowych: Tribo-12v43n4_p033-040.pdf (398K)
Henryk CZARNECKI, Michał TAGOWSKI: Metodyka prowadzenia symulacji współpracy powierzchni rzeczywistych w procesie tarcia suchego: Tribo-12v43n4_p041-048.pdf (1.4M)
Jolanta DRABIK: Wymuszenia cieplne w testach tribologicznych a skuteczność działania nietoksycznych smarów plastycznych: Tribo-12v43n4_p049-058.pdf (457K)
Marcin FRYCZ: Wpływ stężenia cząstek magnetycznych na smarność ferrocieczy: Tribo-12v43n4_p059-066.pdf (376K)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Julita ŁYŹNIAK: Modelowanie i eksperymentalna weryfikacja testów nanoindentacji dla układów powłoka–podłoże: Tribo-12v43n4_p067-074.pdf (376K)
Rafał KOZDRACH: Wpływ nanododatków ceramicznych na charakterystyki tribologiczne biodegradowalnych smarów plastycznych: Tribo-12v43n4_p075-088.pdf (1.5M)
Janusz KRAWCZYK: Zmiany w mikrostrukturze stopów na osnowie żelaza wywołane kontaktem tribologicznym ze stalą nagrzaną do zakresu występowania austenitu: Tribo-12v43n4_p089-098.pdf (846K)
Michał KRAWIEC, Władysław CZUPRYK: Wpływ stężenia napełniacza w smarze plastycznym na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym: Tribo-12v43n4_p099-106.pdf (346K)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Analiza wpływu rodzaju styku w węźle ślizgowym na ocenę efektywności smarowania: Tribo-12v43n4_p107-116.pdf (346K)
Stanisław LABER: Ocena właściwości tribologicznych powłok uzyskanych drogą metalizacji natryskowej: Tribo-12v43n4_p117-124.pdf (707K)
Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI: Badania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach ślizgowych: Tribo-12v43n4_p125-132.pdf (734K)
Tadeusz LEŚNIEWSKI, Michał KRAWIEC, Piotr KOWALEWSKI, Maciej PASZKOWSKI: Wpływ dodatku na zużycie węzłów trących pracujących w obszarze: tarcia mieszanego: Tribo-12v43n4_p133-140.pdf (356K)
Marcin LIJEWSKI, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Stefan SZCZEPANIK, Tomasz WIŚNIEWSKI: Właściwości samosmarnych łożysk z proszku brązu z modyfikowaną powierzchnią nanocząsteczkami smaru MoS2: Tribo-12v43n4_p141-150.pdf (546K)
Beata ŁĘTKOWSKA, Włodzimierz DUDZIŃSKI, Stanisław FRYDMAN: Zużywanie ścierne wybranych gatunków niskowęglowych stali z borem w różnych stanach obróbki cieplnej: Tribo-12v43n4_p151-166.pdf (2.8M)
Joanna MASZYBROCKA, Jerzy CYBO, Adrian BARYLSKI, Piotr CZAJA: Wpływ modyfikacji radiacyjnej i termicznej na właściwości funkcjonalne polietylenu GUR 1050: Tribo-12v43n4_p167-174.pdf (343K)
Andrzej MŁYNARCZAK: Badania wpływu preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym na własności smarne oleju obiegowego stosowanego w silnikach okrętowych: Tribo-12v43n4_p175-182.pdf (428K)
Maciej PASZKOWSKI, Piotr KOWALEWSKI, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Badania właściwości reologicznych smarów plastycznych zagęszczanych 12-hydroksystearynianem litu w zakresie liniowej i nieliniowej lepkoprężystości: Tribo-12v43n4_p183-194.pdf (585K)
Zbigniew PAWELEC: Zużycie tribologiczne skojarzenia kompozyt–kompozyt w obecności różnych materiałów ściernych: Tribo-12v43n4_p195-204.pdf (779K)
Franciszek W. PRZYSTUPA, Piotr SOKOLSKI: Przyczyna przyspieszonej degradacji przekładni śrubowej tocznej: Tribo-12v43n4_p205-210.pdf (488K)
Janusz ROGULA: Badania zużycia płyt gumowych stosowanych na okładziny w kopalniach: Tribo-12v43n4_p211-218.pdf (875K)
Michał RUSINEK, Wiesław RAKOWSKI: Naprężenia stykowe przy współpracy kół zębatych z powłokami osadzonymi na sprężystym podłożu: Tribo-12v43n4_p219-226.pdf (627K)
Michał STYP-REKOWSKI, Jarosław MIKOŁAJCZYK: Wpływ dodatku na własności smarowe oleju bazowego SN-150: Tribo-12v43n4_p227-232.pdf (932K)
Joanna SULEJ-CHOJNACKA, Marcin LIJEWSKI, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA: Badania tribologiczne implantów kręgosłupa oraz ocena zużycia powierzchniowego: Tribo-12v43n4_p233-241.pdf (1.1M)Contents: TRIBOLOGIA V43, No 4, (244), 2012

All: Tribo-12v43n3_all.pdf (13M)

Cover: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redaction: Tribo-12v43n3_p003.pdf (210K)
CONTENTS:Tribo-12v43n3_p008-010.pdf (187K)
TRIBOLOGIA V43, No 4, (244), 2012

CONTENTS
Michał BAK, Michał LIBERA, Marian JÓSKO: The effect of lubrication on surface roughness change of rolling bearing elements: Tribo-12v43n4_p011-016.pdf (333K)
Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Piotr CZAJA: Evaluation of electron beam irradiation effectiveness in view of increasing wear resistance of GUR 1020 and GUR 1050 polyethylenes used for endoprosthesis cups: Tribo-12v43n4_p017-024.pdf (368K)
Dymitry CAPANIDIS, Andrzej TAŃSKI: Investigations of resistance to abrasive wear of selected engineering polymers: Tribo-12v43n4_p025-032.pdf (455K)
Adam CZABAN, Andrzej MISZCZAK: Determining the coefficients of the pseudo-viscosity of engine oils: Tribo-12v43n4_p033-040.pdf (398K)
Henryk CZARNECKI, Michał TAGOWSKI: Methodology of conducting the simulation of mutual cooperation of actual surfaces during the dry friction process: Tribo-12v43n4_p041-048.pdf (1.4M)
Jolanta DRABIK: Thermal load in the tribological tests against the performance of the non-toxic greases: Tribo-12v43n4_p049-058.pdf (457K)
Marcin FRYCZ: The effect of magnetic particle concentration on the ferrofluid lubricity: Tribo-12v43n4_p059-066.pdf (376K)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Julita ŁYŹNIAK: Modelling and experimental verification of nanoindentation tests on coating-substrate systems: Tribo-12v43n4_p067-074.pdf (376K)
Rafał KOZDRACH: The influence of ceramic additives on tribological characteristics of biodegradable lubricating greases: Tribo-12v43n4_p075-088.pdf (1.5M)
Janusz KRAWCZYK: Changes in the microstructure of iron based alloys during tribological contact with steel heated to the austenite range: Tribo-12v43n4_p089-098.pdf (846K)
Michał KRAWIEC, Władysław CZUPRYK: The effect of filler concentration in grease on the efficiency of the lubrication of steel sliding pairs working in mixed lubrication: Tribo-12v43n4_p099-106.pdf (346K)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC, Tadeusz LEŚNIEWSKI: An analysis of the influence of the type of contact in a sliding node related to the estimation of lubrication efficiency: Tribo-12v43n4_p107-116.pdf (346K)
Stanisław LABER: Evaluation of tribological coatings obtained by metal spraying: Tribo-12v43n4_p117-124.pdf (707K)
Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI: Infrared studies of tribological phenomena in sliding bearings: Tribo-12v43n4_p125-132.pdf (734K)
Tadeusz LEŚNIEWSKI, Michał KRAWIEC, Piotr KOWALEWSKI, Maciej PASZKOWSKI: The effect of an additive on the wear of the nodes working in a mixed lubrication area: Tribo-12v43n4_p133-140.pdf (356K)
Marcin LIJEWSKI, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Stefan SZCZEPANIK, Tomasz WIŚNIEWSKI: The properties of self-lubricating bearings on the base of bronze powder with a modified surface layer suspension in oil MoS2 solid lubricant particles of nanometric size: Tribo-12v43n4_p141-150.pdf (546K)
Beata ŁĘTKOWSKA, Włodzimierz DUDZIŃSKI, Stanisław FRYDMAN: Abrasive wear for selected grades of low-carbon boron steels at different states of heat treatment: Tribo-12v43n4_p151-166.pdf (2.8M)
Joanna MASZYBROCKA, Jerzy CYBO, Adrian BARYLSKI, Piotr CZAJA: The influence of radiation and thermal modification on the functional properties of GUR 1050 polyethylene: Tribo-12v43n4_p167-174.pdf (343K)
Andrzej MŁYNARCZAK: Investigation of the influence of a surface active agent on lubricating properties of oil used in marine diesels: Tribo-12v43n4_p175-182.pdf (428K)
Maciej PASZKOWSKI, Piotr KOWALEWSKI, Tadeusz LEŚNIEWSKI: A study of the rheological properties of greases thickened by lithium 12-hydroxystearate in the linear and non-linear viscoelastic regime: Tribo-12v43n4_p183-194.pdf (585K)
Zbigniew PAWELEC: Tribological wear of a composite–composite system in the presence of different abrasive materials: Tribo-12v43n4_p195-204.pdf (779K)
Franciszek W. PRZYSTUPA, Piotr SOKOLSKI: The cause of an accelerated degradation of a ball screw: Tribo-12v43n4_p205-210.pdf (488K)
Janusz ROGULA: Research of wear of rubber plates to be applied as a lining material in mines: Tribo-12v43n4_p211-218.pdf (875K)
Michał RUSINEK, Wiesław RAKOWSKI: Stress in contact area of gear teeth with coatings deposited on elastic substrate: Tribo-12v43n4_p219-226.pdf (627K)
Michał STYP-REKOWSKI, Jarosław MIKOŁAJCZYK: Effect of an additive on the lubricating properties of SN-150 base oil: Tribo-12v43n4_p227-232.pdf (932K)
Joanna SULEJ-CHOJNACKA, Marcin LIJEWSKI, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA: Tribological tests of spinal implants and evaluation of the superficial wear: Tribo-12v43n4_p233-241.pdf (1.1M)

TRIBOLOGIA TEORIA I PRAKTYKA vXVIII Nr 3, 2012 (243)

dnia: Sat 29 strony Sep, 2012 13:22 UTC  (15751 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 3, (243), 2012

All: Tribo-12v43n3_all.pdf (5.4M)

Okładka: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redakcja: Tribo-12v43n3_p003.pdf (53K)
Treść: Tribo-12v43n3_p005.pdf (67.5K)
TRIBOLOGIA V43, nr 3, (243), 2012

TREŚĆ:
Bogdan ANTOSZEWSKI, Norbert RADEK: Ocena wpływu zwilżalności na właściwości tribologiczne powierzchni z teksturą: Tribo-12v43n3_p013_020.pdf (203K)
Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ: Własności tribologiczne stopów z układu Ni-Ta-Al-M o dużej zawartości węgla: Tribo-12v43n3_p021_028.pdf (485K)
Adrian BARYLSKI, Joanna MASZYBROCKA, Jerzy CYBO, Piotr CZAJA: Wpływ modyfikacji przez odkształcenie i napromieniowanie elektronami na podwyższenie właściwości funkcjonalnych biopolimerów GUR1020 i GUR1050: Tribo-12v43n3_p029_034.pdf (317K)
Władysław CZUPRYK: Próba zwiększenia własności przeciwzatarciowych Smaru Maszynowego 2: Tribo-12v43n3_p035_044.pdf (247K)
Anna DOBROWOLSKA, Wojciech WIELEBA: Zagadnienia tarcia w wybranych elementach stabilizatorów kręgosłupa: Tribo-12v43n3_p045_052.pdf (218K)
Piotr DUDA, Marek BARA, Sławomir KAPTACZ: Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą: Tribo-12v43n3_p053_060.pdf (335K)
Tomasz KMITA: Wpływ parametrów procesu anodowania impulsowego na topografię powierzchni anodowych powłok tlenkowych na aluminium: Tribo-12v43n3_p061_067.pdf (174K)
Mirosława KOSMYNINA: Stabilizacja współczynnika tarcia w modelowym łożysku ślizgowym: Tribo-12v43n3_p069_076.pdf (140K)
Mirosława KOSMYNINA, Eugenia BUKALSKA, Paweł MICHALAK: Badania stanu powierzchni elementu poddanego tarciu w oleju bazowym metodą potencjometryczną: Tribo-12v43n3_p077_084.pdf (148K)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ , Wojciech TARASIUK: Wpływ obróbki cieplnej na zużycie erozyjne stali 40Cr4: Tribo-12v43n3_p085_093.pdf (540K)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA: Właściwości tribologiczne powłok DLC: Tribo-12v43n3_p095_102.pdf (462K)
Andrzej MISZCZAK, Krzysztof WIERZCHOLSKI: Analiza topografii powierzchni panewek mikrołożysk ślizgowych z mikrorowkami: Tribo-12v43n3_p103_110.pdf (346K)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Grzegorz PĘKALSKI, Karol KOŁAKOWSKI: Badanie struktur i zużywania powłok napawanych w glebowej masie ściernej: Tribo-12v43n3_p111_117.pdf (216K)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Wpływ wybranych smarów stałych stosowanych w kompozytowych materiałach ciernych na skuteczność hamowania i zużycie: Tribo-12v43n3_p119_126.pdf (184K)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Jan SUCHANEK, Frantisek TATICEK, Marie KOLARIIKOVA: Zużycie powłok diamentopodobnych w zależności od rodzaju kompozycji powłokowej i materiałów pary trącej: Tribo-12v43n3_p127_136.pdf (692K)
Anna PIĄTKOWSKA: Wpływ grubości warstwy DLC na właściwości tribologiczne w tarciu ślizgowym: Tribo-12v43n3_p137_144.pdf (274K)
Witold PIEKOSZEWSKI: Metoda i stanowisko do badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (pittingu): Tribo-12v43n3_p145_157.pdf (480K)
Anita PTAK, Marzena TKACZYK, Anna DONESZ-SIKORSKA: Wpływ cienkich powłok SiO2 oraz TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości pary ślizgowej metal–polimer: Tribo-12v43n3_p159_166.pdf (224K)
Norbert RADEK: Wytwarzanie i właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok WC-Cu nanoszonych obróbką elektroiskrową; Tribo-12v43n3_p167_173.pdf (164K)
Jarosław SĘP, Leszek TOMCZEWSKI: Nośność i odporność na zużycie łożysk ślizgowych ze śrubowym rowkiem na czopie: Tribo-12v43n3_p175_184.pdf (117K)
Grzegorz SŁUŻAŁEK, Piotr DUDA, Henryk WISTUBA: Właściwości anodowej powłoki twardej modyfikowanej polimerem w zastosowaniach do węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym: Tribo-12v43n3_p185_192.pdf (153K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Tworzenie map zużycia dla procesu tribokorozji w węzłach ślizgowych na przykładzie stali odpornych na korozję: Tribo-12v43n3_p193_199.pdf (187K)
Marian W. SUŁEK, Małgorzata ZIĘBA, Tomasz WASILEWSKI, Witold SAS: Rola aktywnych powierzchniowo pochodnych silikonów jako dodatków modyfikujących właściwości smarne wody: Tribo-12v43n3_p201_207.pdf (156K)
Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sławomir ZIMOWSKI, Marcin KOT: Wysokotemperaturowe własności tribologiczne stopów Fe-Al: Tribo-12v43n3_p209_215.pdf (433K)
Przemysław TYCZEWSKI: Porównanie zużycia węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych: Tribo-12v43n3_p217_223.pdf (306K)Contents: TRIBOLOGIA V43, No 3, (243), 2012

All: Tribo-12v43n3_all.pdf (5.4M)

Cover: Tribo-12v43n3_p001.pdf (50.6K)
Redaction: Tribo-12v43n3_p003.pdf (53K)
CONTENTS:Tribo-12v43n3_p007.pdf (50.6K)
TRIBOLOGIA V43, No 3, (243), 2012

CONTENTS:
Bogdan ANTOSZEWSKI, Norbert RADEK: Assessment of the impact of wettability on tribological properties of textured surfaces: Tribo-12v43n3_p013_020.pdf (203K)
Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ: The tribological properties of the alloy from Ni-Ta-Al-M system with high carbon content: 21 Tribo-12v43n3_p021_028.pdf (485K)
Adrian BARYLSKI, Joanna MASZYBROCKA, Jerzy CYBO, Piotr CZAJA: The influence of modification by deformation and electron irradiation on the enhancement of functional properties of GUR1020 and GUR1050 biopolymers: Tribo-12v43n3_p029_034.pdf (317K)
Władysław CZUPRYK: Attempt at enhancing anti-seizing properties of Machine Grease 2: Tribo-12v43n3_p035_044.pdf (247K)
Anna DOBROWOLSKA, Wojciech WIELEBA: Friction problem in particular elements of spine fixators: Tribo-12v43n3_p045_052.pdf (218K)
Piotr DUDA, Marek BARA, Sławomir KAPTACZ: The effect of electron beam irradiation on tribological characteristics of PTFE, POM and PA in combination with an anodic-oxide coatings: Tribo-12v43n3_p053_060.pdf (335K)
Tomasz KMITA: The influence of the pulsed anodising process parameters on the surface topography of anodic oxide coatings on aluminium: Tribo-12v43n3_p061_067.pdf (174K)
Mirosława KOSMYNINA: The stabilisation of the friction coefficient in a model slide bearing: Tribo-12v43n3_p069_076.pdf (140K)
Mirosława KOSMYNINA, Eugenia BUKALSKA, Paweł MICHALAK: Research of the element surface exposed to friction in the base oil by potentiometry: Tribo-12v43n3_p077_084.pdf (148K)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ , Wojciech TARASIUK: The effect of heat treatment on the erosive wear of steel 40Cr4: Tribo-12v43n3_p085_093.pdf (540K)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA: The tribological properties of DLC coatings: Tribo-12v43n3_p095_102.pdf (462K)
Andrzej MISZCZAK, Krzysztof WIERZCHOLSKI: Surface topography analysis of sleeves with micro-grooves of slide micro-bearings: Tribo-12v43n3_p103_110.pdf (346K)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Grzegorz PĘKALSKI, Karol KOŁAKOWSKI: Research on structures and wear processes of hard surface layers in a soil abrasive mass: Tribo-12v43n3_p111_117.pdf (216K)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Influence of selected solid lubricants used in composite friction materials on braking efficiency and wear: Tribo-12v43n3_p119_126.pdf (184K)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Jan SUCHANEK, Frantisek TATICEK, Marie KOLARIIKOVA: The wear performance of diamond-like carbon coatings in relation to coating composition and friction pair: Tribo-12v43n3_p127_136.pdf (692K)
Anna PIĄTKOWSKA: The effect of the DLC layer thickness on the tribological properties in sliding friction: Tribo-12v43n3_p137_144.pdf (274K)
Witold PIEKOSZEWSKI: A method and testing machine for surface fatigue life (pitting) investigation: Tribo-12v43n3_p145_157.pdf (480K)
Anita PTAK, Marzena TKACZYK, Anna DONESZ-SIKORSKA: The effect of SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by the sol-gel method on metal–polymer sliding couples: Tribo-12v43n3_p159_166.pdf (224K)
Norbert RADEK: Production and tribological properties of the electro-spark deposited WC-Cu anti-wear coatings: Tribo-12v43n3_p167_173.pdf (164K)
Jarosław SĘP, Leszek TOMCZEWSKI: Load carrying capacity and wear resistance of sliding bearings having a journal with a helical groove: Tribo-12v43n3_p175_184.pdf (117K)
Grzegorz SŁUŻAŁEK, Piotr DUDA, Henryk WISTUBA: Properties of an anodic oxide coating modified by the application of a polymer for a friction pair in reciprocating motion: Tribo-12v43n3_p185_192.pdf (153K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: The creation of wear maps for tribocorrosion in sliding pairs the case of stainless steel: Tribo-12v43n3_p193_199.pdf (187K)
Marian W. SUŁEK, Małgorzata ZIĘBA, Tomasz WASILEWSKI, Witold SAS: The role of surface active silicone derivatives as additives modifying the lubricity of water: Tribo-12v43n3_p201_207.pdf (156K)
Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sławomir ZIMOWSKI, Marcin KOT: High temperature tribological properties of Fe-Al alloys: Tribo-12v43n3_p209_215.pdf (433K)
Przemysław TYCZEWSKI: Comparison of wear friction pairs in refrigeration compressors in adverse operating conditions: Tribo-12v43n3_p217_223.pdf (306K)

TRIBOLOGIA 2012, V43, nr 2: Streszczenia Artykułów

dnia: Wed 09 strony Maj, 2012 11:01 UTC  (12476 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 2, (242), 2012

All: Tribo-12v43n2_all.pdf (3.8M)

Redakcja: Tribo-12v43n2_p001.pdf (53K)
Treść: Tribo-12v43n2_p005.pdf (29K)
TRIBOLOGIA V43, nr 2, (242), 2012

TREŚĆ
Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii. Cz. 12 – Systematyka działań badawczych w tribologii – od strategii do taktyki badań tribologicznych: Tribo-12v43n2_p009.pdf ( 89K)
Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA: Diagnozowanie metodą mikroindentacji i sklerometrii zmian właściwości po napromieniowaniu strumieniem elektronów polietylenu GUR 1050: Tribo-12v43n2_p023.pdf (210K)
Aleksander IWANIAK, Marek HETMAŃCZYK: Zabezpieczanie łopatek turbin parowych przed niszczeniem erozyjnym powłokami ochronnych napawanymi laserowo: Tribo-12v43n2_p031.pdf (336K)
Jan MONIETA: Badanie siły tarcia iglicy w korpusie rozpylacza wtryskiwaczy silników okrętowych przy obecności środków smarujących z uwzględnieniem zmian położenia: Tribo-12v43n2_p041.pdf (275K)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Badanie zużywania ściernego powłok przeciwzużyciowych metodą ball-cratering: Tribo-12v43n2_p059.pdf (378K)
Małgorzata SIKORA: Właściwości poprzeczno-wzdłużnego łożyska hydrostatycznego: Tribo-12v43n2_p069.pdf (269K)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marek KALBARCZYK, Michał MICHALAK: Badania tribologiczne kół zębatych stożkowych. Cz. 1 – Urządzenie i metodyka badawcza: Tribo-12v43n2_p083.pdf (1.4M)
Andrzej WIECZOREK: Badania wpływu dodania preparatu eksploatacyjnego na zużycie węzłów tarciowych: Tribo-12v43n2_p097.pdf (332K)
Jan ZWOLAK: Badania charakterystyki przekładni zębatej typu „Power Shift” obciążonej masą bezwładnościową: Tribo-12v43n2_p107.pdf (286K)
Tribo-12v43n2_p119.pdf (486K)


Contents: TRIBOLOGIA V43, No 2, (242), 2012

All: Tribo-12v43n2_all.pdf (3.8M)

Cover: Tribo-12v43n2_p001.pdf (53K)
CONTENTS:Tribo-12v43n2_p007.pdf (16K)
TRIBOLOGIA V43, No 2, (242), 2012

CONTENTS
Wiesław LESZEK: Discussion about fundamental problems of tribology. Part 12 - Systematic of research activity in tribology – from strategy to tactic tribology research: Tribo-12v43n2_p009.pdf ( 89K)
Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA: The evaluation by means of microindentation and sclerometry of changes in properties after electron beam irradiation of polyethylene GUR 1050: Tribo-12v43n2_p023.pdf (210K)
Aleksander IWANIAK, Marek HETMAŃCZYK: Protection of steam turbine blades against erosion by using laser cladding: Tribo-12v43n2_p031.pdf (336K)
Jan MONIETA: Research on the friction force of the needle in the nozzle body of marine diesel engines in the presence of a lubricating medium that account position changes: Tribo-12v43n2_p041.pdf (275K)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Abrasive wear testing of antiwear coatings by ball-cratering-method: Tribo-12v43n2_p059.pdf (378K)
Małgorzata SIKORA: Properties of combined journal and thrust hydrostatic bearing: Tribo-12v43n2_p069.pdf (269K)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marek KALBARCZYK, Michał MICHALAK: Tribological testing of bevel gears. Part I – Test rig and test methods: Tribo-12v43n2_p083.pdf (1.4M)
Andrzej WIECZOREK: The effect of adding an exploitation supplement on the wear of friction pairs: Tribo-12v43n2_p097.pdf (332K)
Jan ZWOLAK: Investigations of a Power Shift toothed gear loaded with an inertial mass: Tribo-12v43n2_p107.pdf (286K)
Tribo-12v43n2_p119.pdf (486K)

TRIBOLOGIA 2012, V43, nr 1: Streszczenia Artykułów

dnia: Fri 02 strony Mar, 2012 15:55 UTC  (9665 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V43, nr 1, 2012, (240)

All: Tribo-12v43n1_all.pdf (36M)

Redakcja: Tribo-12v43n1_p001.pdf (57K)
Treść: Tribo-12v43n1_p003.pdf (51K)
TRIBOLOGIA V43, nr 1, 2012, (240)

TREŚĆ
Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii; Cz. 11 – O naukowości tribologii: Tribo-12v43n1_p007.pdf (157K)
Rafał ANYSZKA, Dariusz M. BIELIŃSKI: Tarcie, zużycie i właściwości mechaniczne kompozytów silikonowych zawierających modyfikowane powierzchniowo napełniacze mineralne: Tribo-12v43n1_p025.pdf (16M)
Robert CZECH, Andrzej POSMYK: Wpływ korozji na eksploatację kompozytowych tarcz hamulcowych: Tribo-12v43n1_p041.pdf (2.9M)
Władysław CZUPRYK, Michał KRAWIEC: Efektywność smarów plastycznych z napełniaczami w procesie głębszego tłoczenia blach stalowych: Tribo-12v43n1_p053.pdf (1.9M)
Elżbieta HORSZCZARUK: Odporność na ścieranie hydrotechnicznych betonów wysokowartościowych z włóknami polipropylenowymi: Tribo-12v43n1_p063.pdf (1.1M)
Hanna KOCHANEK, Jan SADOWSKI: Zagadnienie wpływu zużycia na pole temperatury pary tarciowej: Tribo-12v43n1_p073.pdf (273K)
Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI: Stanowisko do badań łożysk ślizgowych z wykorzystaniem bilansu cieplnego: Tribo-12v43n1_p085.pdf (423K)
Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Dariusz OZIMINA: Zużycie tribologiczne polietylenu UHMWPE stosowanego w układach biotribologicznych: Tribo-12v43n1_p093.pdf (2.8M)
Zenon A. OPIEKUN, Antoni W. ORŁOWICZ: Hydrościerne zużycie łopatek wirników pomp pogłębiarek ssących: Tribo-12v43n1_p109.pdf (4.9M)
Jan PIWNIK, Maciej LESZCZYŃSKI: Analiza numeryczna wpływu tarcia na stan naprężenia w procesie wyciskania materiału perforowanego: Tribo-12v43n1_p119.pdf (1001K)
Yuriy SHALAPKO, Norbert RADEK: Analiza zjawisk w punktach styku rzeczywistego wynikających z dynamiki mikroruchu stycznego: Tribo-12v43n1_p133.pdf (2.2M)
Wojciech STACHURSKI, Jacek SAWICKI, Łukasz KACZMAREK: Wpływ czynnika chłodząco-smarującego na stan warstwy wierzchniej zębów kół frezowanych obwiedniowo: Tribo-12v43n1_p147.pdf (748K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: Nanorowki na powierzchni mikrołożyska komputerowego HDD jako wkład do inteligentnej eksploatacji: Tribo-12v43n1_p157.pdf (2.9M)


Contents: TRIBOLOGIA V43, nr 1, 2012, (240)

All: Tribo-12v43n1_all.pdf (36M)

CONTENTS: Tribo-12v43n1_p005.pdf (35K)
TRIBOLOGIA V43, nr 1, 2012, (240)

Wiesław LESZEK: Discussion about fundamentals problems of tribology Part 11 – About the scientificity of tribology: Tribo-12v43n1_p007.pdf (157K)
Rafał ANYSZKA, Dariusz M. BIELIŃSKI: Friction, wear and mechanical properties of silicone composites containing surface modified mineral fillers: Tribo-12v43n1_p025.pdf (16M)
Robert CZECH, Andrzej POSMYK: The corrosion influence on using of metal matrix composites brake discs: Tribo-12v43n1_p041.pdf (2.9M)
Władysław CZUPRYK, Michał KRAWIEC: The effectiveness of greases with fillers in the deep drawing of steel sheets: Tribo-12v43n1_p053.pdf (1.9M)
Elżbieta HORSZCZARUK: Abrasion resistance of high-performance hydraulic concrete with polypropylene fibers: Tribo-12v43n1_p063.pdf (1.1M)
Hanna KOCHANEK, Jan SADOWSKI: The issue of the influence of wear on the temperature field of a friction couple: Tribo-12v43n1_p073.pdf (273K)
Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI Laboratory stand for tests of slide bearings based on heat balance: Tribo-12v43n1_p085.pdf (423K)
Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Dariusz OZIMINA: Tribological wear of polythene UHMWPE applied in biotribological systems: Tribo-12v43n1_p093.pdf (2.8M)
Zenon A. OPIEKUN, Antoni W. ORŁOWICZ: The rotor blades hydroabrasion consumption of sand pump dredges: Tribo-12v43n1_p109.pdf (4.9M)
Jan PIWNIK, Maciej LESZCZYŃSKI: Numerical analysis of the influence of the friction coefficient on stress during the extrusion process of perforated material: Tribo-12v43n1_p119.pdf (1001K)
Yuriy SHALAPKO, Norbert RADEK: Analysis of phenomena in real contact spots due to dynamic force under tangential micromotion: Tribo-12v43n1_p133.pdf (2.2M)
Wojciech STACHURSKI, Jacek SAWICKI, Łukasz KACZMAREK: The influence of cutting fluid application on the surface layer condition of gears generated by hobbing: Tribo-12v43n1_p147.pdf (748K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: The intelligent operation of nano-grooved microbearing surfaces in computer HDDS: Tribo-12v43n1_p157.pdf (2.9M)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 6: Streszczenia Artykułów

dnia: Sat 17 strony Dec, 2011 16:00 UTC  (18041 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V42, nr 6, 2011, (240)

Redakcja: Tribo-11v42n6_p001.pdf (264551 bajtów)
All: Tribo-11v42n6_all.pdf (6788705 bajtów)
Treść: Tribo-11v42n6_p003.pdf (64777 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 6, 2011, (240)

Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER: Metody badań łożysk tocznych w aspekcie współczesnych wymagań wyrobów o wyższych parametrach eksploatacyjnych: Tribo-11v42n6_p011.pdf (104023 bajtów)
Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER: Moment oporowy w łożyskach tocznych – metody i urządzenia badawcze: Tribo-11v42n6_p019.pdf (166087 bajtów)
Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA: Analiza wymiany ciepła w pierścieniach uszczelniających: Tribo-11v42n6_p029.pdf (577946 bajtów)
Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA: Wpływ warunków eksploatacji na własności cieplne bezstykowego uszczelnienia czołowego: Tribo-11v42n6_p041.pdf (501582 bajtów)
Jan CIECIELĄG: Analiza teoretyczno-eksperymentalna zmienności siły osiowej w połączeniach śrubowych: Tribo-11v42n6_p053.pdf (600858 bajtów)
Michał DOBRZYŃSKI, Włodzimierz PRZYBYLSKI, Piotr WASZCZUR: Ocena parametrów chropowatości powierzchni toczonych otworów w kołach zębatych obrabianych nagniataniem: Tribo-11v42n6_p061.pdf (225100 bajtów)
Piotr DUDA, Marek BARA: Charakterystyki tribologiczne APT-T5W w aspekcie różnych węzłów tarcia i rodzajów ruchu: Tribo-11v42n6_p069.pdf (743339 bajtów)
Marcin FRYCZ, Andrzej MISZCZAK: Wzdłużne pole magnetyczne w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego: Tribo-11v42n6_p077.pdf (668846 bajtów)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Marcin LIJEWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI, Janusz MAGDA: Badanie tribologiczne implantów sztucznych dysków kręgosłupa: Tribo-11v42n6_p087.pdf (660795 bajtów)
Tomasz KMITA: Właściwości warstw tlenkowych Al2O3 otrzymywanych metodą anodowania impulsowego: Tribo-11v42n6_p099.pdf (167726 bajtów)
Danuta KOTNAROWSKA: Wpływ kąta padania cząstek erozyjnych na intensywność zużywania erozyjnego powłok poliuretanowych: Tribo-11v42n6_p107.pdf (272755 bajtów)
Czesław KOZIARSKI, Zbigniew FERENC: Zagadnienia cieplne w mechanizmie sprzężenia elementów tocznych: Tribo-11v42n6_p115.pdf (275320 bajtów)
Bazyli KRUPICZ, Wojciech TARASIUK: Naciski na ścianki formy zamkniętej podczas zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej: Tribo-11v42n6_p125.pdf (251140 bajtów)
Michał LIBERA: Procedura doboru łożysk tocznych uwzględniająca rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej: Tribo-11v42n6_p133.pdf (165880 bajtów)
Maciej MATUSZEWSKI: Nośność powierzchni a rodzaj jej obróbki: Tribo-11v42n6_p143.pdf (570015 bajtów)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK: Wpływ wybranych parametrów obróbki elektroerozyjnej na cechy powierzchni obrobionej: Tribo-11v42n6_p151.pdf (618040 bajtów)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Propozycja metodyki wyznaczania wartości parametrów testów dla metody ball-cratering: Tribo-11v42n6_p161.pdf (294856 bajtów)
Wiesław RAKOWSKI, Michał RUSINEK: Naprężenia stykowe przy współpracy kół zębatych pokrytych powłoką: Tribo-11v42n6_p173.pdf (360058 bajtów)
Piotr SADOWSKI: System wielkości charakteryzujący potencjalną i oddzieloną cząstkę zużycia tribologicznego: Tribo-11v42n6_p183.pdf (145159 bajtów)
Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Wpływ zmienności wybranych parametrów na niezawodność łożyska wzdłużnego turbiny wodnej: Tribo-11v42n6_p193.pdf (313111 bajtów)
Jarosław SĘP: Zużycie łożyskowań ślizgowych ze zmodyfikowaną konstrukcją czopa w przypadku zanieczyszczenia oleju cząstkami ściernymi: Tribo-11v42n6_p201.pdf (238213 bajtów)
Arkadiusz STACHOWIAK: Wpływ warunków wymuszeń na zużywanie tribokorozyjne stali AISI 304 w 0,5 M roztworze H2SO4: Tribo-11v42n6_p211.pdf (213370 bajtów)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK: Badanie współczynnika tarcia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem bilansu cieplnego: Tribo-11v42n6_p219.pdf (451989 bajtów)
Magdalena TRZOS: Zmienność wyników w zagadnieniach powtarzalności i odtwarzalności wyznaczenia charakterystyk tribologicznych: Tribo-11v42n6_p227.pdf (166131 bajtów)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marek KALBARCZYK, Michał MICHALAK: Badanie wpływu samochodowych i przemysłowych olejów przekładniowych na mikropitting kół zębatych: Tribo-11v42n6_p241.pdf (1493685 bajtów)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: Charakterystyka rowkowanej warstwy wierzchniej mikrołożysk komputera: Tribo-11v42n6_p257.pdf (203529 bajtów)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Wykorzystanie pracy adhezji i składowych swobodnej energii powierzchniowej do tribologicznej analizy stanu warstwy wierzchniej: Tribo-11v42n6_p269.pdf (301307 bajtów)
Jan ZWOLAK, Marcin WITEK: Optymalizacja parametrów geometrycznych kół zębatych w aspekcie minimalizacji naprężeń kontaktowych: Tribo-11v42n6_p283.pdf (198499 bajtów)CONTENTS: TRIBOLOGIA V42, nr 6, 2011, (240)

All: Tribo-11v42n6_all.pdf (6788705 bajtów)
Contents: Tribo-11v42n6_p007.pdf (59842 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 6, 2011, (240)

Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER: Investigation methods for rolling bearings in terms of current requirements for high performance products: Tribo-11v42n6_p011.pdf (104023 bajtów)
Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER: Friction torque in rolling bearings – methods and test facilities: Tribo-11v42n6_p019.pdf (166087 bajtów)
Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA: Analysis of the heat transfer in sealing rings: Tribo-11v42n6_p029.pdf (577946 bajtów)
Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA: Influence of the exploitation parameters on the thermal behavior of the noncontacting face seal: Tribo-11v42n6_p041.pdf (501582 bajtów)
Jan CIECIELĄG: Theoretical and experimental analysis of variation of axial force in the screw connections: Tribo-11v42n6_p053.pdf (600858 bajtów)
Michał DOBRZYŃSKI, Włodzimierz PRZYBYLSKI, Piotr WASZCZUR: Evaluation of surface roughness parameters of turned gear wheels holes machined by ball burnishing: Tribo-11v42n6_p061.pdf (225100 bajtów)
Piotr DUDA, Marek BARA: Tribological properties APT T5W different nodes related to friction and types of motion: Tribo-11v42n6_p069.pdf (743339 bajtów)
Marcin FRYCZ, Andrzej MISZCZAK: Longitudinal magnetic field in the journal sliding bearing gap: Tribo-11v42n6_p077.pdf (668846 bajtów)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Marcin LIJEWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI, Janusz MAGDA: Tribological study of implanted artificial spinal disc: Tribo-11v42n6_p087.pdf (660795 bajtów)
Tomasz KMITA: Properties of oxide layer Al2O3 fabricated by a pulsed anodizig method: Tribo-11v42n6_p099.pdf (167726 bajtów)
Danuta KOTNAROWSKA: Influence of erosive particles impact angle on erosive wear intensity of polyurethane coatings: Tribo-11v42n6_p107.pdf (272755 bajtów)
Czesław KOZIARSKI, Zbigniew FERENC: Thermal problems in the rolling elements joining: Tribo-11v42n6_p115.pdf (275320 bajtów)
Bazyli KRUPICZ, Wojciech TARASIUK: Side pressure in the closed form during the compaction process of lime-sand mixture: Tribo-11v42n6_p125.pdf (251140 bajtów)
Michał LIBERA: The procedure of bearing size selection, taking into consideration the scatter of rolling contact fatigue life: Tribo-11v42n6_p133.pdf (165880 bajtów)
Maciej MATUSZEWSKI: Load capacity and kind of machining: Tribo-11v42n6_p143.pdf (570015 bajtów)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK: The influence of the chosen parameters of electric discharge machining on the surface features: Tribo-11v42n6_p151.pdf (618040 bajtów)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Proposed method for determining the values of tests for the ball-cratering method: Tribo-11v42n6_p161.pdf (294856 bajtów)
Wiesław RAKOWSKI, Michał RUSINEK: Stress in contact of teeth gear with coated material: Tribo-11v42n6_p173.pdf (360058 bajtów)
Piotr SADOWSKI: System of values characterized potential and separated wear particle: Tribo-11v42n6_p183.pdf (145159 bajtów)
Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Influence of variation of selected parameters on the reliability of a thrust bearing of a water turbine: Tribo-11v42n6_p193.pdf (313111 bajtów)
Jarosław SĘP: Wear of sliding bearings having a modified lubricated journal: Tribo-11v42n6_p201.pdf (238213 bajtów)
Arkadiusz STACHOWIAK: The influence of the conditions of investigations on tribocorrosion of steel AISI 304 in solution of 0.5 M H2SO4: Tribo-11v42n6_p211.pdf (213370 bajtów)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK: Determination of the slide bearing friction coefficient on the basis of heat balance: Tribo-11v42n6_p219.pdf (451989 bajtów)
Magdalena TRZOS: Result variation related to a repeatability and a reproducibility of tribological characteristics: Tribo-11v42n6_p227.pdf (166131 bajtów)
Waldemar TUSZYŃSKI, Marek KALBARCZYK, Michał MICHALAK: Testing of an effect of automotive and industrial gear oils on gear micropitting: Tribo-11v42n6_p241.pdf (1493685 bajtów)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: Characterization of nano-grooved superficial layer of computer microbearings: Tribo-11v42n6_p257.pdf (203529 bajtów)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The work of adhesion and free surface energy component utilization to the tribological analysis of surface layer conditions: Tribo-11v42n6_p269.pdf (301307 bajtów)
Jan ZWOLAK, Marcin WITEK: Optimization of the geometrical parameters of toothed gears in the aspect of contact stress minimization: Tribo-11v42n6_p283.pdf (198499 bajtów)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 5: Streszczenia Artykułów

dnia: Sat 17 strony Dec, 2011 15:52 UTC  (10708 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V42, nr 5, 2011, (239)

Redakcja: Tribo-11v42n5_p001.pdf (263432 bajtów)
All: Tribo-11v42n5_all.pdf (4994085 bajtów)
Spis treści: Tribo-11v42n5_p003.pdf (41272 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 5, 2011, (239)

Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Piotr CZAJA: The influence of e-beam radiation on plastic deformation, mechanical properties and wear of the polyethylene GUR 1050 for acetabular cups: Tribo-11v42n5_p011.pdf (320090 bajtów)
Dymitry CAPANIDIS, Magdalena KLEBAŃSKA: Badania tribologiczne kompozytów POM z włóknem aramidowym i z proszkiem PTFE współpracujących ze stalą: Tribo-11v42n5_p021.pdf (221705 bajtów)
Adam CZABAN, Andrzej MISZCZAK: Topografia współpracujących powierzchni łożysk tocznych pomierzona na mikroskopie sił atomowych: Tribo-11v42n5_p031.pdf (372786 bajtów)
Piotr CZAJA, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Adrian BARYLSKI, Jacek MICHNIOWSKI: Badanie metodą EPR wolnych rodników w polimerze UHMWPE stosowanym w biomedycznych węzłach tarcia: Tribo-11v42n5_p039.pdf (676771 bajtów)
Jolanta DRABIK: Odporność oksydacyjna kompozycji olejowych po testach w węzłach tarcia: Tribo-11v42n5_p049.pdf (291848 bajtów)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Problem powstawania mieszaniny oleju smarowego i czynnika chłodniczego w węzłach tarcia sprężarek chłodniczych: Tribo-11v42n5_p059.pdf (572942 bajtów)
Jolanta IŁOWSKA, Bartłomiej BERESKA, Jolanta DRABIK, Rafał KOZDRACH: Odporność oksydacyjna i właściwości smarne stabilizowanych roślinnych baz olejowych: Tribo-11v42n5_p069.pdf (415332 bajtów)
Ewa KASPRZYCKA, Mariusz KOPROWSKI, Jerzy BIELANIK, Sławomir PILARCZYK, Bogdan BOGDAŃSKI, Iwona BAUER: Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CRC+CRN wytwarzanych przez połączenie procesu chromowania próżniowego z obróbką PVD: Tribo-11v42n5_p081.pdf (293895 bajtów)
Marcin KOSTRZEWA, Mohammed BAKAR, Zbigniew PAWELEC, Norbert SMOLIŃSKI: Właściwości mechaniczne mieszanin polimerowych o przenikających się sieciach przestrzennych: Tribo-11v42n5_p089.pdf (181970 bajtów)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Łukasz MAJOR, Paulina INDYKA: Modelowanie i badania eksperymentalne pękania cienkich powłok ceramicznych i węglowych: Tribo-11v42n5_p101.pdf (423931 bajtów)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA, Anita PTAK: Wpływ parametrów ruchowych tarcia na mikrotwardość wybranych polimerów ślizgowych: Tribo-11v42n5_p109.pdf (149133 bajtów)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Wpływ rodzaju zagęszczacza w kompozycji smar plastyczny–napełniacz na efektywność smarowania: Tribo-11v42n5_p117.pdf (142147 bajtów)
Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK: Wspomaganie oceny przebiegu procesów tribologicznych poprzez pomiar i analizę drgań generowanych w teście zatarciowym; Tribo-11v42n5_p129.pdf (150566 bajtów)
Alicja LABER: Modyfikowanie warunków pracy węzła tarcia olejami z dodatkami eksploatacyjnymi na bazie środków smarnych stałych: Tribo-11v42n5_p137.pdf (136150 bajtów)
Andrzej MŁYNARCZAK: Badania własności przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych smarów plastycznych stosowanych w łożyskach tocznych: Tribo-11v42n5_p147.pdf (510092 bajtów)
Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: Analiza przydatności wybranych metod badawczych do oceny spójności wewnętrznej opracowanego smaru oraz jego oddziaływań adhezyjnych z podłożem stalowym: Tribo-11v42n5_p157.pdf (184622 bajtów)
Zbigniew PAWELEC, Marcin KOSTRZEWA, Mohammed BAKAR: Wpływ warunków dyspergowania montmorylonitu w żywicy epoksydowej na właściwości mechaniczne i morfologię nanokompozytów: Tribo-11v42n5_p169.pdf (647235 bajtów)
Anita PTAK, Wojciech WIELEBA, Piotr KOWALEWSKI, Dymitry CAPANIDIS: Wpływ wilgotności i temperatury powietrza na współczynnik tarcia statycznego wybranych par ślizgowych metal–polimer: Tribo-11v42n5_p181.pdf (258093 bajtów)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO, Kazimierz FURMANIK Tribologia smarowania granicznego: Tribo-11v42n5_p189.pdf (825513 bajtów)
Seweryn SPAŁEK, Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK: Diagnostyka drganiowa jako metoda wspomagania doboru oleju do smarowania przekładni zębatej: Tribo-11v42n5_p205.pdf (242865 bajtów)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Witold SAS: Polimery kationowe jako efektywne dodatki do substancji smarowych na bazie wody: Tribo-11v42n5_p213.pdf (261147 bajtów)
Andrzej Szymon WALISZEWSKI: Wpływ promieniowania ultrafioletowego na lepkość olejów smarowych: Tribo-11v42n5_p225.pdf (117086 bajtów)
Wojciech WIELEBA, Anna DOBROWOLSKA: Opory tarcia wybranych materiałów polimerowych podczas ślizgania po lodzie: Tribo-11v42n5_p231.pdf (589349 bajtów)
Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Volf LESHCHYNSKY, Mikhail IGNATEV, Jacek BOROWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI: Innowacyjna technologia wytwarzania warstw przeciwzużyciowych na narzędzia do kucia na zimno: Tribo-11v42n5_p239.pdf (590958 bajtów)
Małgorzata WRONA, Karolina DZIOSA: Badanie przemian chemicznych olejów smarowych wytwarzanych z udziałem surowców roślinnych: Tribo-11v42n5_p249.pdf (212502 bajtów)


CONTENTS: TRIBOLOGIA V42, nr 5, 2011, (239)

All: Tribo-11v42n5_all.pdf (4994085 bajtów)
Tribo-11v42n5_p001.pdf (263432 bajtów)
Contents: Tribo-11v42n5_p007.pdf (27816 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 5, 2011, (239)

Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Piotr CZAJA: The influence of e-beam radiation on plastic deformation, mechanical properties and wear of the polyethylene GUR 1050 for acetabular cups: Tribo-11v42n5_p011.pdf (320090 bajtów))
Dymitry CAPANIDIS, Magdalena KLEBAŃSKA: Tribological studies of POM composites with addition of aramid fiber and with powder PTFE cooperating with steel: Tribo-11v42n5_p021.pdf (221705 bajtów)
Adam CZABAN, Andrzej MISZCZAK: Topography of rolling bearings cooperating surfaces measured with an atomic force microscope: Tribo-11v42n5_p031.pdf (372786 bajtów)
Piotr CZAJA, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA, Adrian BARYLSKI, Jacek MICHNIOWSKI: The EPR method investigation of free radicals in polymer UHMWPE applied in the biomedical knots of the friction: Tribo-11v42n5_p039.pdf (676771 bajtów)
Jolanta DRABIK: The resistance oxidation of the composite oils after tribological test: Tribo-11v42n5_p049.pdf (291848 bajtów)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: The problem of mixing the lubricating oil and refrigerant in friction nodes of refrigeration compressors: Tribo-11v42n5_p059.pdf (572942 bajtów)
Jolanta IŁOWSKA, Bartłomiej BERESKA, Jolanta DRABIK, Rafał KOZDRACH: The oxidation stability and lubricating properties of oil compositions: Tribo-11v42n5_p069.pdf (415332 bajtów)
Ewa KASPRZYCKA, Mariusz KOPROWSKI, Jerzy BIELANIK, Sławomir PILARCZYK, Jerzy PIOTROWSKI, Bogdan BOGDAŃSKI, Iwona BAUER: Tribological properties of CRC+CRN type hybrid layers produced in combined vacuum chromizing process and PVD treatment: Tribo-11v42n5_p081.pdf (293894 bajtów)
Marcin KOSTRZEWA, Mohammed BAKAR, Zbigniew PAWELEC, Norbert SMOLIŃSKI: Mechanical properties of polymer mixtures with interpenetrating spatial: Tribo-11v42n5_p089.pdf (181970 bajtów)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Łukasz MAJOR, Paulina INDYKA: Analysis of fracture of thin ceramic and carbon coatings by modeling and indentation experiments: Tribo-11v42n5_p101.pdf (423931 bajtów)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA, Anita PTAK: The influence of friction kinematic parameters on microhardness of slidings polymers: Tribo-11v42n5_p109.pdf (149133 bajtów)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Influence of the type of filler in grease–thickener composition on lubrication efficiency: Tribo-11v42n5_p117.pdf (142147 bajtów)
Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK: Supporting the evaluation of tribological processes by measuring and analyzing vibrations generated in seizure tests: Tribo-11v42n5_p129.pdf (150566 bajtów)
Alicja LABER: Modifying the operating conditions of friction pairs with solid lubricant based additives: Tribo-11v42n5_p137.pdf (136150 bajtów)
Andrzej MŁYNARCZAK: Research of antiwear and antiseizure properties of the greases used in rolling bearings: Tribo-11v42n5_p147.pdf (510092 bajtów)
Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: Analysis of the suitability of selected research methods to assess the cohesion of a designed grease and its adhesive interactions with the steel surface: Tribo-11v42n5_p157.pdf (184622 bajtów)
Zbigniew PAWELEC, Marcin KOSTRZEWA, Mohammed BAKAR: Influence of the dispergation conditions of montmorylonite in epoxy resin on the mechanical properties and morphology of nanocomposites: Tribo-11v42n5_p169.pdf (647235 bajtów)
Anita PTAK, Wojciech WIELEBA, Piotr KOWALEWSKI, Dymitry CAPANIDIS: The effect of humidity and temperature of air on the static friction coefficient of selected metal–polymer sliding couples: Tribo-11v42n5_p181.pdf (258093 bajtów)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO, Kazimierz FURMANIK: Tribology of the boundary lubrication: Tribo-11v42n5_p189.pdf (825513 bajtów)
Seweryn SPAŁEK, Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK: Vibration diagnostics as a method of support for oil to lubricate a toothed gear: Tribo-11v42n5_p205.pdf (242864 bajtów)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Witold SAS: Cationic polymers as effective water-based lubricant additives: Tribo-11v42n5_p213.pdf (261147 bajtów)
Andrzej Szymon WALISZEWSKI: Effect of ultraviolet radiation on the viscosity of lubricating oils: Tribo-11v42n5_p225.pdf (117086 bajtów)
Wojciech WIELEBA, Anna DOBROWOLSKA: Frictional resistance of polymer materials during sliding on ice: Tribo-11v42n5_p231.pdf (589349 bajtów)
Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Volf LESHCHYNSKY, Mikhail IGNATEV, Jacek BOROWSKI, Tomasz WIŚNIEWSKI: Innovative technology for fabrication of antiwear layers for forging tools: Tribo-11v42n5_p239.pdf (590958 bajtów)
Małgorzata WRONA, Karolina DZIOSA: Investigation of the chemical transformations of lubricating oils made using plant materials: Tribo-11v42n5_p249.pdf (212502 bajtów)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 4: Streszczenia Artykułów

dnia: Sat 17 strony Dec, 2011 15:35 UTC  (7325 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V42, nr 4 2011 (238)

All: Tribo-11v42n4_all.pdf (15483868 bajtów)
Redakcja: Tribo-11v42n4_p001.pdf (247918 bajtów)
Spis treści: Tribo-11v42n4_p001.pdf (247918 bajtów)

Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ: Ocena własności tribologicznych nowych materiałów narzędziowych na osnowie niklu: Tribo-11v42n4_p011.pdf (11400295 bajtów)
Marek BARA, Piotr DUDA, Sławomir KAPTACZ: Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową: Tribo-11v42n4_p021.pdf (1527872 bajtów)
Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA: Analiza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowego: Tribo-11v42n4_p033.pdf (1743991 bajtów)
Bogdan BOGDAŃSKI, Ewa KASPRZYCKA, Jerzy SMOLIK, Jan TACIKOWSKI, Jan SENATORSKI, Wiktor GRZELECKI: Właściwości tribologiczne powłok elektrolitycznych ze stopów niklu po obróbce cieplnej: Tribo-11v42n4_p043.pdf (1488691 bajtów)
Marcin CHMIELEWSKI, Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Katarzyna PIETRZAK, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI: Charakterystyki tribologiczne materiałów przeznaczonych na elementy łożysk foliowych: Tribo-11v42n4_p053.pdf (1239371 bajtów)
Henryk CZARNECKI: Analiza procesu zużywania pary kinematycznej brąz–żeliwo stopowe przy tarciu mieszanym: Tribo-11v42n4_p069.pdf (205623 bajtów)
Józef GAWLIK, Wojciech ZĘBALA, Andrzej MATRAS: Technologiczne i tribologiczne aspekty obróbki precyzyjnej: Tribo-11v42n4_p079.pdf (1613692 bajtów)
Marian GRĄDKOWSKI, Anna MATUSZEWSKA, Monika MAKOWSKA: Zmiany składu chemicznego powierzchni stali podczas tarcia: Tribo-11v42n4_p097.pdf (1768115 bajtów)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: Wpływ parametrów drgań wzdłużnych i sztywności styku na poziom redukcji siły napędu w ruchu ślizgowym: Tribo-11v42n4_p113.pdf (257815 bajtów)
Ewa KASPRZYCKA, Bogdan BOGDAŃSKI, Jan TACIKOWSKI, Jan SENATORSKI, Dominik SMOLIŃSKI: Właściwości tribologiczne warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali narzędziowej pokrytej stopem niklu:
Janusz KRAWCZYK: Mechanizm powstawania białej warstwy w kontekście zużycia narzędzi podczas kształtowania stalowych elementów konstrukcyjnych: Tribo-11v42n4_p135.pdf (1191265 bajtów)
Stanisław LABER: Ocena właściwości tribologicznych wybranych spieków porowatych wypełnionych dodatkiem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-11v42n4_p145.pdf (444495 bajtów)
Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA: Charakterystyka zużycia stempla podczas wyciskania stalowych elementów: Tribo-11v42n4_p153.pdf (1631579 bajtów)
Monika MAKOWSKA, Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI: Migracja pierwiastków aktywnych tribologicznie z oleju smarowego do materiału węzła tarcia: Tribo-11v42n4_p163.pdf (414197 bajtów)
Demofilo MALDONADO CORTÉS, Luz A. TREJO MONTEMAYOR, José A. TREVIÑO CASTÁN, D. MOLINA VARGAS, R. BERLANGA ZAMARRÓN: Metoda doboru środka smarowego do procesu głębokiego tłoczenia blach stalowych w przemyśle motoryzacyjnym, nowe rozwiązanie i jego weryfikacja: Tribo-11v42n4_p177.pdf (2955859 bajtów)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: Odporność na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe kół zębatych pokrytych powłoką WC/C: Tribo-11v42n4_p191.pdf (1762895 bajtów)
Jerzy MYALSKI: Właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych zawierających węgiel szklisty: Tribo-11v42n4_p203.pdf (420100 bajtów)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Arkadiusz RYCHLIK: Analiza procesu zużywania warstw napawanych w gliniasto-piaszczystej masie ściernej: Tribo-11v42n4_p211.pdf (2777862 bajtów)
Stanisław NOSAL, Jacek HERNES: Badania eksploatacyjne odporności na ścieranie blach wykładzinowych stosowanych w kole czerpakowym koparki typu SRs 1200: Tribo-11v42n4_p219.pdf (274491 bajtów)
Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK: Mechanizmy niszczenia warstw powierzchniowych elementów z powłokami PVD przez pitting: Tribo-11v42n4_p229.pdf (1727708 bajtów)
Robert STAROSTA, Tomasz DYL: Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających: Tribo-11v42n4_p245.pdf (203673 bajtów)
Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Marek WOJTASZEK, Marek PAĆKO: Wybrane własności tribologiczne stopu z grupy FeAl: Tribo-11v42n4_p253pdf (1562866 bajtów)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Eksperymentalna i teoretyczna analiza zużycia cienkich powłok ceramicznych w styku tribologicznym: Tribo-11v42n4_p263.pdf (135766 bajtów)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Właściwości tribologiczne nanostrukturalnych powłok kompozytowych natryskanych naddźwiękowo: Tribo-11v42n4_p271.pdf (2375526 bajtów)


CONTENTS: TRIBOLOGIA V42, no 4 2011 (238)

All: Tribo-11v42n4_all.pdf (15483868 bajtów)
Tribo-11v42n4_p001.pdf (247918 bajtów)
Contents: Tribo-11v42n4_p003.pdf (70219 bajtów)

Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ: The tribological properties of new Ni-based tool materials: Tribo-11v42n4_p011.pdf (11400295 bajtów)
Marek BARA, Piotr DUDA, Sławomir KAPTACZ: Wear resistance of constructional materials in cooperation with the oxide coating: Tribo-11v42n4_p021.pdf (1527872 bajtów)
Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA: The analysis of the effect of billet material on the mechanism of wear in forming die inserts in the process of railway bumper formation: Tribo-11v42n4_p033.pdf (1743991 bajtów)
Bogdan BOGDAŃSKI, Ewa KASPRZYCKA, Jerzy SMOLIK, Jan TACIKOWSKI, Jan SENATORSKI , Wiktor GRZELECKI: Tribological properties of nickel electrolitycal alloys after heat treatment: Tribo-11v42n4_p043.pdf (1488691 bajtów)
Marcin CHMIELEWSKI, Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Katarzyna PIETRZAK, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI: Tribological characteristics of materials intended for foil-air bearings elements: Tribo-11v42n4_p053.pdf (1239371 bajtów)
Henryk CZARNECKI: Analysis of the process of wear of a bronze–alloy cast iron kinematic pair under mixed friction conditions: Tribo-11v42n4_p069.pdf (205623 bajtów)
Józef GAWLIK, Wojciech ZĘBALA, Andrzej MATRAS: Technological and tribological aspects of precise machining: Tribo-11v42n4_p079.pdf (1613692 bajtów)
Marian GRĄDKOWSKI, Anna MATUSZEWSKA, Monika MAKOWSKA: Changes in the chemical composition of a steel surface during friction: Tribo-11v42n4_p097.pdf (1768115 bajtów)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: Effect of longitudinal vibration parameters and stiffness of contact on driving force reduction in sliding motion: Tribo-11v42n4_p113.pdf (257815 bajtów)
Ewa KASPRZYCKA, Bogdan BOGDAŃSKI, Jan TACIKOWSKI, Jan SENATORSKI, Dominik SMOLIŃSKI: Properties of duplex layers produced in the vacuum titanizing process on tool steel covered with nickel alloy:
Janusz KRAWCZYK: The mechanism of the white layer formation in the case of the wear of tools during the forming of steel structural parts: Tribo-11v42n4_p135.pdf (1191265 bajtów)
Stanisław LABER: Evaluation of tribological properties of selected filled with chemically acting additives: Tribo-11v42n4_p145.pdf (444495 bajtów)
Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA: The characteristics of the wear of the stamp used in backward extrusion of steel elements: Tribo-11v42n4_p153.pdf (1631579 bajtów)
Monika MAKOWSKA, Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI: Migration of active elements from a lubricant to the material of the friction pair: Tribo-11v42n4_p163.pdf (414197 bajtów)
Demofilo MALDONADO CORTÉS, Luz A. TREJO MONTEMAYOR José A. TREVIÑO CASTÁN, D. MOLINA VARGAS, R. BERLANGA ZAMARRÓN: Methodology for lubricant selection in deep drawing steel process for the automotive industry, a new development and validation: Tribo-11v42n4_p177.pdf (2955859 bajtów)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: The rolling contact fatigue of WC/C coated gears: Tribo-11v42n4_p191.pdf (1762895 bajtów)
Jerzy MYALSKI: Tribological properties of composite materials containing glassy carbon: Tribo-11v42n4_p203.pdf (420100 bajtów)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Arkadiusz RYCHLIK: Analysis of the wear process of hardfacing layers in sandy clay abrasive mass: Tribo-11v42n4_p211.pdf (2777862 bajtów)
Stanisław NOSAL, Jacek HERNES: In-service abrasion resistance examinations of metal sheets linings used in the bucket wheel for the SRs 1200 wheel excavator: Tribo-11v42n4_p219.pdf (274491 bajtów)
Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK: Mechanisms of PVD coated elements surface layer destruction caused by pitting: Tribo-11v42n4_p229.pdf (1727708 bajtów)
Robert STAROSTA, Tomasz DYL: Finishing of flame sprayed Ni-Al coatings and an estimate of CBN inserts wear: Tribo-11v42n4_p245.pdf (203673 bajtów)
Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Marek WOJTASZEK, Marek PAĆKO: Chosen tribological properties of FeAl alloys: Tribo-11v42n4_p253pdf (1562866 bajtów)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Experimental and theoretical wear analysis of thin ceramic coatings in tribological contact: Tribo-11v42n4_p263.pdf (135766 bajtów)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Tribological properties of HVOF sprayed nanostructured composite coatings: Tribo-11v42n4_p271.pdf (2375526 bajtów)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 3: Streszczenia Artykułów

dnia: Wed 06 strony Jul, 2011 11:55 UTC  (8391 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V42, nr 3 2011 (237)

Redakcja: Tribo-11v42n3_p001.pdf (257413 bajtów)
Spis treści: Tribo-11v42n3_p003-004.pdf (53155 bajtów)
Całość: Tribo-11v42n3_all.pdf (19680761 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 3 2010 (237)

Jadwiga BAJER: Wpływ rodzaju cieczy bazowej smarów plastycznych na zużycie zmęczeniowe modelowego węzła tarcia: Tribo-11v42n3_p007.pdf (1155973 bajtów)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIELBIŃSKI, Roman JAREMA: Oszacowanie wpływu korekcji zębów na zużycie, trwałość oraz wytrzymałość kontaktową ewolwentowych przekładni walcowych o zębach prostych: Tribo-11v42n3_p017.pdf (172603 bajtów)
Eugene FELDSHTEIN, Margarita A. KARDAPOLOVA: Właściwości tribologiczne powłok na bazie żelaza otrzymanych różnymi metodami technologicznymi: Tribo-11v42n3_p031.pdf (7621025 bajtów)
Kazimierz FURMANIK, Paweł PYTKO, Jan MATYGA: Badania własności ciernych wybranych tworzyw poliuretanowych stosowanych w napędach kolejek szynowych: Tribo-11v42n3_p043-054.pdf (1904022 bajtów)
Karol KRZEMIŃSKI: Model diatermiczny łożyska porowatego z dodatkowym zasilaniem olejem: Tribo-11v42n3_p055-066.pdf (498272 bajtów)
Eugeniusz MAZANEK, Marek KRYNKE: Uszkodzenia bieżni łożysk wieńcowych: Tribo-11v42n3_p067-080.pdf (1797350 bajtów)
Remigiusz MICHALCZEWSKI: Przebieg procesu zacierania smarowanych wysokoobciążonych skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką WC/C: Tribo-11v42n3_p081-104.pdf (3962983 bajtów)
Jarosław MOLENDA, Milena BRZÓZEK: Badania nad zastosowaniem ciągłego pomiaru konsystencji do identyfikacji efektu relaksacji naprężeń w mikrostrukturze smarów plastycznychTribo-11v42n3_p105-118.pdf (604884 bajtów)
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Właściwości reologiczne biododatków pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwzużyciowym: Tribo-11v42n3_p119-128.pdf (156135 bajtów)
Marian W. SUŁEK, Witold SAS, Tomasz WASILEWSKI, Aneta BĄK, Urszula ŻAK: Wpływ rodzaju i stężenia poliwinylopirolidonów na wybrane charakterystyki tribologiczne ich wodnych roztworów: Tribo-11v42n3_p129-142.pdf (178944 bajtów)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: Pomiar nieużywanych powierzchni mikrołożysk z nanorowkami wentylatora komputerowego: Tribo-11v42n3_p143-154.pdf (1904561 bajtów)
Jan ZWOLAK, Marek MARTYNA: Analiza naprężeń kontaktowych i naprężeń zginających występujących w przekładniach zębatych Power Shift: Tribo-11v42n3_p155-166.pdf (154215 bajtów)


CONTENTS: TRIBOLOGIA V42, nr 3 2010 (237)

Redakcja: Tribo-11v42n3_p001.pdf (257413 bajtów)
Contents: Tribo-11v42n3_p005-006.pdf (38566 bajtów)
All: Tribo-11v42n3_all.pdf (19680761 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 3 2010 (237)

Jadwiga BAJER: The influence of the type of base liquid of greases on fatigue wear of model friction couples: Tribo-11v42n3_p007.pdf (1155973 bajtów)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIELBIŃSKI, Roman JAREMA: The evaluation of influence of cog displacement on wear, lifetime and contact durability of involve straight-cogged gears: Tribo-11v42n3_p017.pdf (172603 bajtów)
Eugene FELDSHTEIN, Margarita A. KARDAPOLOVA: The tribological properties of ferrous based coatings formed using different technological methods: Tribo-11v42n3_p031.pdf (7621025 bajtów)
Kazimierz FURMANIK, Paweł PYTKO, Jan MATYGA: Investigations of friction properties of selected polyurethane materials used in drive wheels of railways: Tribo-11v42n3_p043.pdf (1904022 bajtów)
Karol KRZEMIŃSKI: The diathermic model of a porous bearing with additional oil supply: Tribo-11v42n3_p055.pdf (498272 bajtów)
Eugeniusz MAZANEK, Marek KRYNKE: The damage of the races of large bearings: Tribo-11v42n3_p067.pdf (1797350 bajtów)
Remigiusz MICHALCZEWSKI: Scuffing propagation of heavily-loaded lubricated friction joints with WC/C coated parts: Tribo-11v42n3_p081.pdf (3962983 bajtów)
Jarosław MOLENDA, Milena BRZÓZEK: Study on the use of continuous measurement of consistency to identify the stress relaxation effect in the microstructure of greases: Tribo-11v42n3_p105.pdf (604884 bajtów)
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Rheological properties of antiwear bioadditives from vegetable oils: Tribo-11v42n3_p119.pdf (156135 bajtów)
Marian W. SUŁEK, Witold SAS, Tomasz, WASILEWSKI, Aneta BĄK, Urszula ŻAK: The effect of the kind and concentration of polyvinylpyrrolidone on selected tribological characteristics in aqueous solutions: Tribo-11v42n3_p129.pdf (178944 bajtów)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Andrei KHUDOLEY: Measurement of unused microbearing grooved surfaces for computer ventilator: Tribo-11v42n3.pdf (1904561 bajtów)
Jan ZWOLAK, Marek MARTYNA: Analysis of contact stress and bending stress occuring in tooths of gear transmission Power Shifts: Tribo-11v42n3_p155.pdf (154215 bajtów)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 2: Streszczenia Artykułów

dnia: Thu 19 strony Maj, 2011 11:10 UTC  (7343 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V42, nr 2, 2011, (236)

All: Tribo-11v42n2_all.pdf (7376739 bajtów)

Redakcja: Tribo-11v42n2_p001.pdf (268866 bajtów)
Treść: Tribo-11v42n2_p003.pdf (61702 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 2, 2011, (236)

Wiesław LESZEK: Profesor Bolesław Wojciechowicz – tribolog: Tribo-11v42n2_p007.pdf (72926 bajtów)
Miron CZERNIEC, Jurij CZERNIEC: Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim: Tribo-11v42n2_p013.pdf (908378 bajtów)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: Modyfikacja warunków tarcia w strefie skrawania jako czynnik wpływający na proces obróbki: Tribo-11v42n2_p023.pdf (346382 bajtów)
Piotr KOSTENCKI: Badanie intensywności zużycia wybranych stali na elementy robocze pracujące w glebie: Tribo-11v42n2_p033.pdf (155587 bajtów)
Marcin KOT: Analiza właściwości mechanicznych układów powłoka–podłoże z użyciem metody indentacji z wykorzystaniem wgłębników w różnej geometrii: Tribo-11v42n2_p047.pdf (707332 bajtów)
Krzysztof KRAWCZYK, Emil NOWIŃSKI, Agnieszka CHOJNACKA: Możliwości sterowania siłą tarcia za pomocą prądu elektrycznego przepływającego przez strefę tarcia: Tribo-11v42n2_p061.pdf (675196 bajtów)
Joanna MAŁECKA, Wit GRZESIK, Damian KOWALCZYK, Piotr KISZKA: Analiza obrazowa stanu zużycia ostrza z ceramiki azotkowej po skrawaniu żeliwa sferoidalnego: Tribo-11v42n2_p071.pdf (468088 bajtów)
Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Witold PIEKOSZEWSKI: Wpływ grubości powłok TiN i CrN na powierzchniową trwałość zmęczeniową: Tribo-11v42n2_p085.pdf (1063360 bajtów)
Zbigniew PAWELEC, Jarosław MOLENDA, Marek WOLSZCZAK: Wpływ napełniacza metalicznego na proces sieciowania kompozytów epoksydowych oraz kształtowanie ich właściwości tribologicznych: Tribo-11v42n2_p101.pdf (1325638 bajtów)
Andrzej RACZYŃSKI, Jarosław KACZOR: Znaczenie błędów ustawienia opraw łożyskowych wału trzy-podporowego dla trwałości łożyskowania: Tribo-11v42n2_p115.pdf (198793 bajtów)
Ryszard RUTA: Zastosowanie metody Taguchiego planowania eksperymentów w badaniach tribologicznych: Tribo-11v42n2_p125.pdf (309724 bajtów)
Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Wojciech HORAK, Marcin SZCZĘCH: Badanie zmian lepkości cieczy ferromagnetycznych poddanych: działaniu stałego pola magnetycznego:Tribo-11v42n2_p143.pdf (684274 bajtów)
Stanisław STRZELECKI, Zdzisław SOCHA: Temperatury pracy układu łożysk wrzeciennika szlifierki: Tribo-11v42n2_p157.pdf (967472 bajtów)
Magdalena TRZOS: Wpływ urządzenia badawczego i parametrów procesu tarcia na rozrzut zużycia:Tribo-11v42n2_p169.pdf (276640 bajtów)


Contents: TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

All: Tribo-11v42n2_all.pdf (7376739 bajtów)

CONTENTS: Tribo-11v42n2_p005.pdf (78433 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

Wiesław LESZEK: Professor Bolesław Wojciechowicz – a tribologist: Tribo-11v42n2_p007.pdf (72926 bajtów)
Miron CZERNIEC, Jurij CZERNIEC: Research of tribocontact interaction mechanics in cylindrical conjunctions with inside Hertz contact: Tribo-11v42n2_p013.pdf (908378 bajtów)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: The modification of friction conditions into cutting area as a factor influencing on the cutting process: Tribo-11v42n2_p023.pdf (346382 bajtów)
Piotr KOSTENCKI: Investigation of some chosen steels used for soil working elements: Tribo-11v42n2_p033.pdf (155587 bajtów)
Marcin KOT: Deformations and fracture analysis of coating-substrate systems using indentation method with different indenters: Tribo-11v42n2_p047.pdf (707332 bajtów)
Krzysztof KRAWCZYK, Emil NOWIŃSKI, Agnieszka CHOJNACKA: The possibilities of friction force steering using electric current in friction zone: Tribo-11v42n2_p061.pdf (675196 bajtów)
Joanna MAŁECKA, Wit GRZESIK, Damian KOWALCZYK, Piotr KISZKA: Image-based analysis of the wear state of ceramic nitride cutting tools after machining of nodular cast iron: Tribo-11v42n2_p071.pdf (468088 bajtów)
Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Witold PIEKOSZEWSKI: The influence of thickness of TiN and CrN coatings on rolling contact fatigue: Tribo-11v42n2_p085.pdf (1063360 bajtów)
Zbigniew PAWELEC, Jarosław MOLENDA, Marek WOLSZCZAK: The influence of metallic filler on the cross-linking of epoxy composites and the formation of their tribological properties: Tribo-11v42n2_p101.pdf (1325638 bajtów)
Andrzej RACZYŃSKI, Jarosław KACZOR: The effect of errors in setting bearing housings of a three-bearing shaft on the basic rating life of a bearing system: Tribo-11v42n2_p115.pdf (198793 bajtów)
Ryszard RUTA: Application of Taguchi experiments in a planning method for tribological research: Tribo-11v42n2_p125.pdf (309724 bajtów)
Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Wojciech HORAK, Marcin SZCZĘCH: Investigation of changes of ferromagnetic fluids viscosity activated by steady magnetic fields: Tribo-11v42n2_p143.pdf (684274 bajtów)
Stanisław STRZELECKI, Zdzisław SOCHA: Operating temperatures of the bearing system of grinder spindle: Tribo-11v42n2_p157.pdf (967472 bajtów)
Magdalena TRZOS: The influence of tribotester and friction process parameters on wear scatter: Tribo-11v42n2_p169.pdf (276640 bajtów)

TRIBOLOGIA 2011, V42, nr 1; Streszczenia Artykułów

dnia: Wed 16 strony Mar, 2011 19:45 UTC  (7825 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

All: Tribo-11v42n1_all.pdf (6762994 bajtów)

Redakcja: Tribo-11v42n1_p001.pdf (139407 bajtów)
Treść: Tribo-11v42n1_p003.pdf (105076 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

Wiesław LESZEK: Rozważanie o podstawach tribologii. Cz. 10. Obiekty idealne w tribologii: Tribo-11v42n1_p013.pdf (194104 bajtów)
Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Tomasz WASILEWSKI: Rola eksyetylowanych alkoholi oleilowych w kształtowaniu właściwości przeciwzatarciowych substancji smarowych na bazie wody: Tribo-11v42n1_p027.pdf (319384 bajtów)
Jolanta DRABIK: Badanie stabilności właściwości inhibitowanych kompozycji olejowych po testach przyspieszonego utleniania: Tribo-11v42n1_p039.pdf (742916 bajtów)
Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI: Laboratoryjna identyfikacja procesu tarcia w skojarzeniu ciernym żeliwo–żeliwo: Tribo-11v42n1_p053.pdf (439787 bajtów)
Marcin KOT, Ewa BEŁTOWSKA-LEHMAN, Agnieszka BIGOS, Paulina INDYKA, Jerzy MORGIEL, Sławomir ZIMOWSKI: Właściwości powłok Ni-Mo nakładanych metodą elektrochemiczną: Tribo-11v42n1_p065.pdf (800784 bajtów)
Rafał KOZDRACH, Jadwiga BAJER, Jolanta DRABIK: Wpływ rodzaju zagęszczacza na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych: Tribo-11v42n1_p073.pdf (271058 bajtów)
Krzysztof KRAWCZYK, Agnieszka CHOJNACKA, Emil NOWIŃSKI: Mechanizm konstytuowania warstwy granicznej z uwzględnieniem zjawisk triboelektrycznych: Tribo-11v42n1_p085.pdf (845134 bajtów)
Leszek MARGIELEWSKI: Wpływ ditiofosforanów cynku na tribologiczne właściwości stabilizowanego tlenku cyrkonu; Część III. Smarowanie styku tarciowego: Tribo-11v42n1_p101.pdf (242314 bajtów)
Paulina NESKA-BAKUS, Ireneusz PIWOŃSKI: Właściwości tarciowe i zużyciowe powłok tlenku glinu wytwarzanych metodą zol-żel: Tribo-11v42n1_p117.pdf (571646 bajtów)
Anna M. RYNIEWICZ: Fenomen mechanizmu smarowania stawów człowieka: Tribo-11v42n1_p125.pdf (1838917 bajtów)
Marian. W. SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Anna MAŁYSA: Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości tribologiczne wodnych roztworów oksyetylenowanych alkoholi: Tribo-11v42n1_p141.pdf (648823 bajtów)
Rafał SUWART: Wpływ tarcia na pracę i sprawność procesu szycia elementów obuwia: Tribo-11v42n1_p159.pdf (1169999 bajtów)
Adam WILCZEK: Pojemnościowa metoda pomiaru grubości elastohydrodynamicznego filmu smarowego: Tribo-11v42n1_p173.pdf (313420 bajtów)


Contents: TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

All: Tribo-11v42n1_all.pdf (6762994 bajtów)

CONTENTS: Tribo-11v42n1_p005.pdf (85755 bajtów)
TRIBOLOGIA V42, nr 1, 2011, (235)

Wiesław LESZEK: Consideration of tribology basis. Part 10. The ideal objects in tribology: Tribo-11v42n1_p013.pdf (194104 bajtów)
Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Tomasz WASILEWSKI: The role of ethoxylated oleyl alcohols in controlling of antiseizure properties of water-based lubricants: Tribo-11v42n1_p027.pdf (319384 bajtów)
Jolanta DRABIK: Study on stability of the properties of stabilised oil compositions after the tests of the accelerated oxygenation: Tribo-11v42n1_p039.pdf (742916 bajtów)
Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI: Laboratory identification of the friction process in the frictional pair cast iron-cast iron: Tribo-11v42n1_p053.pdf (439787 bajtów)
Marcin KOT, Ewa BEŁTOWSKA-LEHMAN, Agnieszka BIGOS, Paulina INDYKA, Jerzy MORGIEL, Sławomir ZIMOWSKI: Properties of electrodeposited Ni-Mo coatings: Tribo-11v42n1_p065.pdf (800784 bajtów)
Rafał KOZDRACH, Jadwiga BAJER, Jolanta DRABIK: The influence of the type of thickener on tribological characteristics of lubricating greases: Tribo-11v42n1_p073.pdf (271058 bajtów)
Krzysztof KRAWCZYK, Agnieszka CHOJNACKA, Emil NOWIŃSKI; The mechanism of boundary layer formation including triboelectric phenomenon: Tribo-11v42n1_p085.pdf (845134 bajtów)
Leszek MARGIELEWSKI: The effect of zinc dithiophosphates on the friction and wear of partially stabilised zirconia Part III. Lubrication of frictional contact: Tribo-11v42n1_p101.pdf (242314 bajtów)
Paulina NESKA-BAKUS, Ireneusz PIWOŃSKI: Wear and friction behaviour of alumina thin coatings prepared by sol-gel methods: Tribo-11v42n1_p117.pdf (571646 bajtów)
Anna M. RYNIEWICZ: Phenomenon of the lubrication mechanism of human hip joints: Tribo-11v42n1_p125.pdf (1838917 bajtów)
Marian. W. SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Anita BOCHO-JANISZEWSKA, Anna MAŁYSA: The influence of the structure of ethoxylated fatty alcohol alkyl chain on tribological properties of their aqueous solutions: Tribo-11v42n1_p141.pdf (648823 bajtów)
Rafał SUWART: Effects of friction on the sewing work and on the efficiency of sewing process of footwear elements: Tribo-11v42n1_p159.pdf (1169999 bajtów)
Adam WILCZEK: Capacitive method of elastohydrodynamic film thickness measurement: Tribo-11v42n1_p173.pdf (313420 bajtów)


TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 6; Streszczenia artykułów

dnia: Tue 21 strony Dec, 2010 20:09 UTC  (8057 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v41, nr 6, 2010, (234)

Tribo-10v41n6_p001.pdf (212K)
TRIBOLOGIA v41, nr 6, 2010, (233)

Dymitry CAPANIDIS, Wojciech WIELEBA, Piotr KOWALEWSKI: Wpływ wybranych smarowych preparatów eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne materiałów polimerowych podczas tarcia ze stalą: TTribo-10v41n6_p011.pdf (2.6M)
Stanisław LABER, Mariusz JENEK: Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na zmianę własności smarnych olejów oraz właściwości tribologiczne żeliwa: Tribo-10v41n6_p025.pdf (1.4M)
Piotr KOWALEWSKI: Numeryczna analiza rozkładów nacisku występujących w standardowych węzłach tribologicznych: Tribo-10v41n6_p039.pdf (274K)
Stanisław LABER, Krzysztof ADAMCZUK: Właściwości tribologiczne węzła tarcia z wykorzystaniem wybranych gatunków brązów: Tribo-10v41n6_p049.pdf (217K)
Michał LIBERA, Michał BAK: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do oceny wpływu struktury geometrycznej powierzchni elementów łożysk tocznych na ich powierzchniową trwałość zmęczeniową: Tribo-10v41n6_p059.pdf (1.4M)
Jacek Igor ŁUBIŃSKI, Henryk OLSZEWSKI, Artur OLSZEWSKI: Wielomasowy dyskretny model tribometru do symulacyjnych badań dynamicznych charakterystyk tarcia: Tribo-10v41n6_p069.pdf (422K)
Jerzy MYALSKI, Jakub WIECZOREK: Kompozyty o osnowie metalowej zawierające cząstki węgla szklistego wykorzystane do pracy w warunkach tarcia: Tribo-10v41n6_p079.pdf (166K)
Paulina NESKA-BAKUS, Leszek MARGIELEWSKI, Michał CICHOMSKI: Właściwości tribologiczne ditiofosforanów alkoksylowych n-alkoholi, n-alkilofenoli i alkoksylowanych glikoli w układach tarciowych: stal–stal, tlenek glinu–tlenek glinu i tlenek glinu–stal: Tribo-10v41n6_p087.pdf (2.2M)
Marian W. SUŁEK, Anna BĄK: Kapryloamfoproponian sodu jako efektywny dodatek modyfikujący właściwości smarne wody: Tribo-10v41n6_p099.pdf (211K)
Marian W. SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Marta OGORZAŁEK, Juliusz PERNAK, Filip WALKIEWICZ: Wpływ rodzaju anionu w imidazoliowych cieczach jonowych na ich właściwości tribologiczne: Tribo-10v41n6_p107.pdf (258K)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ: Doświadczalne określenie rozkładu nacisów bocznych w formie podczas zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej: Tribo-10v41n6_p117.pdf (830K)
Magdalena TRZOS: Analiza wpływu urządzenia badawczego na wyznaczenie współczynnika tarcia: Tribo-10v41n6_p123.pdf (177K)
Waldemar TUSZYŃSKI, Elżbieta ROGOŚ, Edyta OSUCH-SŁOMKA, Andrzej URBAŃSKI, Anita MAŃKOWSKA: Kompleksowe porównanie modelowych kompozycji olejowych na bazie oleju mineralnego, syntetycznego, białego i naturalnego, zalety i wady olejów nietoksycznych i biodegradowalnych: Tribo-10v41n6_p137.pdf (870K)
Mihaela VLAD, Marian M. SZCZEREK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Maksim ANTONOV: Mechanizmy zużywania wysokoobciążonego smarowanego ślizgowego węzła tarcia powłoka/stal: Tribo-10v41n6_p153.pdf (819K)
Andrzej Sz. WALISZEWSKI, Szymon MISTUR: Badanie skuteczności cieczy antyscuffingowych stosowanych podczas transportu butelek na przenośnikach: Tribo-10v41n6_p169.pdf (180K)
Jakub WIECZOREK: Model zużycia tribologicznego odlewanych kompozytów stop aluminium–cząstki ceramiczne pracujących w warunkach tarcia technicznie suchego: Tribo-10v41n6_p177.pdf (2.0M)
Wojciech WIELEBA, Dymitry CAPANIDIS, Jarosław ŻELISZEWSKI: Wpływ wybranych napełniaczy stosowanych w kompozytach PTFE na współczynnik tarcia statycznego po stali: Tribo-10v41n6_p187.pdf (1.7M)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: Tribologiczne aspekty bioniki: Tribo-10v41n6_p199.pdf (1.8M)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Oliwia ŁUPICKA, Andrzej MISZCZAK: Projekt mikro- i nanotribologicznych badań chrząstki stawo: Tribo-10v41n6_p209.pdf (157K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK Tribologia rzepu syntetycznego: Tribo-10v41n6_p219.pdf (2.3M)
Marek WIŚNIEWSKI: Zastosowanie rozkładów pearsona do charakteryzowania chropowatości powierzchni elementów maszyn: Tribo-10v41n6_p229.pdf (266K)
Mirosław WITASZEK, Janusz KRAWCZYK, Kazimierz WITASZEK: Wpływ poślizgu na zużycie i zmiany w mikrostrukturze warstwy wierzchniej stali bainitycznej przeznaczonej na szyny kolejowe: Tribo-10v41n6_p237.pdf (7.9M)
Michał WODTKE, Michał WASILCZUK, Grzegorz ROTTA, Piotr PAJĄCZKOWSKI: Badania teoretyczne i doświadczalne rozkładu temperatur w hydrodynamicznym łożysku wzdłużnym: Tribo-10v41n6_p247.pdf (237K)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na zwilżalność stopu aluminium EN-AW AlMg2 aktywnymi i nieaktywnymi substancjami smarującymi: Tribo-10v41n6_p257.pdf (222K)
Andrzej ZABORSKI: Konstytuowanie warstw wierzchnich o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych obróbką nagniataniem: Tribo-10v41n6_p271.pdf (857K)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Analiza porównawcza zjawisk towarzyszących tarciu cienkich powłok ceramicznych w ruchu obrotowym, postępowym i postępowo-zwrotnym: Tribo-10v41n6_p283.pdf (977K)
Jan ZWOLAK, Marcin WITEK: Kryteria wyboru materiału na koła zębate w odniesieniu do stosowanej technologii obróbki wykończeniowej zębów nawęglanych i hartowanych: Tribo-10v41n6_p293.pdf (2.9M)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Właściwości nanostrukturalnych powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo: Tribo-10v41n6_p307.pdf (1.9 MB)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Właściwości powłok natryskanych plazmowo i HVOF: Tribo-10v41n6_p319.pdf (244.1 kB)


Contents: TRIBOLOGIA v41, nr 6, 2010, (234)

Tribo-10v41n6_p007.pdf (72K)
TRIBOLOGIA v41, nr 6, 2010, (234)

Dymitry CAPANIDIS, Wojciech WIELEBA, Piotr KOWALEWSKI: Effect of selected lubricative exploational preparations on the tribological properties of polymeric materials during friction with steel: Tribo-10v41n6_p011.pdf (2.6M)
Stanisław LABER, Mariusz JENEK: Investigation of the influence of operating preparations on the change of the lubricating properties of oils and the tribological properties of cast iron: Tribo-10v41n6_p025.pdf (1.4M)
Piotr KOWALEWSKI: Numerical analysis of contact pressure distribution in standard friction nodes: Tribo-10v41n6_p039.pdf (274K)
Stanisław LABER, Krzysztof ADAMCZUK: Tribological properties of a friction pair with kinds of bronzes: Tribo-10v41n6_p049.pdf (217K)
Michał LIBERA, Michał BAK: The application of the rough sets theory for the analysis of surface roughness factors influencing surface fatigue life: Tribo-10v41n6_p059.pdf (1.4M)
Jacek Igor ŁUBIŃSKI, Henryk OLSZEWSKI, Artur OLSZEWSKI: A multi-mass discrete model of tribometer for the research on dynamic friction characteristics: Tribo-10v41n6_p069.pdf (422K)
Jerzy MYALSKI, Jakub WIECZOREK: Metal matrix composites containing a glassy carbon particles used to work in friction conditions: Tribo-10v41n6_p079.pdf (166K)
Paulina NESKA-BAKUS, Leszek MARGIELEWSKI, Michał CICHOMSKI: Tribological properties of n-alcohols, n-alkylphenyls and glycols alkoxy dithiophosphates in friction contacts: steel–steel, AL2O3–AL2O3 AND steel–AL2O3: Tribo-10v41n6_p087.pdf (2.2M)
Marian W. SUŁEK, Anna BĄK: Sodium caprylamphopropionate as effective additive affecting lubricating properties of water: Tribo-10v41n6_p099.pdf (211K)
Marian W. SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Marta OGORZAŁEK, Juliusz PERNAK, Filip WALKIEWICZ: The influence of anion type in imidazolium ionic liquids on tribological properties: Tribo-10v41n6_p107.pdf (258K)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ: Experimental determination of side pressure distribution informs during the compaction process of lime-sand mixture: Tribo-10v41n6_p117.pdf (830K)
Magdalena TRZOS: The analysis of tribotester influence on friction coefficient estimation: Tribo-10v41n6_p123.pdf (177K)
Waldemar TUSZYŃSKI, Elżbieta ROGOŚ, Edyta OSUCH-SŁOMKA, Andrzej URBAŃSKI, Anita MAŃKOWSKA: A thorough comparison of model oils with a mineral synthetic, white and natural base: Tribo-10v41n6_p137.pdf (870K)
Mihaela VLAD, Marian M. SZCZEREK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Maksim ANTONOV: The wear mechanism in heavy-loaded lubricated coated/steel sliding contacts: Tribo-10v41n6_p153.pdf (819K)
Andrzej Sz. WALISZEWSKI, Szymon MISTUR: Testing the effectiveness of antiscuffing fluid used during the transport of bottles on conveyors: Tribo-10v41n6_p169.pdf (180K)
Jakub WIECZOREK: Composites materials reinforced ceramic particles wear model during dry sliding condition: Tribo-10v41n6_p177.pdf (2.0M)
Wojciech WIELEBA, Dymitry CAPANIDIS, Jarosław ŻELISZEWSKI: Effect of selected fillers on the coefficient of static friction of PTFE based composites on steel: Tribo-10v41n6_p187.pdf (1.7M)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: Tribological aspects of bionics: Tribo-10v41n6_p199.pdf (1.8M)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Oliwia ŁUPICKA, Andrzej MISZCZAK: Project for micro- and nano-tribological cartilage investigations: Tribo-10v41n6_p209.pdf (157K)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Tribology of synthetic turnip burr: Tribo-10v41n6_p219.pdf (2.3M)
Marek WIŚNIEWSKI: Application of the pearson’s distributions for characterizing the surface roughness of machine components: Tribo-10v41n6_p229.pdf (266K)
Mirosław WITASZEK, Janusz KRAWCZYK, Kazimierz WITASZEK: The influence of slippage on wear and microstructural changes of a bainitic rail steel: Tribo-10v41n6_p237.pdf (7.9M)
Michał WODTKE, Michał WASILCZUK, Grzegorz ROTTA, Piotr PAJĄCZKOWSKI: Theoretical and experimental investigation of the temperature profile in hydrodynamic thrust bearing: Tribo-10v41n6_p247.pdf (237K)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The influence of energy conditions of a surface layer on the wettability of EN-AW AlMg2 aluminium alloy by active and inactive lubricating mediums: Tribo-10v41n6_p257.pdf (222K)
Andrzej ZABORSKI: Constituting of top layers of enhanced service properties by burnishing working: Tribo-10v41n6_p271.pdf (857K)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI: Comparative analysis of friction effects of thin ceramic coatings in rotary, translation, and reciprocating motion: Tribo-10v41n6_p283.pdf (977K)
Jan ZWOLAK, Marcin WITEK: Selection criteria for the tooth material in the context of the applied finishing treatment of case hardened and quenched teeth: Tribo-10v41n6_p293.pdf (2.9M)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Properties of hypersonic sprayed nanostructured carbide coatings: Tribo-10v41n6_p307.pdf (1.9 MB)
Wojciech ŻÓRAWSKI: Properties of plasma and HVOF sprayed coatings: Tribo-10v41n6_p319.pdf (244.1 kB)

TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 5; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 10:05 UTC  (9937 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v41, nr 5, 2010, (233)

Tribo-10v41n5_p001.pdf (318.48 Kb)
TRIBOLOGIA v41, nr 5, 2010, (229)

Andrzej MŁYNARCZAK: Analiza możliwości zastosowania preparatu eksploatacyjnego motor life professional w silnikach okrętowych: Tribo-10v41n5_p011.pdf (559K)
Wojciech NAPADŁEK, Agnieszka LABER: Badania wybranych właściwości wysokodyspersyjnych napoin wytworzonych techniką laserową przeznaczonych na elementy maszyn o podwyższonej odporności na zużycie w warunkach tarcia: Tribo-10v41n5_p021.pdf (3,3M)
Wojciech NAPADŁEK, Czesław PAKOWSKI: Badania odporności na zużycie warstwy wierzchniej materiałów stosowanych na elementy silnika spalinowego po teksturowaniu laserowym: Tribo-10v41n5_p037.pdf (1,1M)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI: Analiza właściwości glebowej masy ściernej w aspekcie oddziaływania zużyciowego: Tribo-10v41n5_p053.pdf (342K)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK: Struktura geometryczna powierzchni ukonstytuowana w procesie obróbki elektroerozyjnej: Tribo-10v41n5_p063.pdf (2,0M)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Ustalanie receptury kompozytowego ciernego materiału hamulcowego: Tribo-10v41n5_p075.pdf (123K)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Wpływ rodzaju użytego grafitu i koksu naftowego na właściwości tarciowo-zużyciowe materiałów ciernych: Tribo-10v41n5_p085.pdf (145K)
Maciej PASZKOWSKI, Wojciech WIELEBA, Roman WRÓBLEWSKI: Badania właściwości adhezyjnych stali oraz tworzyw sztucznych w kontekście zastosowania ich na węzły tarcia: Tribo-10v41n5_p095.pdf (208K)
Zbigniew PAWELEC: Charakterystyki tribologiczne skojarzeń kompozyt metalopolimerowy–kompozyt: Tribo-10v41n5_p105.pdf (550K)
Zbigniew PAWELEC, Jarosław MOLENDA, Marek WOLSZCZAK: Odporność na zużycie ścierne kompozytów metalopolimerowych: Tribo-10v41n5_p117.pdf (302K)
Zenon PAWLAK, Jukka S. JURVELIN, Wiesław URBANIAK: Biotribochemia smarowania naturalnych stawów: Tribo-10v41n5_p131.pdf (687K)
Paweł PIEC, Paweł URBAŃCZYK: Badania zużycia wstawek hamulcowych pojazdów szynowych: Tribo-10v41n5_p143.pdf (434K)
Witold PIEKOSZEWSKI, Anita MAŃKOWSKA: Badanie wpływu olejów bazowych na trwałość elementów z cienkimi, powłokami niskotarciowymi: Tribo-10v41n5_p153.pdf (358K)
Jadwiga PINKO: Wykorzystanie spektrofotometrii w podczerwieni do oznaczania inhibitora utleniania oraz produktów starzenia w olejach turbinowych uszlachetnionych (TU): Tribo-10v41n5_p165.pdf (264K)
Andrzej POSMYK, Henryk BĄKOWSKI: Mechanizm zużywania modelowego skojarzenia pierścień tłokowy–tuleja cylindrowa wykonanego z żeliwa i kompozytu zbrojonego włóknami Al2O3 ułożonymi stycznie do powierzchni tarcia: Tribo-10v41n5_p173.pdf (992K)
Norbert RADEK: Własności przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych wytworzonych technologią elektroiskrową: Tribo-10v41n5_p181.pdf (337K)
Norbert RADEK, Janusz KAMIŃSKI: Formowanie i właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok kompozytowych Cu-Mo przed i po obróbce laserowej: Tribo-10v41n5_p191.pdf (274K)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Charakterystyki tribologiczne roślinnych olejów bazowych dla olejów hydraulicznych: Tribo-10v41n5_p201.pdf (193K)
Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK, Michał WODTKE: Badania doświadczalne różnych sposobów smarowania wzdłużnych łożysk ślizgowych: Tribo-10v41n5_p213.pdf (650K)
Tomasz RYBAK, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Joanna SULEJ-CHOJNACKA, Tomasz WIŚNIEWSKI: Nowe materiały na wkładki endoprotez stawu kolanowego: Tribo-10v41n5_p223.pdf (630K)
Jarosław SĘP: Wpływ geometrii szczeliny smarowej na nośność łożyska z czopem ze śrubowym rowkiem: Tribo-10v41n5_p235.pdf (122K)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jacek GRAMS, Anna PIĄTKOWSKA, R. RATAJCZAK: Tribochemiczna modyfikacja warstwy wierzchniej polimeru w kontakcie ślizgowym z żelazem Armco: Tribo-10v41n5_p245.pdf (235K)
Krzysztof SICZEK, Maciej KUCHAR: Badania parametrów tribologicznych skojarzeń materiałów stosowanych na zawory, prowadnice i gniazda: Tribo-10v41n5_p253.pdf (450K)
Jan SIKORA, Jerzy GLIWIŃSKI: Badania odporności zmęczeniowej powłoki ze stopu SnCu6 w łożyskach ślizgowych poddanych wirującemu obciążeniu: Tribo-10v41n5_p263.pdf (1,2M)
Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY: Analiza strat mocy w zazębieniach przekładni z kołami walcowymi smarowanymi zanurzeniowo: Tribo-10v41n5_p275.pdf (157K)
JACEK SPAŁEK, MACIEJ KWAŚNY, SEWERYN SPAŁEK: Stan termiczny i drgania przekładni zębatej przenośnika taśmowego jako funkcja smarowania: Tribo-10v41n5_p285.pdf (226K)
Arkadiusz STACHOWIAK: Zróżnicowanie mechanizmów zużywania korozyjno-mechanicznego stali odpornych na korozję w węzłach ślizgowych: Tribo-10v41n5_p295.pdf (931K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Badanie kinetyki procesu pasywacji powierzchni stali nierdzewnych na potrzeby modelowania tribokorozji węzłów ślizgowych: Tribo-10v41n5_p305.pdf (194K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Zużycie delaminacyjne stali AISI 304 w warunkach tribokorozji: Tribo-10v41n5_p315.pdf (425K)Contents: TRIBOLOGIA v41, nr 5, 2010, (233)

Tribo-10v41n1_p001.pdf (318.48 Kb)
TRIBOLOGIA v41, nr 1, 2010, (229)

Andrzej MŁYNARCZAK: An analysis of the motor life professional operating preparation application posibility in marine diesel engines: Tribo-10v41n5_p011.pdf (559K)
Wojciech NAPADŁEK, Agnieszka LABER: The investigation of chosen properties of high dispersion padding welds produced the laser technique of designed on units machine engines about raised resistance on waste in the conditions of the friction: Tribo-10v41n5_p021.pdf (3,3M)
Wojciech NAPADŁEK, Czesław PAKOWSKI: The investigation resistance to wear the surface layer of materials applied on the elements of the engine of combustion after laser texturing: Tribo-10v41n5_p037.pdf (1,1M)
Jerzy NAPIÓRKOWSKI: Abrasive soil pulp properties analysis in wear impact aspect: Tribo-10v41n5_p053.pdf (342K)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK: Surface geometric structure created by the electrical discharge machining process: Tribo-10v41n5_p063.pdf (2,0M)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Building a formula for a composite friction material for brakes: Tribo-10v41n5_p075.pdf (123K)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: The influence of various graphite’s and cokes used in friction materials on friction and wear behaviour: Tribo-10v41n5_p085.pdf (145K)
Maciej PASZKOWSKI, Wojciech WIELEBA, Roman WRÓBLEWSKI: Research of the adhesion of steel and plastics in the context of their application in frictional couples: Tribo-10v41n5_p095.pdf (208K)
Zbigniew PAWELEC: Tribological characteristics of metal-polymer composite – composite junction: Tribo-10v41n5_p105.pdf (550K)
Zbigniew PAWELEC, Jarosław MOLENDA, Marek WOLSZCZAK: Abrasive wear resistance of metal-polymer composites: Tribo-10v41n5_p117.pdf (302K)
Zenon PAWLAK, Jukka S. JURVELIN, Wiesław URBANIAK: Biotribochemistry of the lubrication of natural joints: Tribo-10v41n5_p131.pdf (687K)
Paweł PIEC, Paweł URBAŃCZYK: Research on rail vehicle brake insert wear: Tribo-10v41n5_p143.pdf (434K)
Witold PIEKOSZEWSKI, Anita MAŃKOWSKA: Investigation of base oils influence on the durability of elements with thin, low-friction coatings: Tribo-10v41n5_p153.pdf (358K)
Jadwiga PINKO: Infrared spectrophotometry utilisation for determination the oxidation inhibitor and ageing products in turbine oils: Tribo-10v41n5_p165.pdf (264K)
Andrzej POSMYK, Henryk BĄKOWSKI: Wear mechanism of piston cylinder liner pairing made of cast iron-composite material reinforced with Al2O3 fibers placed tangential to wear surface: Tribo-10v41n5_p173.pdf (992K)
Norbert RADEK: Properties of anti-wear coatings produced by electro spark deposition: Tribo-10v41n5_p181.pdf (337K)
Norbert RADEK, Janusz KAMIŃSKI: Formation of cu-mo anti-wear coatings and their tribological properties before and after laser treatment: Tribo-10v41n5_p191.pdf (274K)
ElŻbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Tribological characteristics of vegetable oils intended for the bases of hydraulic oils: Tribo-10v41n5_p201.pdf (193K)
Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK, Michał WODTKE: Experimental study of different supply designs in hydrodynamic thrust bearings: Tribo-10v41n5_p213.pdf (650K)
Tomasz RYBAK, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Joanna SULEJ-CHOJNACKA, Tomasz WIŚNIEWSKI: New materials for knee endoprosthesis pads: Tribo-10v41n5_p223.pdf (630K)
Jarosław SĘP: The influence of bearing interspace geometry on helical grooved journal bearing load carrying capacity: Tribo-10v41n5_p235.pdf (122K)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jacek GRAMS, Anna PIĄTKOWSKA, R. RATAJCZAK: The tribochemical modification of the surface layer of a polymer in sliding contact with armco: Tribo-10v41n5_p245.pdf (235K)
Krzysztof SICZEK, Maciej KUCHAR: Research on the tribological parameters for materials couples used for valves, valve guides and seat inserts: Tribo-10v41n5_p253.pdf (450K)
Jan SIKORA. Jerzy GLIWIŃSKI: Fatigue resistance investigation of the SnCu6 overlay in plain bearings working under conditions of rotary loading: Tribo-10v41n5_p263.pdf (1,2M)
Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY: Analysis of power losses in the meshing of a toothed cylindrical gear lubricated by the immersion method: Tribo-10v41n5_p275.pdf (157K)
JACEK SPAŁEK, MACIEJ KWAŚNY, SEWERYN SPAŁEK: The influence of lubrication on vibrations and the thermal state of the transmission gear of a belt conveyor drive: Tribo-10v41n5_p285.pdf (226K)
Arkadiusz STACHOWIAK: Various mechanisms of corrosive and mechanical wear of stainless steel in sliding pairs: Tribo-10v41n5_p295.pdf (931K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: The evaluation of the cinetics of the process of passivation phenomena on stainless steel surface for the tribocorrosion of sliding pairs: Tribo-10v41n5_p305.pdf (194K)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Delamination wear of steel AISI 304 in tribocorrosive condition: Tribo-10v41n5_p315.pdf (425K)

TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 4; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 09:59 UTC  (21212 Wyświetlenia)

All: Tribo-10v41n4_all.pdf (10M)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V41, nr 4 2010 (232)

Redakcja & Spis treści & Jubileusz: Tribo-10v41n4_p001.pdf(1.94 Mb)

Jubileusz 70-lecia Profesora Jana Burcana: Tribo-10v41n4_p001.pdf Redakcja, Treść, Contents, Jubileusz (1.94 Mb)
Rafał ANYSZKA, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jan MĘŻYŃSKI, Jacek GRAMS, Carsten REHWINKEL, Bernd MÖLLER: Wpływ fluorowania powierzchni gumy na jej właściwości tribologiczne: Tribo-10v41n4_p013.pdf (1.85 Mb)
Bogdan BOGDAŃSKI, Ewa KASPRZYCKA, Jan TACIKOWSKI, Jan K. SENATORSKI, Mariusz KOPROWSKI: Warstwy węglikowe wytwarzane w procesie chromowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej stopami niklu z pierwiastkami węglikotwórczymi: Tribo-10v41n4_p023.pdf (1.81 Mb)
Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK: Rodzaje teksturowania laserowego w tribologii: Tribo-10v41n4_p033.pdf (1.71 Mb)
Jan BURCAN: Problemy tarcia wiertnego w styku skoncentrowanym: Tribo-10v41n4_p047.pdf (335.26 Kb)
Henryk CZARNECKI: Analiza procesu zużywania pary kinematycznej brąz–żeliwo stopowe: Tribo-10v41n4_p057.pdf (312.25 Kb)
Krzysztof DRUET: Badania zużycia powłok DLC w skojarzeniu kula–tarcza obrotowa („ball-on-disk”): Tribo-10v41n4_p067.pdf (271.23 Kb)
Piotr DUDA, Marek BARA, Sławomir KAPTACZ: Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową: Tribo-10v41n4_p077.pdf (326.06 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: Analiza warunków tarcia na powierzchni natarcia przy toczeniu wykończeniowym na podstawie zmian grubości wióra: Tribo-10v41n4_p087.pdf (295.22 Kb)
Juliusz B. GAJEWSKI, Marek J. GŁOGOWSKI: Zależność momentu hamującego obracającego się wału od rezystywności olejów komercyjnych, bazowych czystych i ich mieszaniny z ZDDP oraz od zewnętrznego stałego pola elektrycznego: Tribo-10v41n4_p097.pdf (158.72 Kb)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Tomasz RYBAK, Justyna WENDLAND, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT: Metodyka badań materiałów i elementów endoprotez stawu biodrowego w instytucie obróbki plastycznej: Tribo-10v41n4_p107.pdf (446K)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Ocena wpływu mieszanin olejów sprężarkowych i czynników chłodniczych na trwałość węzłów tarcia w sprężarkach chłodniczych: Tribo-10v41n4_p117.pdf (425K)
Jan GUZIK: Ocena właściwości tribologicznych olejów przekładniowych: Tribo-10v41n4_p127.pdf (347K)
Waldemar KARASZEWSKI: Analiza naprężeń w ceramicznych elementach tocznych: Tribo-10v41n4_p135.pdf (1,5M)
Jerzy KORYCKI: Miary interakcji w obrazach AFM obszaru węzła tarcia: Tribo-10v41n4_p147.pdf (1,7M)
Mirosława KOSMYNINA: Wpływ warstw cynkowych na opory wiercenia: Tribo-10v41n4_p157.pdf (503K)
Waldemar KOSZELA, Lidia GAŁDA, Andrzej DZIERWA, Jarosław SĘP, Paweł PAWLUS: Wpływ kieszeni smarowych na powierzchniach ślizgowych na zużycie ścierne: Tribo-10v41n4_p171.pdf (325K)
Marcin KOT, Łukasz MAJOR, Jürgen LACKNER, Wiesław RAKOWSKI: Analiza wpływu grubości podwarstw na mechanizm deformacji i pękanie powłok wielowarstwowych Ti/TiN:
Andrzej KOTNAROWSKI: Przeciwzużyciowe właściwości środków smarowych modyfikowanych cząstkami metali: Tribo-10v41n4_p191.pdf (701K)
Danuta KOTNAROWSKA: Ocena wpływu rodzaju napełniacza na odporność erozyjną powłok epoksydowych: Tribo-10v41n4_p201.pdf (2,8M)
Czesław KOZIARSKI, Tomasz TRZASKACZ, Zbigniew FERENC: Właściwości tribologiczne zwyrodniałych stawów synowialnych: Tribo-10v41n4_p211.pdf (288K)
Janusz KRAWCZYK: Własności tribologiczne wybranych stali konstrukcyjnych: Tribo-10v41n4_p223.pdf (286K)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC: Badania właściwości tribologicznych litowego smaru plastycznego zmodyfikowanego proszkiem ołowiu i PTFE: Tribo-10v41n4_p235.pdf (157K)
Alicja LABER: Warstwa graniczna w procesie tarcia: Tribo-10v41n4_p245.pdf (275K)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK: Badania właściwości tribologicznych poliamidu PA6 i Modaru: Tribo-10v41n4_p263.pdf (1020K)
Stanisław LABER, Agnieszka LABER: Ocena własności smarnych wybranych środków smarowych stosowanych w eksploatacji urządzeń dźwigowych: Tribo-10v41n4_p275.pdf (3,4M)
Volf LESHCHYNSKY, Hanna WIŚNIEWSKA-EINERT, Janusz MAGDA, Tomasz WIŚNIEWSKI, Tomasz RYBAK: Stanowisko do badań tribologicznych w wysokich temperaturach elementów łożysk z proszków spiekanych ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią: Tribo-10v41n4_p283.pdf (334K)
Tadeusz LEŚNIEWSKI: Modyfikacja oleju transol 150 smarami stałymi: Tribo-10v41n4_p293.pdf (137K)
Mariusz LEUS, Paweł GUTOWSKI: Wpływ sztywności stycznej styku na siłę tarcia w obecności drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych: Tribo-10v41n4_p301.pdf (493K)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ: Badania odporności erozyjnej wybranych materiałów: Tribo-10v41n4_p313.pdf (325K)


CONTENTS: TRIBOLOGIA V41, no 4 2010 (232)

All: Tribo-10v41n4_all.pdf (10M)
Redakcja & Contents & Jubilae Tribo-10v41n4_p001.pdf (1.94 Mb)

The Jubilee of 70 years of Professor Jan Burcan: Tribo-10v41n4_p001.pdf Redakcja, Treść, Contents, Jubileusz (1.94 Mb)
Rafał ANYSZKA, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jan MĘŻYŃSKI, Jacek GRAMS, Carsten REHWINKEL, Bernd MÖLLER: The influence of surfaces fluorination on tribological properties of rubber: Tribo-10v41n4_p013.pdf (1.85 Mb)
Bogdan BOGDAŃSKI, Ewa KASPRZYCKA, Jan TACIKOWSKI, Jan K. SENATORSKI, Mariusz KOPROWSKI: Carbide layers produced in vacuum chromizing process on steel surface covered with nickel alloys containing carbide-forming elements: Tribo-10v41n4_p023.pdf (1.81 Mb)
Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK: Kinds of laser texturing in tribology: Tribo-10v41n4_p033.pdf (1.71 Mb)
Jan BURCAN: The questions of spinning friction in an elastic point of contact: Tribo-10v41n4_p047.pdf (335.26 Kb)
Henryk CZARNECKI: Analysis of the process of wear of a bronze–alloy cast iron kinematic pair: Tribo-10v41n4_p057.pdf (312.25 Kb)
Krzysztof DRUET: Wear testing of DLC coatings with friction couple „ball-on-disk”: Tribo-10v41n4_p067.pdf (271.23 Kb)
Piotr DUDA, Marek BARA, Sławomir KAPTACZ: Evaluation of wear resistance of polymer materials in cooperation with an oxide coating: Tribo-10v41n4_p077.pdf (326.06 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: The analyze of friction conditions on a rake face when finish turning on the base of chip thickness changes: Tribo-10v41n4_p087.pdf (295.22 Kb)
Juliusz B. GAJEWSKI, Marek J. GŁOGOWSKI: Dependence of the braking torque of a rotating shaft on the resistivity of formulated oils, pure base oils and their blends with zddp and on an external dc electric field: Tribo-10v41n4_p097.pdf (158.72 Kb)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Tomasz RYBAK, Justyna, WENDLAND, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT: Methodology of materials and hip endoprosthesis components investigations in inop: Tribo-10v41n4_p107.pdf (446K)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: The estimation of the influence of mixture compressor oils and refrigerants on the durability of nodes of friction in colling compressors: Tribo-10v41n4_p117.pdf (425K)
Jan GUZIK: Assessment of tribological properties of gear oils: Tribo-10v41n4_p127.pdf (347K)
Waldemar KARASZEWSKI: Stress analysis in ceramic rolling elements: Tribo-10v41n4_p135.pdf (1,5M)
Jerzy KORYCKI: Measures of interaction in AFM images of friction area: Tribo-10v41n4_p147.pdf (1,7M)
Mirosława KOSMYNINA: The influence of zinc layers on drilling resistances: Tribo-10v41n4_p157.pdf (503K)
Waldemar KOSZELA, Lidia GAŁDA, Andrzej DZIERWA, Jarosław SĘP, Paweł PAWLUS: The effect of oil pockets on the abrasive wear of a sliding assembly: Tribo-10v41n4_p171.pdf (325K)
Marcin KOT, Łukasz MAJOR, Jürgen LACKNER, Wiesław RAKOWSKI: Analysis of the influence of sublayers thickness on the deformation mechanism and fracture of Ti/TiN multilayer:
Andrzej KOTNAROWSKI: Antiwear properties of lubricants modified with metal particles: Tribo-10v41n4_p191.pdf (701K)
Danuta KOTNAROWSKA: Estimation the influence the type of filler on the resistance to erosive of epoxy coating: Tribo-10v41n4_p201.pdf (2,8M)
Czesław KOZIARSKI, Tomasz TRZASKACZ, Zbigniew FERENC: Tribological properties of degenerate synovial joints: Tribo-10v41n4_p211.pdf (288K)
Janusz KRAWCZYK: Tribological properties of the selected structural steels: Tribo-10v41n4_p223.pdf (286K)
Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC: Research on the tribological properties of a lithium grease modified with lead and PTFE: Tribo-10v41n4_p235.pdf (157K)
Alicja LABER: Surface layer in the process of friction: Tribo-10v41n4_p245.pdf (275K)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK: The study of tribological properties of polyamide PA6 and Modar: Tribo-10v41n4_p263.pdf (1020K)
Stanisław LABER, Agnieszka LABER: Evaluation of lubricating properties of selected lubricants used in exploitation of crane: Tribo-10v41n4_p275.pdf (3,4M)
Volf LESHCHYNSKY, Hanna WIŚNIEWSKA-EINERT, Janusz MAGDA, Tomasz WIŚNIEWSKI, Tomasz RYBAK: A tribological device for tests in difficult exploitation conditions of bearing components with a modified surface layer: Tribo-10v41n4_p283.pdf (334K)
Tadeusz LEŚNIEWSKI: The modification of transol 150 oil with the addition of greases: Tribo-10v41n4_p293.pdf (137K)
Mariusz LEUS, Paweł GUTOWSKI: The influence of tangential stiffness of the contact on friction force in the presence of longitudinal tangential vibration: Tribo-10v41n4_p301.pdf (493K)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ: Erosive resistance testing of selected materials: Tribo-10v41n4_p313.pdf (325K)

TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 3; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 09:52 UTC  (8508 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA V41, nr 3 2010 (231)

Redakcja: - Tribo-10v41n3_p001.pdf (208.14 Kb)
Spis treści:- Tribo-10v41n3_p003.pdf (97.45 Kb)
TRIBOLOGIA V41, nr 3 2010 (231)

Marek BARA, Grzegorz SŁUŻAŁEK, Henryk WISTUBA: Właściwości tribologiczne powłok tlenku aluminium modyfikowanych węglem: Tribo-10v41n3_p011.pdf (1.04 Mb)
Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL: Modelowanie niezawodności układu narzędzie–przedmiot obrabiany w procesie ciągnienia wielostopniowego: Tribo-10v41n3_p021.pdf (246.51 Kb)
Kazimierz FURMANIK: Wpływ konfiguracji trasy na opory ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego: Tribo-10v41n3_p035.pdf (805.97 Kb)
Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA: Dodatkowe opory ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego: Tribo-10v41n3_p049.pdf (480.65 Kb)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Specyfika pracy oleju smarowego w sprężarkach chłodniczych: Tribo-10v41n3_p063.pdf (211.43 Kb)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Charakterystyka stanowisk do badań zużyciowych materiałów na elementy sprężarek chłodniczych: Tribo-10v41n3_p075.pdf (912.48 Kb)
Stanisław GUZOWSKI, Sławomir KOWALSKI: Wpływ procesów technologicznych na zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym: Tribo-10v41n3_p085.pdf (2.28 Mb)
Ewa KASPRZYCKA, Jerzy SMOLIK, Jan SENATORSKI, Jan TACIKOWSKI, Bogdan BOGDAŃSKI, Mariusz KOPROWSKI: Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CrC+(Ni-Mo)+CrN: Tribo-10v41n3_p095.pdf (702.29 Kb)
Tomasz KMITA, Władysław SKONECZNY: Wpływ zawartości dwusiarczku molibdenu w elektrolicie na właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych: Tribo-10v41n3_p105.pdf (304.62 Kb)
Joanna KORZEKWA, Władysław SKONECZNY: Wpływ temperatury i prądu anodowania na zmiany właściwości tribologicznych pary ślizgowej Al2O3/WS2 – PEEK/BG: Tribo-10v41n3_p115.pdf (933.64 Kb)
Marcin KOT: Deformacje i pękanie układów powłoka–podłoże przy obciążeniach działających w styku skoncentrowanym: Tribo-10v41n3_p125.pdf (273.85 Kb)
Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan WENDLER, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych nc-WC/a-C i nc-WC/a-C:H: Tribo-10v41n3_p135.pdf (1.41 Mb)
Andrzej KOTNAROWSKI: Zjawisko selektywnego przenoszenia w skojarzeniach ślizgowych smarowanych olejem modyfikowanym nanocząstkami miedzi: Tribo-10v41n3_p145.pdf (2.14 Mb)
Danuta KOTNAROWSKA: Ocena wpływu wodnych roztworów kwasu siarkowego na zużycie erozyjne powłok epoksydowych: Tribo-10v41n3_p159.pdf (620.41 Kb)
Javier A. ORTEGA SÁENZ, Marco A. L. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Jerzy SMOLIK, Marian SZCZEREK: Właściwości mechaniczne powłok PVD osadzanych na azotowanym stopie CoCrMo: Tribo-10v41n3_p173.pdf (944.80 Kb)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Kształtowanie tribologicznych właściwości ekologicznych smarów plastycznych: Tribo-10v41n3_p187.pdf (181.12 Kb)
Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Eksperymentalna weryfikacja modelu utraty tarcia płynnego w hybrydowym łożysku wzdłużnym: Tribo-10v41n3_p199.pdf (302.97 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Efektywność przeciwzużyciowa biododatków w wytypowanych olejach bazowych: Tribo-10v41n3_p209.pdf (181.97 Kb)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK: Badania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo–stal: Tribo-10v41n3_p219.pdf (4.14 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: Problem lepkosprężystego smarowania mikrołożysk: Tribo-10v41n3_p231.pdf (229.35 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Samooczyszczające się hydrofobowe systemy tribologiczne: Tribo-10v41n3_p241.pdf (1.15 Mb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na zwilżalność stali aktywnymi i nieaktywnymi substancjami smarującymi: Tribo-10v41n3_p251.pdf (230.65 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Barbara SWATOWSKA, Wiesław RAKOWSKI: Właściwości przeciwzużyciowe amorficznych warstw a-Si:C:H stosowanych w ogniwach fotowoltaicznych: Tribo-10v41n3_p263.pdf (720.74 Kb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA V41, nr 3 2010 (231)

Redakcja: Tribo-10v41n3_p001.pdf (208.14 Kb)
Contents: Tribo-10v41n3_p007.pdf (93.04 Kb)

Marek BARA, Grzegorz SŁUŻAŁEK, Henryk WISTUBA: Tribological properties of aluminium oxide layer modified by carbon: Tribo-10v41n3_p011.pdf (1.04 Mb)
Zdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL: Modelling of the reliability of tool-workpiece system in multi-stage drawing process: Tribo-10v41n3_p021.pdf (246.51 Kb)
Kazimierz FURMANIK: Influence of a track configuration on a resistances of movement of a scraper pipe conveyor: - Tribo-10v41n3_p035.pdf (805.97 Kb)
Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA: Additional resistances of movement of a scraper pipe conveyor: - Tribo-10v41n3_p049.pdf (480.65 Kb)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Specifity of the lubricating oil operation in the refrigeration compressors: Tribo-10v41n3_p063.pdf (211.43 Kb)
Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI: Characteristics of stands for wear tests of materials for refrigeration compressors elements: Tribo-10v41n3_p075.pdf (912.48 Kb)
Stanisław GUZOWSKI, Sławomir KOWALSKI: The effect of technological processes on fretting wear in a clamped joint: Tribo-10v41n3_p085.pdf (2.28 Mb)
Ewa KASPRZYCKA, Jerzy SMOLIK, Jan SENATORSKI, Jan TACIKOWSKI, Bogdan BOGDAŃSKI, Mariusz KOPROWSKI: Tribological properties of hybrid layers of CrC+(Ni-Mo)+CrN type: - Tribo-10v41n3_p095.pdf (702.29 Kb)
Tomasz KMITA, Władysław SKONECZNY: An influence of molybdenum disulfide content in electrolyte on tribological properties of anodic oxide coatings: Tribo-10v41n3_p105.pdf (304.62 Kb)
Joanna KORZEKWA, Władysław SKONECZNY: The influence of the temperature and anodic current on the changes of tribological properties of Al2O3/WS2 – PEEK/BG sliding couple: Tribo-10v41n3_p115.pdf (933.64 Kb)
Marcin KOT: Deformations and fracture of coating-substrate systems under contact load: Tribo-10v41n3_p125.pdf (273.85 Kb)
Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan WENDLER, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Analysis of micromechanical and tribological properties of nc-WC/a-C and nc-WC/a-C:H nanocomposite coatings: Tribo-10v41n3_p135.pdf (1.41 Mb)
Andrzej KOTNAROWSKI: Selective transfer phenomenon in sliding couples lubricated with oils modified with copper nanoparticles: Tribo-10v41n3_p145.pdf (2.14 Mb)
Danuta KOTNAROWSKA: The evaluation of sulphuric acid water solution influence on the state of epoxy coating surface: Tribo-10v41n3_p159.pdf (620.41 Kb)
Javier A. ORTEGA SÁENZ, Marco A. L. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Jerzy SMOLIK, Marian SZCZEREK: The mechanical properties of PVD coatings deposited on nitrided CoCrMo alloy: Tribo-10v41n3_p173.pdf (944.80 Kb)
Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: The development of the tribological properties of ecological greases: Tribo-10v41n3_p187.pdf (181.12 Kb)
Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Experimental verification of a model of the loss of fluid friction in a hybrid thrust bearing: Tribo-10v41n3_p199.pdf (302.97 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC: Antiwear efficiency of bioadditives in selected base oils: Tribo-10v41n3_p209.pdf (181.97 Kb)
Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK: Investigations of the process of kinetic friction in frictional pairs cast iron–steel: Tribo-10v41n3_p219.pdf (4.14 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI: The viscoelastic lubrication problem of micro-bearing: Tribo-10v41n3_p231.pdf (229.35 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Self-cleaning hydrophobic friction systems: Tribo-10v41n3_p241.pdf (1.15 Mb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The influence of energy conditions of surface layer on the wettability of steel by active and inactive lubricating mediums: Tribo-10v41n3_p251.pdf (230.65 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Barbara SWATOWSKA, Wiesław RAKOWSKI: Antiwear properties of amorphous a-Si:C:H layers on photo-voltaic cells: Tribo-10v41n3_p263.pdf (720.74 Kb)

TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 2; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 09:42 UTC  (8037 Wyświetlenia)

TREŚĆ TRIBOLOGIA v41, nr 2, 2010, (230)

All: Tribo-10v41n2_all.pdf 12 MB
Redakcja: Tribo-10v41n2_p001.pdf (221.27 Kb)
Treść:Tribo-10v41n2_p005.pdf (94.74 Kb)
Contents: Tribo-10v41n2_p003.pdf Treść (223.61 Kb)

Jubileusz 70-lecia Profesora Antoniego Neymana: Tribo-10v41n2_p007.pdf Jubileusz (124.30 Kb)
Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii, cz. 9. Tribologia w procesie dydaktycznym w uczelniach wyższych: Tribo-10v41n2_p009.pdf (140.87 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Alicja LABER, Oleg DEVOJNO, Olga YATSKIEVICH: Badania tribologiczne powłok ceramicznych natryskiwanych plazmowo: Tribo-10v41n2_p023.pdf (1.57 Mb)
Rafał KOZDRACH, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: Wpływ dodatku modyfikującego na bazie polimerowo-krzemionkowej oraz wymuszeń mechanicznych na właściwości fizykochemiczne ekologicznych smarów plastycznych: Tribo-10v41n2_p035.pdf (284.81 Kb)
Alicja LABER: Skutki eksploatacyjne smarowania silnika spalinowego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-10v41n2_p047.pdf (1.20 Mb)
Alicja LABER, Stanisław LABER: Współoddziaływanie dodatków technologicznych zawartych w olejach handlowych z preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-10v41n2_p059.pdf (232.42 Kb)
Monika MADEJ: Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej węzłów tarcia przez zastosowanie powłok DLC typu a:C:H oraz A:C:H:W: Tribo-10v41n2_p069.pdf (1.58 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI: Wpływ ditiofosforanu cynku na tarcie i zużycie częściowo stabilizowanego tlenku cyrkonu. Część I – Właściwości tribologiczne DI-N-alkiloditriofosforanów cynku: Tribo-10v41n2_p087.pdf (2.03 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI, Renata STANECKA-BADURA: Wpływ ditiofosforanów cynku na tarcie i zużycie częściowo stabilizowanego cyrkonu; Część II. Tribologiczne zachowanie di(n-nonylfenyl, di-n-nonylfenyl) ditiofosforanów: Tribo-10v41n2_p105.pdf (321.19 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ: Ocena właściwości jedno- i wielowarstwowych powłok DLC: Tribo-10v41n2_p119.pdf (1.18 Mb)
Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ: Analiza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez bezcementowych: Tribo-10v41n2_p137.pdf (1.07 Mb)
Karolina ŚWIGOŃ, Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: Wpływ biododatków otrzymanych z odpadowych produktów rafinacji oleju rzepakowego na właściwości tribologiczne estrowego oleju smarowego: Tribo-10v41n2_p153.pdf (635.18 Kb)
Magdalena TRZOS, Witold PIEKOSZEWSKI, Ryszard RUTA: Wpływ liczby biegów badawczych na oszacowanie rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej smarowanych węzłów tocznych: Tribo-10v41n2_p163.pdf (207.81 Kb)
Ryszard MARCZAK, Dmitrij MOROZOW: Jubileusz 90-lecia urodzin profesora D.N. Garkunowa: Jego odkrycia naukowe i wkład w rozwój polskiej tribologii: Tribo-10v41n2_p177.pdf (3.13 Mb)


CONTENTS TRIBOLOGIA v41, nr 2, 2010, (230)

Redakcja: Tribo-10v41n2_p001.pdf (221.27 Kb)
Treść:Tribo-10v41n2_p005.pdf (94.74 Kb)
Contents: Tribo-10v41n2_p003.pdf Treść (223.61 Kb)

The Jubilee of 70 years of Professor Antoni Neyman: Tribo-10v41n2_p007.pdf Jubileusz (124.30 Kb)
Wiesław LESZEK: Consideration of tribology basis, part 9. Tribology in the teaching process at universities: Tribo-10v41n2_p009.pdf (140.87 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Alicja LABER, Oleg DEVOJNO, Olga YATSKIEVICH: The tribological studies of plasma-sprayed ceramic coatings: Tribo-10v41n2_p023.pdf (1.57 Mb)
Rafał KOZDRACH, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: The influence of modifying additive on the basis of polymer and silica and mechanical force on physicochemical properties of ecological greases: Tribo-10v41n2_p035.pdf (284.81 Kb)
Alicja LABER: The exploitation effects on a combustion engine lubrication with the exploitation preparation about the chemical action: Tribo-10v41n2_p047.pdf (1.20 Mb)
Alicja LABER, Stanisław LABER: Co-operation of technological additives in trade oils with the exploational preparation about the chemical action: Tribo-10v41n2_p059.pdf (232.42 Kb)
Monika MADEJ: Increasing the serviceability of friction pairs by applying a:C:H AND a:C:H:W DLC coatings: Tribo-10v41n2_p069.pdf (1.58 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI: The effect of zinc dithiophosphates on the friction and wear of partially stabilised zirconia. Part I – Zinc-DI-N-alkyldit-hiophosphates tribological properties: Tribo-10v41n2_p087.pdf (2.03 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI, Renata STANECKA-BADURA: The effect of zinc dithiophosphates on the friction and wear of partially stabilised zirconia. Part II. Zinc di(n-nonylphenyl, din-nonylphenyl) dithiophosphates tribological behaviour: Tribo-10v41n2_p105.pdf (321.19 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ: Assessing the properties of single and multi-layer DLC coatings: Tribo-10v41n2_p119.pdf (1.18 Mb)
Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ: The analysis of biomechanical state in a hip joint after complete alloplastics with different variant of cementless endoprosthesis: Tribo-10v41n2_p137.pdf (1.07 Mb)
Karolina ŚWIGOŃ, Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: Influence of biocomponents received from waste materials of rape oil refining on tribological properties of ester lubricants: Tribo-10v41n2_p153.pdf (635.18 Kb)
Magdalena TRZOS, Witold PIEKOSZEWSKI, Ryszard RUTA: The influence of the number of research courses on the estimation of contact fatigue life scatter of lubricated rolling friction pairs: Tribo-10v41n2_p163.pdf (207.81 Kb)
Ryszard MARCZAK, Dmitrij MOROZOW: The jubilee of birthday of professor D.N. Garkunow. His scientific discoveries and input in the development of the Polish tribology: Tribo-10v41n2_p177.pdf (3.13 Mb)

TRIBOLOGIA 2010, v41, nr 1; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 09:36 UTC  (7311 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v41, nr 1, 2010, (229)

Tribo-10v41n1_p001.pdf (318.48 Kb)
TRIBOLOGIA v41, nr 1, 2010, (229)

Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii cz. 8. Struktura wiedzy tribologicznej: Tribo-10v41n1_p007.pdf (202.16 Kb)
Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE, Jan R. DĄBROWSKI, Piotr DEPTUŁA: Zastosowanie spiekanych biomateriałów ze stali 316L na węzły tarcia endoprotez stawu biodrowego: Tribo-10v41n1_p019.pdf (2.39 Mb)
Rafał KOZDRACH, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: Wpływ dodatku modyfikującego AR na właściwości tribologiczne ekologicznych smarów plastycznych: Tribo-10v41n1_p027.pdf (399.19 Kb)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK: Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 - Tribo-10v41n1_p041.pdf (301.23 Kb)
Stanisław LABER: Wpływ stanu warstwy wierzchniej na właściwości tribologiczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego po nagniataniu: Tribo-10v41n1_p051.pdf (439.93 Kb)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA, Janusz CWANEK, Michał STYP-REKOWSKI: Analiza zużycia polietylenu UHMW PE stosowanego w układach biotribologicznych: Tribo-10v41n1_p061.pdf (2.61 Mb)
Aneta MAŃKOWSKA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI: Niskotemeperaturowe charakterystyki tribologiczne stalowych skojarzeń ciernych: Tribo-10v41n1_p077.pdf (6.50 Mb)
Maciej MATUSZEWSKI: Zużycie masowe elementów pary ciernej z powierzchniami anizotropowymi: Tribo-10v41n1_p093.pdf (558.79 Kb)
Janusz MUSIAŁ: Wykorzystanie wybranych parametrów SGP do oceny powierzchni roboczych łożysk tocznych: Tribo-10v41n1_p103.pdf (1.11 Mb)
Marcin PRZEDLACKI: Właściwości wybranych pochodnych hydroksyamin i bezwodnika kwasu bursztynowego jako dodatków przeciwzużyciowych do niskosiarkowych benzyn: Tribo-10v41n1_p113.pdf (349.05 Kb)
Jerzy Maciej STASIAK: Obliczanie łożysk ślizgowych z uwzględnieniem kawitacji: Tribo-10v41n1_p129.pdf (5.57 Mb)
Burkhard ZIEGLER, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Nowe pomiary sił tarcia w łożyskach ślizgowych przeprowadzone metodą emisji akustycznej: Tribo-10v41n1_p149.pdf (302.45 Kb)

KOMUNIKATY

Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI: Konfokalny laserowy mikroskop skaningowy w badaniach tribologicznych: Tribo-10v41n1_p157.pdf (7.66 Mb)


Contents: TRIBOLOGIA v41, nr 1, 2010, (229)

Tribo-10v41n1_p001.pdf (318.48 Kb)
TRIBOLOGIA v41, nr 1, 2010, (229)

Wiesław LESZEK: Consideration of tribology basis Part 8. Structure of the tribological knowledge: Tribo-10v41n1_p007.pdf (202.16 Kb)
Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE, Jan R. DĄBROWSKI, Piotr DEPTUŁA: Application of sintered biomaterials made of the 316L steel in friction couples of artificial hip joints: Tribo-10v41n1_p019.pdf (2.39 Mb)
Rafał KOZDRACH, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA: The influence of modified additive on using properties of ecological plastic greases: Tribo-10v41n1_p027.pdf (399.19 Kb)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK: The study of tribological properties of bronze CuSn12Ni2: Tribo-10v41n1_p041.pdf (301.23 Kb)
Stanisław LABER: The influence of the condition of the surface layer on tribological properties spheroidal ferritic cast iron after pressing: Tribo-10v41n1_p051.pdf (439.93 Kb)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA, Janusz CWANEK, Michał STYP-REKOWSKI: The analysis of tribological wear of polythene UHMW PE applied in biotribological systems: Tribo-10v41n1_p061.pdf (2.61 Mb)
Aneta MAŃKOWSKA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI: Low-temperature tribological characteristics of steel friction couples: Tribo-10v41n1_p077.pdf (6.50 Mb)
Maciej MATUSZEWSKI: Mass wear of elements of frictional pair with anisotropic surfaces: Tribo-10v41n1_p093.pdf (558.79 Kb)
Janusz MUSIAŁ: Application of selected SGP parameters for evaluation of rolling bearing working surfaces: Tribo-10v41n1_p103.pdf (1.11 Mb)
Marcin PRZEDLACKI: Properties of selected derivatives of hydroxyamines and succinic acid anhydride as anti-wear additives for low-sulphur gasolines: Tribo-10v41n1_p113.pdf (349.05 Kb)
Jerzy Maciej STASIAK: Calculation of journal bearings with cavitation: Tribo-10v41n1_p129.pdf (5.57 Mb)
Burkhard ZIEGLER, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: A new measurement method of friction forces regarding slide journal bearings by acoustic emission: Tribo-10v41n1_p149.pdf (302.45 Kb)

ANNOUNCEMENTS

Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI: Confocal laser scanning microscope in tribology investigation: - Tribo-10v41n1_p157.pdf (7.66 Mb)

TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 6; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:26 UTC  (9511 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v39, nr 6, 2008, (222)

Contents: Tribologia_spis_tresci.pdf (128.31 Kb)
Tribologia_6-2009_s_001-006.pdf (370.35 Kb)__
Tribo-09v40n6_p001.pdf (370.35 Kb)

Jubileusz Profesora Michała Hebdy: Tribo-09v40n6_p007.pdf (2.29 Mb)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: Redukcja siły napędu w ruchu ślizgowym pod wpływem drgań stycznych wzdłużnych: Tribo-09v40n6_p013.pdf (8.64 Mb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Jolanta DRABIK, Marek WOLSZCZAK: O specyfice zużywania metalopolimerowego kompozytu termoutwardzalnego: Tribo-09v40n6_p029.pdf (573.02 Kb)
Paweł KRASOWSKI: Ciśnienie i prędkość przepływu oleju w łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu: Tribo-09v40n6_p045.pdf (310.37 Kb)
Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI: Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65: Tribo-09v40n6_p059.pdf (293.97 Kb)
Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI: Stanowisko do badania statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia sprzężeń ciernych: Tribo-09v40n6_p069.pdf (1.53 Mb)
Wojciech NAPADŁEK: Przykłady zastosowań technologicznych ablacyjnej mikroobróbki laserowej w tribologii: Tribo-09v40n6_p081.pdf (13.55 Mb)
Ewa PAWELEC: Wpływ wymuszeń mechanicznych na kształtowanie właściwości fizykochemicznych smarów plastycznych: Tribo-09v40n6_p091.pdf (197.39 Kb)
Jacek SAWICKI, Łukasz KACZMAREK, Witold STASZEWSKI, Jerzy ZGRAJA, Piotr KĘDZIERSKI, Rafał KASZEWSKI: Przesycanie grzaniem indukcyjnym stopu aluminium 7075: Tribo-09v40n6_p103.pdf (5.34 Mb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: Porównanie skuteczności działania wybranych biododatków i klasycznej wielofunkcyjnej substancji uszlachetniającej: Tribo-09v40n6_p111.pdf (321.05 Kb)
Bogdan WARCHOLIŃSKI: Projektowanie powłok przeciwzużyciowych w oparciu o podejście krystalochemiczne: Tribo-09v40n6_p123.pdf (371.97 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Metody oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej: Tribo-09v40n6_p137.pdf (292.23 Kb)
Grzegorz ZAJĄC: Badania eksploatacyjne oleju rzepakowego jako oleju silnikowego: Tribo-09v40n6_p155.pdf (1.99 Mb)
Burkhard ZIEGLER, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Nowe pomiary parametrów eksploatacyjnych przeprowadzone metodą emisji akustycznej w łożyskach ślizgowych: Tribo-09v40n6_p165.pdf (666.62 Kb)


Contents: TRIBOLOGIA v39, nr 6, 2008, (222)

Tribologia_redakc.pdf (104.90)
Tribologia_6-2009_s_001-006.pdf (370.35 Kb)
Tribo-09v40n6_p001.pdf (370.35 Kb)

The jubilee of 80 years of prof. Michał Hebda: Tribo-09v40n6_p007.pdf (2.29 Mb)
Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS: Reduction of driving force in sliding motion as an effect of longitudinal tangential vibration: Tribo-09v40n6_p013.pdf (8.64 Mb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC,Jolanta DRABIK, Marek WOLSZCZAK: About specific wearing of thermosetting metal-polymer composite: Tribo-09v40n6_p029.pdf (573.02 Kb)
Paweł KRASOWSKI: Pressure and velocity distribution in a slide journal bearing gap by laminar unsteady lubrication: Tribo-09v40n6_p045.pdf (310.37 Kb)
Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI: Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65: Tribo-09v40n6_p059.pdf (293.97 Kb)
Dariusz LEPIARCZYK, Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI: The Stand for Measurement of Kinetic and Static Friction Coefficient in Friction Pairs: Tribo-09v40n6_p069.pdf (1.53 Mb)
Wojciech NAPADŁEK: Examples of technological application of the laser ablation micro-treatment in tribology: Tribo-09v40n6_p081.pdf (13.55 Mb)
Ewa PAWELEC: The influence of mechanical force on creating physicochemical properties greases: Tribo-09v40n6_p091.pdf (197.39 Kb)
Jacek SAWICKI, Łukasz KACZMAREK, Witold, STASZEWSKI, Jerzy ZGRAJA, Piotr KĘDZIERSKI, Rafał KASZEWSKI: Solution heat treatment of aluminium 7075 by induction heating: Tribo-09v40n6_p103.pdf (5.34 Mb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: A comparison of effectiveness of some bioadditives and classical multifunctional additive: Tribo-09v40n6_p111.pdf (321.05 Kb)
Bogdan WARCHOLIŃSKI: A crystal chemical approach in anti-wear coating’s design: Tribo-09v40n6_p123.pdf (371.97 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The evaluation methods of surface layer energy conditions: Tribo-09v40n6_p137.pdf (292.23 Kb)
Grzegorz ZAJĄC: Operational tests of rapeseed oils as an engine lubricant: Tribo-09v40n6_p155.pdf (1.99 Mb)
Burkhard ZIEGLER, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: A new method of measuring the operating parameters of slide journal bearings by using acoustic emission: Tribo-09v40n6_p165.pdf (666.62 Kb)

TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 5; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:19 UTC  (7260 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v40, nr 5, 2009, (227)

Tribo-09v40n5_p001.pdf (200.32 Kb)
Tribo-09v40n5_p003.pdf (84.86 Kb)

Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK; Ablacja laserowa w tribologii: Tribo-09v40n5_p011.pdf (774.91 Kb)
Henryk CZARNECKI; Analiza zmian struktury geometrycznej powierzchni (3D) w procesie tarcia: Tribo-09v40n5_p025.pdf (716.18 Kb)
Leszek DĄBROWSKI, Grzegorz ROTTA, Michał; WASILCZUK, Michał WODTKE; Ocena wybranych własności materiałowych polimerowej warstwy ślizgowej hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego: Tribo-09v40n5_p035.pdf (439.53 Kb)
Jan KICIŃSKI; Mikrołożyska – nowe problemy i wyzwania w tribologii: Tribo-09v40n5_p045.pdf (5.17 Mb)
Tomasz KMITA, Władysław SKONECZNY; Właściwości tribologiczne warstw typu duplex otrzymywanych poprzez uszczelnianie w kwasie bursztynowym: Tribo-09v40n5_p067.pdf (370.13 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI, Marcin PISAREK, Jacek ROGOWSKI; Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości dodatków (CHO) – podsumowanie – cz. 4: Tribo-09v40n5_p077.pdf (841.90 Kb)
Agnieszka LABER, Krzysztof ADAMCZUK; Analiza porównawcza własności smarnych oleju maszynowego AN-46 przed i po procesie eksploatacji: Tribo-09v40n5_p091.pdf (159.92 Kb)
Alicja LABER; Analiza możliwości wykorzystania preparatu eksploatacyjnego MOTOR LIFE PROFESSIONAL w modyfikowaniu warunków pracy węzłów tarcia pojazdów samochodowych: Tribo-09v40n5_p099.pdf (163.86 Kb)
Alicja LABER; Modyfikowanie własności warstwy granicznej preparatami eksploatacyjnymi na bazie środków smarnych anizotropowych: Tribo-09v40n5_p107.pdf (530.83 Kb)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK; Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 w obecności preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym: Tribo-09v40n5_p117.pdf (225.00 Kb)
Stanisław LABER; Badania wpływu obróbki nagniataniem na własności sprężysto-plastyczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego: Tribo-09v40n5_p127.pdf (441.06 Kb)
Wojciech NAPADŁEK; Modele tribologiczne współpracy skojarzenia tłok–pierścienie tłokowe–tuleja cylindrowa silnika spalinowego: Tribo-09v40n5_p135.pdf (4.09 Mb)
Wojciech NAPADŁEK; Zwiększenie odporności tribologicznej warstwy wierzchniej żeliwnych tulei cylindrowych z wykorzystaniem ablacji laserowej: Tribo-09v40n5_p147.pdf (4.29 Mb)
Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK; Obliczeniowa analiza wybranych systemów dostarczania smaru w hydrodynamicznych łożyskach wzdłużnych: Tribo-09v40n5_p161.pdf (1.90 Mb)
Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY; Wpływ podstawowych parametrów konstrukcyjnych na straty mocy w zazębieniu walcowej przekładni zębatej: Tribo-09v40n5_p171.pdf (222.88 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI, Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI; Kompleksowe porównanie dwóch olejów przekładniowych przemysłowych z bazą naturalną i mineralną: Tribo-09v40n5_p179.pdf (1.26 Mb)
Barbara WAŻYŃSKA, Justyna OKOWIAK-CHINALSKA, Anna MAŁYSA; Badania wpływu budowy chemicznej związków ciekłokrystalicznych dodawanych do oleju parafinowego na właściwości tribologiczne mieszaniny smarowej: Tribo-09v40n5_p193.pdf (255.26 Kb)
Wojciech WIELEBA; Wpływ ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni stali na współczynnik tarcia statycznego współpracujących materiałów polimerowych: Tribo-09v40n5_p203.pdf (226.42 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Kształty nanorowków i żeberek na powierzchniach mikrołożysk: Tribo-09v40n5_p211.pdf (583.33 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Siły adhezji i kohezji występujące w parabolicznych mikrołożyskach: Tribo-09v40n5_p221.pdf (252.54 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Wpływ adhezji na rozkłady ciśnienia i siły nośne walcowych mikrołożysk: Tribo-09v40n5_p229.pdf (627.31 Kb)
Michał WODTKE, Michel FILLON, Michał WASILCZUK; Wpływ założeń modelu obliczeniowego na wyniki obliczeń hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych: Tribo-09v40n5_p237.pdf (279.63 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI, Stanisław NOSAL; Zmiany swobodnej energii powierzchniowej a odporność na zacieranie metali nieżelaznych: Tribo-09v40n5_p247.pdf (229.46 Kb)
Jan ZWOLAK; Struktura geometryczna powierzchni boku zęba kół zębatych a proces zmęczeniowego zużywania powierzchniowego: Tribo-09v40n5_p261.pdf (3.88 Mb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Norbert RADEK; Własności tribologiczne natryskanych naddźwiękowo powłok węglikowych modyfikowanych obróbką elektroerozyjną: Tribo-09v40n5_p273.pdf (1.19 Mb)
Wojciech ŻUROWSKI; Stanowisko do badań sprzęgających w warunkach ich zwiększonej odporności na zużycie tribologiczne : Tribo-09v40n5_p283.pdf (1.65 Mb)
CONTENTS: TRIBOLOGIA v40, nr 5, 2009, (227)

Tribo-09v40n5_p001.pdf (200.32 Kb)
Tribo-09v40n5_p007.pdf (66.77 Kb)

Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK; Laser ablation in tribology: Tribo-09v40n5_p011.pdf (774.91 Kb)
Henryk CZARNECKI; Analysis of changes in the surface geometrical structure (3D) in the friction process: Tribo-09v40n5_p025.pdf (716.18 Kb)
Leszek DĄBROWSKI, Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK, Michał WODTKE; An estimation of selected material properties of the hydrodynamic thrust bearing polymer lining: Tribo-09v40n5_p035.pdf (439.53 Kb)
Jan KICIŃSKI; Microbearings – new tribology problems and challenges: Tribo-09v40n5_p045.pdf (5.17 Mb)
Tomasz KMITA, Władysław SKONECZNY; Tribological properties of duplex coatings obtained by sealing in succinic acid: Tribo-09v40n5_p067.pdf (370.13 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI, Marcin PISAREK, Jacek ROGOWSKI; Determination of lubricity properties of hydrocracked diesel base fuel as the function of the concentration of CHO additives – Part IV: Tribo-09v40n5_p077.pdf (841.90 Kb)
Agnieszka LABER, Krzysztof ADAMCZUK; The comparative analysis of lubricant properties of machine oil AN-46 before and after the process of exploitation: Tribo-09v40n5_p091.pdf (159.92 Kb)
Alicja LABER; The analysis of the possibility of the utilization of the exploational preparation MOTOR LIFE PROFESSIONAL in modifying the conditions of the work of the knots of the friction of vehicles: Tribo-09v40n5_p099.pdf (163.86 Kb)
Alicja LABER; Modifying the layer border property preparations exploational on the base lubrication agents anisotrope: Tribo-09v40n5_p107.pdf (530.83 Kb)
Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK; The study of tribological properties of bronze CuSn12Ni2 in the presence of the exploational preparation: Tribo-09v40n5_p117.pdf (225.00 Kb)
Stanisław LABER; The study of the influence processing pressing on the elastic-plastic properties of spheroidal ferritic cast iron: Tribo-09v40n5_p127.pdf (441.06 Kb)
Wojciech NAPADŁEK; Tribological models of interaction in piston–piston rings–cylinder brush association in cumbustion engine: Tribo-09v40n5_p135.pdf (4.09 Mb)
Wojciech NAPADŁEK; Tribological resistance increase of cast iron cylinder brush surface layer with the application of laser ablation treatment: Tribo-09v40n5_p147.pdf (4.29 Mb)
Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK; Computational analysis of selected supply designs in hydrodynamic trust bearings: Tribo-09v40n5_p161.pdf (1.90 Mb)
Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY; Analysis of the influence of basic constructional parameters on power losses in the meshing of a toothed cylindrical gear: Tribo-09v40n5_p171.pdf (222.88 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI, Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI; A thorough comparison of two industrial gear oils with a natural and mineral base: Tribo-09v40n5_p179.pdf (1.26 Mb)
Barbara WAŻYŃSKA, Justyna OKOWIAK-CHINALSKA, Anna MAŁYSA; The influence of the chemical structure of liquid-crystalline compounds added to paraffin oil on tribological properties of lubricant mixtures: Tribo-09v40n5_p193.pdf (255.26 Kb)
Wojciech WIELEBA; The influence of surface geometrical structure of steel on the static friction coefficient of polymer materials: Tribo-09v40n5_p203.pdf (226.42 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Shapes of nano-grooves and ridge shapes on micro-bearing surfaces: Tribo-09v40n5_p211.pdf (583.33 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Adhesion and cohesion forces occurring in parabolical microbearings: Tribo-09v40n5_p221.pdf (252.54 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Adhesion influences on the pressure and carrying capacity of cylindrical microbearings: Tribo-09v40n5_p229.pdf (627.31 Kb)
Michał WODTKE, Michel FILLON, Michał WASILCZUK; The influence of model simplifications on the predicted performance of hydrodynamic thrust bearings: Tribo-09v40n5_p237.pdf (279.63 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI, Stanisław NOSAL; Changes of free surface energy and scuffing resistance of non-ferrous metal: Tribo-09v40n5_p247.pdf (229.46 Kb)
Jan ZWOLAK; Geometric structure of the gear teeth side surfaces and the process of fatigue wear: Tribo-09v40n5_p261.pdf (3.88 Mb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Norbert RADEK; Tribological properties of HVOF sprayed tungsten carbide coatings modyfied by the EDM process: Tribo-09v40n5_p273.pdf (1.19 Mb)
Wojciech ŻUROWSKI; The stand for research of frictional interface system under conditions of increased their resistance to tribological wear: Tribo-09v40n5_p283.pdf (1.65 Mb)

TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 4; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:14 UTC  (6988 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v40, nr 4, 2009, (226)

Tribo-09v40n4_p001.pdf (77.56 Kb)

Wiesław LESZEK; O tribologii rozważania jubileuszowe: Tribo-09v40n4_p011.pdf (103.08 Kb)
Marek BARA, Władysław SKONECZNY, Sławomir KAPTACZ; Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi: Tribo-09v40n4_p023.pdf (316.80 Kb)
Krzysztof DRUET; Badania uszkodzeń powłok ceramicznych wskutek tarcia ślizgowego w ruchu postępowo-zwrotnym: Tribo-09v40n4_p033.pdf (435.40 Kb)
Piotr DUDA, Jerzy CYBO; Wpływ preparatów krwi na właściwości tribologiczne skojarzenia UHMWPE/STOP CoCrMo: Tribo-09v40n4_p043.pdf (135.96 Kb)
Zbigniew GAWROŃSKI, Jacek SAWICKI; Wpływ nowoczesnych procesów obróbki cieplno-chemicznej i ściernej na właściwości trybologiczne powierzchni: Tribo-09v40n4_p051.pdf (544.91 Kb)
Jan GUZIK; Ocena właściwości tribologicznych olejów silnikowych: Tribo-09v40n4_p061.pdf (336.63 Kb)
Ewa M. KASPRZYCKA, Jan K. SENATORSKI, Bogdan B. BOGDAŃSKI; Budowa i właściwości tribologiczne warstw duplex typu CrC+(Ni-W), wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką galwaniczną: Tribo-09v40n4_p069.pdf (131.14 Kb)
Joanna KORZEKWA, Władysław SKONECZNY; Właściwości tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej dwusiarczkiem wolframu we współpracy z tworzywem PEEK/BG: Tribo-09v40n4_p079.pdf (355.03 Kb)
Mirosława KOSMYNINA; Układ elektrolityczny zabezpieczający nóż tokarski przed zużyciem tribologicznym: Tribo-09v40n4_p089.pdf (326.61 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Krzysztof CZECHOWSKI; Właściwości narzędzi skrawających z wielowarstwowymi powłokami typu ceramika/ceramika: Tribo-09v40n4_p103.pdf (224.82 Kb)
Danuta KOTNAROWSKA; Ocena zużycia powierzchni powłok epoksydowych starzonych wodnym roztworem wodorotlenku potasu: Tribo-09v40n4_p113.pdf (186.75 Kb)
Paweł KRASOWSKI; Ciśnienie i nośność wzdłużnego łożyska ślizgowego smarowanego olejem mikropolarnym: Tribo-09v40n4_p125.pdf (179.30 Kb)
Jacek I. ŁUBIŃSKI, Antoni NEYMAN, Jan SIKORA; Ocena odporności powłok na bazie DLC na doraźne uszkodzenie w warunkach tarcia ślizgowego ze smarowaniem woda i solą fizjologiczną: Tribo-09v40n4_p139.pdf (299.38 Kb)
Artur OLSZEWSKI, Michał WODTKE; Badania teoretyczne łożysk ślizgowych podpartych na czaszy kulistej: Tribo-09v40n4_p147.pdf (576.55 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Andrzej RADZISZEWSKI; Właściwości tribologiczne powłok kompozytowych otrzymywanych metodą naddźwiękową HVOF: Tribo-09v40n4_p157.pdf (351.25 Kb)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK; Materiałowo-energetyczne podstawy kształtowania charakterystyk tribologicznych układu metal–polimer: Tribo-09v40n4_p167.pdf (139.97 Kb)
Piotr SADOWSKI; Model elementarnego procesu zużywania ściernego: Tribo-09v40n4_p179.pdf (127.24 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Andrzej KULCZYCKI, Anna MAŁYSA; Ocena smarności mieszanin estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych w oleju napędowym: Tribo-09v40n4_p189.pdf (119.19 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Emilia KLIMASZEWSKA, Marta OGORZAŁEK, Anna BĄK; Alkilopoliglukozydy, jako aktywne powierzchniowo związki, obniżające opory ruchu i zużycie w różnych skojarzeniach materiałowych: Tribo-09v40n4_p199.pdf (222.79 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Marta OGORZAŁEK, Anna BĄK, Juliusz PERNAK, Filip WALKIEWICZ; Charakterystyki tribologiczne cieczy jonowych zawierających kation amoniowy: Tribo-09v40n4_p207.pdf (118.81 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Marta OGORZAŁEK, Anna BĄK, Przemysław SKRZEK, Juliusz PERNAK, Filip WALKIEWICZ; Właściwości tribologiczne wybranych cieczy jonowych w skojarzeniach materiałowych: stal–PA6 i stal–PMMA: Tribo-09v40n4_p215.pdf (133.61 Kb)
Włodzimierz WALIGÓRA, Michał LIBERA; Rozważania o rozrzucie powierzchniowej trwałości zmęczeniowej w świetle aktualnych teorii: Tribo-09v40n4_p223.pdf (224.58 Kb)
Andrzej Szymon WALISZEWSKI, Piotr MICHALAK; Zmiany charakterystyk reologicznych syntetycznych olejów silnikowych w eksploatacji: Tribo-09v40n4_p235.pdf (134.01 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Oliwia ŁUPICKA; Zwiększenie nośności oraz zmniejszenie sił tarcia w sferycznych mikrołożyskach HDD: Tribo-09v40n4_p243.pdf (127.01 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; Zwiększenie nośności w stożkowych mikrołożyskach HDD: Tribo-09v40n4_p251.pdf (250.50 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; Siły tarcia w stożkowych inteligentnych mikrołożyskach: Tribo-09v40n4_p259.pdf (103.13 Kb)
Mirosław WITASZEK, Kazimierz WITASZEK: Wpływ nacisku, prędkości ślizgania i twardości na zużycie przy suchym tarciu stali na obręcze kół kolejowych: Tribo-09v40n4_p267.pdf (296.06 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Łukasz MAJOR; Obciążenie graniczne powłok wielowarstwowych TiN/CrN w styku tribologicznym kula–tarcza: Tribo-09v40n4_p275.pdf (225.94 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Jerzy MORGIEL, Justyna GRZONKA, Ryszard MANIA; Wpływ dodatku krzemu do dwuwarstwowych powłok typu (Cr,Si)N/TiN na ich właściwości mikromechaniczne i tribologiczne: Tribo-09v40n4_p285.pdf (566.39 Kb)


TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 3; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:06 UTC  (8052 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v40, nr 3, 2009, (225)

Tribo-09v40n3_p001.pdf (292.26 Kb)

Henryk BĄKOWSKI, Grzegorz SŁUŻAŁEK; Wpływ obciążenia i prędkości na zużycie stali bainitycznej w skojarzeniu ślizgowym na stanowisku Amslera: - Tribo-09v40n3_p011.pdf (2.03 Mb)
Dymitry CAPANIDIS; Tribologiczne badania wieloskładnikowego kompozytu na osnowie polioksymetylenu podczas tarcia ze stalą: - Tribo-09v40n3_p019.pdf (1.16 Mb)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI; Metoda badania kinetyki zużywania przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa: - Tribo-09v40n3_p031.pdf (137.77 Kb)
Jolanta DRABIK; Ocena odporności na utlenianie oraz właściwości smarnych kompozycji oleju roślinnego: - Tribo-09v40n3_p041.pdf (182.20 Kb)
Waldemar KOSZELA, Lidia GAŁDA, Andrzej DZIERWA, Paweł PAWLUS, Jarosław SĘP; Wpływ kieszeni smarowych na zatarcie pary ciernej stal–brąz: - Tribo-09v40n3_p051.pdf (1.29 Mb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Jerzy MORGIEL, Łukasz MAJOR; Właściwości powłok wielowarstwowych o różnej grubości warstw Ti/TiN: - Tribo-09v40n3_p059.pdf (1.64 Mb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI; Zużycie stali 100Cr6 określane jej twardością i parametrami wymuszeń w warunkach smarowania olejem Transol 150 z dodatkiem 3% MoS2: - Tribo-09v40n3_p069.pdf (2.96 Mb)
Mariusz LEUS, Paweł GUTOWSKI; Dynamiczne modele tarcia w analizach wpływu drgań kontaktowych stycznych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym: - Tribo-09v40n3_p077.pdf (415.67 Kb)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ; Współczynnik restytucji prędkości cząstek podczas zderzenia z łopatkami młyna wirnikowego: - Tribo-09v40n3_p087.pdf (4.45 Mb)
Maria MACIĄG; Sposób wyznaczania maksymalnego przyrostu temperatury w procesie tarcia metali: - Tribo-09v40n3_p097.pdf (112.56 Kb)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA; Ocena właściwości powłok DLC stosowanych w układach biotribologicznych: - Tribo-09v40n3_p105.pdf (913.73 Kb)
Łukasz MAJOR, Jerzy MORGIEL, Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI; Obserwacje zużycia powłok wielowarstwowych Ti/TiN w teście ball-on-disc: - Tribo-09v40n3_p115.pdf (17.72 Mb)
Anita MAŃKOWSKA, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK; Badanie tarcia i zużycia powłok rzeciwzużyciowych w próżni: - Tribo-09v40n3_p125.pdf (2.38 Mb)
Marcin MARCZAK, Djamila HOURLIER; Osobliwości styku nanoobiektów z powierzchnią ciała stałego: - Tribo-09v40n3_p139.pdf (1.50 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI, Stanisław PŁAZA; Właściwości fizykochemiczne i tribologiczne pochodnych O,O-diestrów kwasu ditiofosforowego: - Tribo-09v40n3_p153.pdf (336.60 Kb)
Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI, Monika MAKOWSKA; Optymalizacja zawartości dodatków smarnych w modelowych kompozycjach smarowych: - Tribo-09v40n3_p171.pdf (190.60 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI; Wpływ na powierzchniową trwałość zmęczeniową wybranych materiałów i technologii konstytuowania warstw powierzchniowych elementów węzła tocznego: - Tribo-09v40n3_p185.pdf (230.19 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI, Ryszard RUTA, Magdalena TRZOS; Ocena możliwości ograniczenia liczby powtórzeń w badaniach trwałości zmęczeniowej: - Tribo-09v40n3_p197.pdf (2.63 Mb)
Jacek RUDNICKI, Tomasz BOROWSKI, Halina GARBACZ, Tadeusz WIERZCHOŃ; Kształtowanie właściwości mechanicznych stopu niklu Inconel 625 w procesie azotowania jarzeniowego: - Tribo-09v40n3_p209.pdf (5.73 Mb)
Jan SADOWSKI; Dyssypacja i akumulacja energii jako czynniki warunkujące trwałość par tarciowych: - Tribo-09v40n3_p219.pdf (91.86 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA; Mikrostruktura i skład chemiczny warstw granicznych, powstających z udziałem biokomponentów otrzymanych z odpadów porafinacyjnych oleju rzepakowego: - Tribo-09v40n3_p227.pdf (985.40 Kb)
Lech STARCZEWSKI, Jerzy SZUMNIAK; Analiza przyczyn awaryjnego zużywania panewek układu korbowego trakcyjnego silnika wysokoprężnego o podwyższonej mocy: - Tribo-09v40n3_p239.pdf (19.10 Mb)
Marian W. SUŁEK, Małgorzata ZIĘBA; Polietery silikonowe jako efektywne dodatki modyfikujące właściwości smarne wody: - Tribo-09v40n3_p247.pdf (1.70 Mb)
Paweł ŚLIWIŃSKI; Porównanie własności smarnych wody, emulsji oleju w wodzie typu HFA-E oraz oleju Total Azolla 46 jako czynników roboczych w układach hydraulicznych: - Tribo-09v40n3_p257.pdf (4.52 Mb)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ; Analiza sił tarcia w procesie zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej: - Tribo-09v40n3_p273.pdf (1.64 Mb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v40, nr 3, 2009, (225)

Tribo-09v40n3_p001.pdf (292.26 Kb)


Henryk BĄKOWSKI, Grzegorz SŁUŻAŁEK; The influence of loads and rotational speeds on bainitic rail steel in wear in sliding pairs on an Amsler stand: - Tribo-09v40n3_p011.pdf (2.03 Mb)
Dymitry CAPANIDIS; Tribological research of multicomponent composite on a polyoxymethylene base during friction with steel: - Tribo-09v40n3_p019.pdf (1.16 Mb)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI; The investigation method of kinetics wear of a worm gear with an Archimedean worm: - Tribo-09v40n3_p031.pdf (137.77 Kb)
Jolanta DRABIK; The assessment of the oxidation stability and of lubricating properties of oil compositions: - Tribo-09v40n3_p041.pdf (182.20 Kb)
Waldemar KOSZELA, Lidia GAŁDA, Andrzej DZIERWA, Paweł PAWLUS, Jarosław SĘP; The effect of oil pockets on the seizure of a frictional pair: steel–bronze: - Tribo-09v40n3_p051.pdf (1.29 Mb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Jerzy MORGIEL, Łukasz MAJOR; Properties of multilayers coatings with different thickness ratios of Ti/TiN: - Tribo-09v40n3_p059.pdf (1.64 Mb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI; Wear of the 100Cr6 steel determined its hardness and external input functions at lubrication of Transol 150 with addition of 3% of MoS2: - Tribo-09v40n3_p069.pdf (2.96 Mb)
Mariusz LEUS, Paweł GUTOWSKI; Dynamic models of friction in the analyses of the tangential contact vibration effect on friction forces in sliding motion: - Tribo-09v40n3_p077.pdf (415.67 Kb)
Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ; Coefficient of restitution of particle velocity during collision with a rotor mill blade: - Tribo-09v40n3_p087.pdf (4.45 Mb)
Maria MACIĄG; Method of determining the maximum temperature increment in the process of metallic friction: - Tribo-09v40n3_p097.pdf (112.56 Kb)
Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA; Valuation of properties of DLC coatings applied in biotribological systems: - Tribo-09v40n3_p105.pdf (913.73 Kb)
Łukasz MAJOR, Jerzy MORGIEL, Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI; TEM observations of the wear of Ti/TiN multilayer coatings after Ball-on-disc test: - Tribo-09v40n3_p115.pdf (17.72 Mb)
Anita MAŃKOWSKA, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK; The investigation of the friction and wear of antiwear coatings in a vacuum: - Tribo-09v40n3_p125.pdf (2.38 Mb)
Marcin MARCZAK, Djamila Hourlier; The interaction particularities of nanoobjects on a solid state surface: - Tribo-09v40n3_p139.pdf (1.50 Mb)
Leszek MARGIELEWSKI, Stanisław PŁAZA; Physico-chemical and tribological properties of dithiophosphoric O,O-diesters: - Tribo-09v40n3_p153.pdf (336.60 Kb)
Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI, Monika MAKOWSKA; Optimization of the additives content in model lubricants: - Tribo-09v40n3_p171.pdf (190.60 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI; The effect of material and technology of surface layer preparation of rolling elements on pitting: - Tribo-09v40n3_p185.pdf (230.19 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI, Ryszard RUTA, Magdalena TRZOS; Analysis of the results of convergence in fatigue durability research: - Tribo-09v40n3_p197.pdf (2.63 Mb)
Jacek RUDNICKI, Tomasz BOROWSKI, Halina GARBACZ, Tadeusz WIERZCHOŃ; Modifying the properties of the Inconel 625 nickel alloy by glow discharge assisted nitriding: - Tribo-09v40n3_p209.pdf (5.73 Mb)
Jan SADOWSKI; Dissipation and accumulation of energy as factors conditioning stability of frictional couples: - Tribo-09v40n3_p219.pdf (91.86 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA; Microstructure and chemical composition of boundary layers formed with biocomponents obtained from refining rapeseed oil: - Tribo-09v40n3_p227.pdf (985.40 Kb)
Lech STARCZEWSKI, Jerzy SZUMNIAK; The analysis of reasons for damage wear of bearing brass on the crank shaft of diesel engine’s of heightened power: - Tribo-09v40n3_p239.pdf (19.10 Mb)
Marian W. SUŁEK, Małgorzata ZIĘBA; Silicone polyethers as effective additives modifying water lubricity: - Tribo-09v40n3_p247.pdf (1.70 Mb)
Paweł ŚLIWIŃSKI; Comparison of the lubricant property of water, oil-in-water emulsion type HFA-E and oil Total Azolla 46 as working liquids in hydraulic systems: - Tribo-09v40n3_p257.pdf (4.52 Mb)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ; Friction force analysis in the process of consolidation of lime-sand mixture: - Tribo-09v40n3_p273.pdf (1.64 Mb)

TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 2; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:00 UTC  (6758 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v40, nr 2, 2009, (224)

Tribo-09v40n2_p002.pdf (85.66 Kb)

Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Jan DUL, Piotr PRUBA, Krystyna MICHALSKA; Stanowiskowe badania porównawcze okładzin hamulcowych ze spoiwem polimerowym nowej generacji: Tribo-09v40n2_p011.pdf (217.06 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Rafał LESIAKOWSKI; Właściwości tribologiczne kompozytów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierających nanorurki węglowe: Tribo-09v40n2_p021.pdf (267.91 Kb)
Waldemar KARASZEWSKI; Ograniczenie trwałości skojarzeń ceramicznych w wyniku propagacji pęknięć powierzchniowych: Tribo-09v40n2_p029.pdf (295.84 Kb)
Janusz KRAWCZYK; Własności tribologiczne stali stopowych nadeutektoidalnych: Tribo-09v40n2_p039.pdf (666.46 Kb)
Stanisław KRAWIEC; Wpływ rodzaju napełniacza w smarze plastycznym na efektywność smarowania w stalowych skojarzeniach ślizgowych: Tribo-09v40n2_p053.pdf (105.81 Kb)
Volf LESHCHYNSKY, Hanna WIŚNIEWSKA--WEINERT, Tomasz WIŚNIEWSKI, Tomasz RYBAK; Badanie właściwości tribologicznych warstw wierzchnich modyfikowanych nanofazowymi materiałami proszkowymi: Tribo-09v40n2_p063.pdf (226.66 Kb)
Jerzy ŁUNARSKI; Tribotechnologia i jej relacje z tribologią: Tribo-09v40n2_p071.pdf (94.55 Kb)
Romuald MAKOWSKI; Zużycie jako kryterium oceny wpływu środka smarowego w systemie tribologicznym: Tribo-09v40n2_p081.pdf (130.22 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI; Wpływ konfiguracji materiałowej na odporność na zacieranie smarowanych skojarzeń z elementami pokrytymi powłoką niskotarciową: Tribo-09v40n2_p093.pdf (316.83 Kb)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK; Badania struktury geometrycznej powierzchni ceramicznych elementów trących endoprotezy stawu biodrowego: Tribo-09v40n2_p107.pdf (311.89 Kb)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI; Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości ciernych materiałów hamulcowych: Tribo-09v40n2_p119.pdf (109.30 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Zbigniew SŁOMKA, Marian SZCZEREK; Określanie intensywności zużycia powłok niskotarciowych metodą ball-cratering: Tribo-09v40n2_p127.pdf (417.09 Kb)
Maciej PASZKOWSKI; Badanie zjawiska pseudoplastyczności i tiksotropii smarów litowych z wykorzystaniem spektroskopii ATR-FTIR: Tribo-09v40n2_p139.pdf (352.02 Kb)
Ewa PAWELEC; Wpływ wymuszeń mechanicznych na kształtowanie trwałości warstw wierzchnich z zastosowaniem dodatków AW/EP: Tribo-09v40n2_p151.pdf (110.46 Kb)
Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK; Właściwości tribologiczne kompozytów metalopolimerowych w warunkach tarcia technicznie suchego: Tribo-09v40n2_p161.pdf (185.15 Kb)
Anna PIĄTKOWSKA; Opis uszkodzeń warstwy DLC i podłoża Si w badaniach mikrotwardości z rejestracją sygnału EA: Tribo-09v40n2_p173.pdf (328.01 Kb)
Andrzej POSMYK, Henryk BĄKOWSKI; Mechanizm zużywania w skojarzeniu żeliwo szare–kompozyt zbrojony cząstkami Al2O3: Tribo-09v40n2_p183.pdf (273.13 Kb)
Norbert RADEK, Bogdan ANTOSZEWSKI; Własności tribologiczne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo: Tribo-09v40n2_p191.pdf (161.00 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI; Biodegradowalny olej hydrauliczny o podwyższonych właściwościach smarnych: Tribo-09v40n2_p201.pdf (435.23 Kb)
Jarosław SĘP; Wpływ obwodowego rowka na czopie na przepływ oleju w poprzecznym łożysku ślizgowym:- Tribo-09v40n2_p213.pdf (335.16 Kb)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz BIELIŃSKI, Jacek GRAMS; Tribochemiczna modyfikacja warstwy wierzchniej przeciwpróbki ze stopu magnezu AZ 31 współpracującej z elastomerem zawierającym siarkę i chlor: Tribo-09v40n2_p225.pdf (88.04 Kb)
Jan SIKORA; Wpływ olejów smarowych na wytrzymałość zmęczeniową stopów łożyskowych: Tribo-09v40n2_p233.pdf (108.08 Kb)
Grzegorz SŁUŻAŁEK, Piotr DUDA, Henryk WISTUBA; Właściwości tribologiczne anodowych warstw tlenkowych modyfikowanych cząstkami węgla i nanorurkami: Tribo-09v40n2_p241.pdf (754.59 Kb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI; Zużycie korozyjno-mechaniczne stali 430 i 321 w warunkach tarcia ślizgowego: Tribo-09v40n2_p251.pdf (142.95 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI; Klasyfikowanie jakości samochodowych olejów przekładniowych metodą szokowego zacierania testowej przekładni zębatej: Tribo-09v40n2_p259.pdf (1.69 Mb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v40, nr 2, 2009, (224)

Tribo-09v40n2_p002.pdf (85.66 Kb)

Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Jan DUL, Piotr PRUBA, Krystyna MICHALSKA; Comparative bench tests of new generation polymer resin bonding friction brakes: Tribo-09v40n2_p011.pdf (217.06 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Rafał LESIAKOWSKI; Tribological properties of acrylonitrile-butadiene rubber composites containing carbon nanotubes: Tribo-09v40n2_p021.pdf (267.91 Kb)
Waldemar KARASZEWSKI; Fatigue life limitation of ceramic materials due to surface crack propagation: Tribo-09v40n2_p029.pdf (295.84 Kb)
Janusz KRAWCZYK; Tribological properties of hypereutectoid alloy steels: Tribo-09v40n2_p039.pdf (666.46 Kb)
Stanisław KRAWIEC; The influence of the type of filler in grease on the lubrication efficiency sliding steel nodes: Tribo-09v40n2_p053.pdf (105.81 Kb)
Volf LESHCHYNSKY, Hanna WIŚNIEWSKA--WEINERT, Tomasz WIŚNIEWSKI, Tomasz RYBAK; Tribological property examination of surface layers modified by nanopowder materials: Tribo-09v40n2_p063.pdf (226.66 Kb)
Jerzy ŁUNARSKI; Tribotechnology and its relation to tribology: Tribo-09v40n2_p071.pdf (94.55 Kb)
Romuald MAKOWSKI; Wear as the criterion of evaluation of lubricant influence on a tribological system: Tribo-09v40n2_p081.pdf (130.22 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI; Scuffing resistance of friction joints with low-friction coated parts in various material combinations: Tribo-09v40n2_p093.pdf (316.83 Kb)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK; The surface geometrical structure research of ceramic friction elements of hip joint endoprosthesis: Tribo-09v40n2_p107.pdf (311.89 Kb)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI; Influence of the selected fillers on the properties of the friction materials: Tribo-09v40n2_p119.pdf (109.30 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Zbigniew SŁOMKA, Marian SZCZEREK; Determination of the abrasive wear rate for the low friction coatings using ball-cratering method: Tribo-09v40n2_p127.pdf (417.09 Kb)
Maciej PASZKOWSKI; Experimental studies on pseudoplastic and thixotropic properties of lithium greases with ATR-FTIR spectroscopy: Tribo-09v40n2_p139.pdf (352.02 Kb)
Ewa PAWELEC; The influence of mechanical force on the creating strength of surface layer with AW/EP additives: Tribo-09v40n2_p151.pdf (110.46 Kb)
Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK; The tribological properties of metal-polymer composites in dry conditions: Tribo-09v40n2_p161.pdf (185.15 Kb)
Anna PIĄTKOWSKA; Description of damages of the DLC layer on the Si substrate with registration of AE signal: Tribo-09v40n2_p173.pdf (328.01 Kb)
Andrzej POSMYK, Henryk BĄKOWSKI; Wear mechanism in pairing grey cast iron – Al2O3; particles reinforced composite: Norbert RADEK, Bogdan ANTOSZEWSKI; Tribological properties of the stellite electro-spark deposited coatings: Tribo-09v40n2_p183.pdf (273.13 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI; Biodegradable hydraulic oil with improved lubricating properties: Tribo-09v40n2_p191.pdf (161.00 Kb)
Jarosław SĘP; The influence of a circumferential groove on oil flow in journal bearing: Tribo-09v40n2_p201.pdf (435.23 Kb)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz BIELIŃSKI, Jacek GRAMS; Tribochemical modification of the surface layer of magnesium alloy AZ 31 counterface wearing against elastomer containing sulphur and chlorine: Tribo-09v40n2_p213.pdf (335.16 Kb)
Jan SIKORA; Lubricating oil influence on fatigue strength of bearing alloys: Tribo-09v40n2_p225.pdf (88.04 Kb)
Grzegorz SŁUŻAŁEK, Piotr DUDA, Henryk WISTUBA; - Tribo-09v40n2_p233.pdf (108.08 Kb)
Tribological properties of oxide anodic layers modified with carbon particles and nanotubes: Tribo-09v40n2_p241.pdf (754.59 Kb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI; Corrosive and mechanical wear of 430 and 321 steel in sliding friction conditions: Tribo-09v40n2_p251.pdf (142.95 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI; Performance classification of automotive gear oils using the gear scuffing shock test: Tribo-09v40n2_p259.pdf (1.69 Mb)

TRIBOLOGIA 2009, v40, nr 1; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:30 UTC  (7236 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v40, nr 1, 2009, (223)

Tribo-09v40n1_p003.pdf (55.84 Kb)

Jadwiga BAJER; Charakterystyki tribologiczne niektórych smarów plastycznych poddanych ugniataniu w obecności wody: Tribo-09v40n1_p007.pdf (142.73 Kb)
Jadwiga BAJER; Wpływ przedłużonego ugniatania w obecności wody na właściwości tribologiczne smarów plastycznych z organicznym i mineralnym dodatkiem smarowym: Tribo-09v40n1_p023.pdf (112.93 Kb)
Jan BUJAK; Właściwości niskotarciowych powłok węglowych typu a-C osadzanych metodą PLD: Tribo-09v40n1_p037.pdf (806.08 Kb)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Janina ADAMUS; Tribologiczne i materiałowe uwarunkowania stosowania endoprotez stawów: Tribo-09v40n1_p047.pdf (2.81 Mb)
Lozica IVANOVIĆ, Danica JOSIFOVIĆ, Goran DEVEDŽIĆ; Modelowanie przekładni trochoidalnej z uwagi na równomierne zużycie zębów: Tribo-09v40n1_p063.pdf (154.75 Kb)
Alicja LABER; Efekty eksploatacyjne silnika spalinowego smarowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-09v40n1_p077.pdf (125.78 Kb)
Stanisław LABER; Własności smarne oleju przekładniowego warunkowane czasem pracy w układzie smarowania łożysk głównych maszyny wyciągowej: Tribo-09v40n1_p087.pdf (132.98 Kb)
Janusz LUBAS; Właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej z borem w warunkach tarcia ślizgowego: Tribo-09v40n1_p097.pdf (324.45 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI; Aparat czterokulowy do badania właściwości przeciwzużyciowych, przeciwzatarciowych i powierzchniowej trwałości zmęczeniowej z możliwością podgrzewania środka smarowego: Tribo-09v40n1_p113.pdf (938.45 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ; Wpływ adsorpcji i temperatury na właściwości tribologiczne powłok kompozytowych Ni-P-Al2O3: Tribo-09v40n1_p129.pdf (585.55 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK; Wpływ temperatury węzła tarcia na charakterystyki tribologiczne smaru plastycznego: Tribo-09v40n1_p143.pdf (1.74 Mb)
Mihaela VLAD, Czesław KAJDAS, Remigiusz MICHALCZEWSKI; Wpływ wybranych dodatków na nośność warstwy smarowej skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką a-C:H:W. Część II. Wybrane związki organiczne zawierające siarkę i fosfor: Tribo-09v40n1_p155.pdf (4.42 Mb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI; Rozważania nad wykorzystaniem swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki stanu energetycznego warstwy wierzchniej: Tribo-09v40n1_p177.pdf (391.95 Kb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v40, nr 1, 2009, (223)

Tribo-09v40n1_p005.pdf (38.72 Kb)

Jadwiga BAJER; The tribological characteristics of some plastic greases exposed to kneading in the presence of water: Tribo-09v40n1_p007.pdf (142.73 Kb)
Jadwiga BAJER; The influence of prolonged kneading in the presence of water on the tribological characteristics of greases-containing organic and mineral additives: Tribo-09v40n1_p023.pdf (112.93 Kb)
Jan BUJAK; The properties of a-C low friction coatings deposited by PLD method: Tribo-09v40n1_p037.pdf (806.08 Kb)
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Janina ADAMUS; Tribological and material conditionings of the hip endoprostheses application: Tribo-09v40n1_p047.pdf (2.81 Mb)
Lozica IVANOVIĆ, Danica JOSIFOVIĆ, Goran DEVEDŽIĆ: Modelling the trochoidal gearing with respect to the uniform teeth wear: Tribo-09v40n1_p063.pdf (154.75 Kb)
Alicja LABER; Operating effects of an internal combustion engine lubricated with operational substance of chemical activity: Tribo-09v40n1_p077.pdf (125.78 Kb)
Stanisław LABER; The lubricating properties of the gear oil conditioned by the time of work in the lubricating system of the main bearings of a hoisting machine: - Tribo-09v40n1_p087.pdf (132.98 Kb)
Janusz LUBAS; Tribological characteristics of the surface layer with boron under sliding friction conditions: Tribo-09v40n1_p097.pdf (324.45 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI; A four-ball machine for testing antiwear, extreme-pressure properties, and surface fatigue life with a possibility to increase the lubricant temperature: Tribo-09v40n1_p113.pdf (938.45 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ; The influence of adsorption and temperature on the tribological properties of composite coatings Ni-P-Al2O3: Tribo-09v40n1_p129.pdf (585.55 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK: The influence of tribosystem temperature on the tribological characteristics of grease: Tribo-09v40n1_p143.pdf (1.74 Mb)
Mihaela VLAD, Czesław KAJDAS, Remigiusz MICHALCZEWSKI: The effect of model compounds on load-carrying capacity of a-C:H:W coated elements. Part II. Selected organic sulphur and phosphorus compounds: Tribo-09v40n1_p155.pdf (4.42 Mb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The contemplation on the utilisation of free surface energy related to the characteristics of energy conditions of surface layers: Tribo-09v40n1_p177.pdf (391.95 Kb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 6; Streszczenia artykułów

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:01 UTC  (6566 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v39, nr 6, 2008, (222)

All: Tribo-08v39n6_all.pdf (4.89 Mb)
Redakcja: Tribo-08v39n6_p002.pdf (104.90)
__Tribo-08v39n6_p007.pdf (128.31 Kb)

Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jolanta SAJEWICZ, Marian KOZUPA, Jan GNIADY; Wpływ starzenia atmosferycznego na zmiany jakościowe olejów smarowych otrzymanych z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej: Tribo-08v39n6_p007.pdf (227.59 Kb)
Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA; Możliwości minimalizacji oporów ruchu przenośników zgrzebłowych rurowych: Tribo-08v39n6_p019.pdf (281.27 Kb)
Stanisław GUZOWSKI, Sławomir KOWALSKI; Wpływ rolkowania powierzchni na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym: Tribo-08v39n6_p035.pdf (411.79 Kb)
Elżbieta HORSZCZARUK; Wpływ wskaźnika W/C na zużycie ścierne betonów cementowych w konstrukcjach hydrotechnicznych: Tribo-08v39n6_p047.pdf (413.15 Kb)
Alicja LABER; Ocena stanu geometrycznego powierzchni przed i po procesie tarcia skojarzenia trącego smarowanego olejem silnikowym modyfikowanym preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-08v39n6_p059.pdf (1.50 Mb)
Stanisław LABER; Wpływ mikrostruktury i postaci grafitu na własności sprężysto-plastyczne żeliwa: Tribo-08v39n6_p073.pdf (277.57 Kb)
Demofilo MALDONADO; Wpływ parametrów testu na współczynnik tarcia: Tribo-08v39n6_p083.pdf (357.17 Kb)
Miłosz MARCZAK; Paradygmaty w tribologii i falsyfikacja:
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Marian SZCZEREK; Oznaczanie odporności na ścieranie powłok metodą ball-cratering: Tribo-08v39n6_p113.pdf (400.18 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI Właściwości smarne i fizykochemiczne oleju gorczycowego: Tribo-08v39n6_p127.pdf (707.21 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA, Karolina ŚWIGOŃ; Wpływ biokomponentów otrzymanych z odpadów roślinnych na właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe syntetycznych olejów smarowych: Tribo-08v39n6_p137.pdf (153.56 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Katarzyna PYTLAS; Wpływ etoksylatów alkoholi jako dodatków na zmniejszenie oporów ruchu i zużycie w środowisku wodnym: Tribo-08v39n6_p149.pdf (255.46 Kb)
Maciej ŚWITALSKI; Kształt tworzącej czopa młyna kulowego w funkcji promieniowego odkształcenia miejsca jego mocowania: Tribo-08v39n6_p165.pdf (598.50 Kb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v39, nr 6, 2008, (222)

All: Tribo-08v39n6_all.pdf (4.89 Mb)
Redakcja: Tribo-08v39n6_p002.pdf (104.90)
__Tribo-08v39n6_p007.pdf (128.31 Kb)

Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jolanta SAJEWICZ, Marian KOZUPA, Jan GNIADY; The influence of atmospheric ageing on qualitative changes of lubricating oils received from rapeseed oil in the process of thermal polymerisation: Tribo-08v39n6_p007.pdf (227.59 Kb)
Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA; The possibilities of the minimisation of the resistance to motion of scraper pipe conveyors: Tribo-08v39n6_p019.pdf (281.27 Kb)
Stanisław GUZOWSKI, Sławomir KOWALSKI The influence of surface finish rolling on fretting wear development in clamped joint: Tribo-08v39n6_p035.pdf (411.79 Kb)
Elżbieta HORSZCZRAUK; The influence of the W/C ratio on the abrasive wear of cement concrete in hydraulic structures: Tribo-08v39n6_p047.pdf (413.15 Kb)
Alicja LABER; The evaluation of the geometric state of a surface before and after friction of a kinematic pair lubricated with motor oil modified with a chemically active exploitation agent: Tribo-08v39n6_p059.pdf (1.50 Mb)
Stanisław LABER; The effect of the microstructure and form of graphite on elastic and plastic properties of cast-iron: Tribo-08v39n6_p073.pdf (277.57 Kb)
Demofilo MALDONADO The influence of test parameters on the coefficient of friction: Tribo-08v39n6_p083.pdf (357.17 Kb)
Miłosz MARCZAK; Paradigms in tribology and falsification:
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Marian SZCZEREK; Determination of the abrasion resistance of coatings by a ball-cratering method: Tribo-08v39n6_p113.pdf (400.18 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI; Lubricating and physico-chemical properties of the mustard oil: Tribo-08v39n6_p127.pdf (707.21 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA, Karolina ŚWIGOŃ; Influence of biocomponents obtained from vegetable waste on antiwear and antiseizure properties of synthetic lubricants: Tribo-08v39n6_p137.pdf (153.56 Kb)
Marian Włodzimierz SUŁEK, Katarzyna PYTLAS; The influence of alcohols ethoxylate as additions on reduction of motion resistance and wear in aqueous environment: Tribo-08v39n6_p149.pdf (255.46 Kb)
Maciej ŚWITALSKI; The ball mill journal’s generating line’s shape as a function of the place of radial deformation: Tribo-08v39n6_p165.pdf (598.50 Kb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 5; Streszczenia artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 23:54 UTC  (6688 Wyświetlenia)

TRIBOLOGIA v39, nr 5, 2008, (219)

Redakcja: Tribo-08v39n5_p001.pdf (90.84 Kb)
Spis Treści: Tribo-08v39n5_p003.pdf (88.17 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 5, 2007, (219)

Jadwiga BAJER: Wpływ przedłużonego ugniatania na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych wytworzonych na mineralnych i syntetycznych bazach olejowych; - Tribo-08v39n5_p007.pdf (146.32 Kb)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI: Analiza wpływu pochylenia linii zębów w prze kładni walcowej ewolwentowej na zużycie, naciski stykowe oraz prędkość poślizgu; - Tribo-08v39n5_p021.pdf (180.18 Kb)
Jarosław FRYDRYCH, Czesław KAJDAS: Badanie wpływu estrów metylowych kwasów tłuszczowych na smarność oleju napędowego o niskiej zawartości siarki; - Tribo-08v39n5_p031.pdf (174.12 Kb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: Żywica chemoutwardzalna jako dodatek łagodzący tarcie kompozytu termoutwardzalnego o metal; - Tribo-08v39n5_p045.pdf (548.30 Kb)
Radosław JEDYNAK: Komputerowe modelowanie kontaktu pomiędzy chropowatymi powierzchniami; - Tribo-08v39n5_p055.pdf (297.79 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości ketonów (CHO). Cz. III; - Tribo-08v39n5_p073.pdf (1.07 Mb)
Robert KOSTEK, Konrad KONOWALSKI: Model kontaktu powierzchni chropowatych; - Tribo-08v39n5_p095.pdf (371.42 Kb)
Stanisław LABER, Alicja LABER: Własności sprężysto-plastyczne warstwy wierzchniej; - Tribo-08v39n5_p107.pdf (655.75 Kb)
Romuald MAKOWSKI: Stan naprężeń w warstwie wierzchniej po procesie tarcia ślizgowego z zastosowaniem środka smarowego z cząstkami miękkich metali; - Tribo-08v39n5_p121.pdf (289.65 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Badania międzylaboratoryjne olejów kalibracyjnych do aparatu czterokulowego; - Tribo-08v39n5_p133.pdf (162.89 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK: Wpływ dodatków adhezyjnych na charakterystyki tribologiczne wysokotemperaturowego smaru plastycznego. Cz. II; - Tribo-08v39n5_p145.pdf (190.55 Kb)
Ryszard RUTA, Elżbieta SIWIEC, Magdalena TRZOS: Modelowanie właściwości tribologicznych ekologicznych kompozycji smarowych; - Tribo-08v39n5_p155.pdf (350.17 Kb)
Jan SIKORA, Wojciech MAJEWSKI: Badania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych MB46 przy obciążeniu dynamicznym; - Tribo-08v39n5_p171.pdf (1.14 Mb)
Mihaela VLAD, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Czesław KAJDAS, Edyta OSUCH-SŁOMKA: Wpływ wybranych dodatków na nośność warstwy smarowej skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką a-C:H:W. Część I. Wybrane związki typu CHO i CHNO; - Tribo-08v39n5_p185.pdf (1.02 Mb)
Małgorzata WRONA: Zastosowanie analizy fraktalnej w badaniach cząstek zużycia; - Tribo-08v39n5_p205.pdf (462.78 Kb)


TRIBOLOGIA v39, nr 5, 2008, (219)

Redakcja: Tribo-08v39n5_p001.pdf (90.84 Kb)
CONTENTS: Tribo-08v39n5_p003.pdf (88.17 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 5, 2007, (219)

Jadwiga BAJER: Influence of prolonged kneading on the tribological characteristics of plastic greases based on mineral and synthetic oils; - Tribo-08v39n5_p007.pdf (146.32 Kb)
Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI: The analysis of the influence of cogs inclination in cylindrical oblique-cogged transmission on wear, contact pressures and slide velocity; - Tribo-08v39n5_p021.pdf (180.18 Kb)
Jarosław FRYDRYCH, Czesław KAJDAS: Influence of fatty acid methyl–esters on the lubricity of diesel fuel oil with low sulphur content; - Tribo-08v39n5_p031.pdf (174.12 Kb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK: The chemically setting resin as a friction modifier for the thermosetting composite rubbing against metal; - Tribo-08v39n5_p045.pdf (548.30 Kb)
Radosław JEDYNAK: Computer modelling of contact between rough surfaces; - Tribo-08v39n5_p055.pdf (297.79 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław Kajdas, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI: Determination of lubricity properties of hydrocracked diesel base fuel as the function of the con centration of CHO ketones. Part III; - Tribo-08v39n5_p073.pdf (1.07 Mb)
Robert KOSTEK, Konrad KONOWALSKI: A model of contact between rough surfaces; - Tribo-08v39n5_p095.pdf (371.42 Kb)
Stanisław LABER, Alicja LABER: Elastic-plastic properties of surface layers; - Tribo-08v39n5_p107.pdf (655.75 Kb)
Romuald MAKOWSKI: State of stress in surface layers after the sliding friction process with the use of lubricant containing particles of soft metals; - Tribo-08v39n5_p121.pdf (289.65 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA: Inter-laboratory research of reference oils for a four-ball testing machine; - Tribo-08v39n5_p133.pdf (162.89 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK: The influence of adhesion additives on the tribological characteristic of high-temperature grease. Part II; - Tribo-08v39n5_p145.pdf (190.55 Kb)
Ryszard RUTA, Elżbieta SIWIEC, Magdalena TRZOS: Modelling tribological properties of ecological lubricants; - Tribo-08v39n5_p155.pdf (350.17 Kb)
Jan SIKORA, Wojciech MAJEWSKI: Fatigue resistance investigation of the MB46 plain bearings under conditions of dynamic loading; - Tribo-08v39n5_p171.pdf (1.14 Mb)
Mihaela VLAD, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Czesław KAJDAS, Edyta OSUCH-SŁOMKA: The effect of model compounds on load-carrying capacity of a-C:H:W coated elements. Part I. Selected CHO and CHNO compounds; - Tribo-08v39n5_p185.pdf (1.02 Mb)
Małgorzata WRONA: Application of fractal analysis in wear particle research; - Tribo-08v39n5_p205.pdf (462.78 Kb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 4; Streszczenia artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 23:40 UTC  (8980 Wyświetlenia)

TRIBOLOGIA v39, nr 4, 2008, (220) TREŚĆ

Redakcja: Tribo-08v39n4_p001.pdf (169.05 Kb)
Spis Treści: Tribo-08v39n4_p003.pdf (61.81 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 4, 2007, (220)

Norbert RADEK, Wojciech ŻÓRAWSKI; Własności tribologiczne powłok węglikowych modyfikowanych wiązką laserową: Tribo-08v39n4_p101.pdf (1.24 Mb)
Zygmunt RYMUZA; Nanotribologia: Tribo-08v39n4_p011.pdf (300.36 Kb)
Jan SADOWSKI; Sposób oceny liniowej intensywności zużywania: Tribo-08v39n4_p021.pdf (224.22 Kb)
Piotr SADOWSKI; Energia akumulowana i rozpraszana w procesie zużywania ściernego: Tribo-08v39n4_p041.pdf (110.30 Kb)
Jarosław SĘP; O wpływie obwodowego rowka na czopie na nośność poprzecznego łożyska ślizgowego: Tribo-08v39n4_p051.pdf (437.95 Kb)
Jarosław SĘP, Lidia GAŁDA, Paweł PAWLUS, Waldemar KOSZELA; Wybrane technologiczne metody zwiększania odporności na zużycie tribologiczne: Tribo-08v39n4_p059.pdf (678.99 Kb)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz BIELIŃSKI, Jacek GRAMS, Michał WIATROWSKI; Modyfikacja warstwy wierzchniej przeciwpróbki żelaznej współpracującej z polimerem zawierającym siarkę: Tribo-08v39n4_p069.pdf (127.61 Kb)
Edward SIEK; Modelowanie fizycznej symulacji wymuszeń występujących na linii przyporu skośnych zębów kół łatwodocieralnych przekładni walcowych: Tribo-08v39n4_p077.pdf (2.45 Mb)
Barbara SIEPRACKA, Jerzy SZUMNIAK; Wpływ materiału partnera i zawilgocenia środowiska na własności tribologiczne polimerowych kompozytów ciernych: Tribo-08v39n4_p101.pdf (1.24 Mb)
Barbara SIEPRACKA, Jerzy SZUMNIAK; Zastosowanie recyklatu z zużytych klocków hamulcowych do produkcji kompozytów ciernych: Tribo-08v39n4_p113.pdf (122.90 Kb)
Jan SIKORA; Współczesne estymatory wytrzymałości zmęczeniowej ślizgowych łożysk poprzecznych: Tribo-08v39n4_p125.pdf (123.82 Kb)
Leszek SKOCZYLAS; Poślizg obtaczania zębów w zazębieniu przekładni ślimakowej: Tribo-08v39n4_p137.pdf (291.12 Kb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI; Wstępna weryfikacja modeli obliczeniowych zużywania korozyjno-mechanicznego: Tribo-08v39n4_p145.pdf (222.31 Kb)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ; Analiza zużycia płyt formy cegły wapienno-piaskowej: Tribo-08v39n4_p155.pdf (1.80 Mb)
Krzysztof TUBIELEWICZ, Andrzej ZABORSKI; Przebieg procesu zużywania nagniatanych warstw wierzchnich: Tribo-08v39n4_p165.pdf (6.73 Mb)
Bogdan WARDA; Eksperymentalne badania trwałości zmęczeniowej zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej: Tribo-08v39n4_p175.pdf (1.03 Mb)
Wojciech WIELEBA, Wojciech GIDZIŃSKI; Opory tarcia w parach ślizgowych metal–polimer, pracujących w układzie odwróconym:- Tribo-08v39n4_p195.pdf (164.95 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Siły tarcia w szczelinach mikrołożysk o parabolicznych kształtach:
Mirosław WITASZEK; Wpływ nacisku i prędkości ślizgania na zużycie bainitycznej stali szynowej w obecności środka smarnego: Tribo-08v39n4_p203.pdf (177.57 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI; Selektywne przenoszenie w systemach tribologicznych z kompozytem ślizgowo-sensorowym: Tribo-08v39n4_p211.pdf (987.81 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT, Łukasz MAJOR; Mechanizm zużycia powłok wielowarstwowych typu metal/ceramika (Cr/CrN): Tribo-08v39n4_p223.pdf (978.03 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI; Odporność na zatarcie galwanicznych powłok chromowych i natryskanych HVOF powłok WC12Co: Tribo-08v39n4_p235.pdf (266.61 Kb)
Wojciech Tadeusz ŻUROWSKI; Zagadnienie minimalizacji zużycia ciernego: Tribo-08v39n4_p247.pdf (124.58 Kb)

KOMUNIKATY:

Krzysztof TUBIELEWICZ, Marek KĘSY; Wpływ zużycia adhezyjnego na parametry warstwy wierzchniej żeliwa: Tribo-08v39n4_p257.pdf (10.68 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Nowa koncepcja zmian pamięci nośności w hydrodynamicznych HDD mikrołożyskach: Tribo-08v39n4_p267.pdf (438.19 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; Projekt mikro- i nanotribologicznych badań chondrocytów: Tribo-08v39n4_p275.pdf (1.07 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; Projekt niekonwencjonalnego smarowania mikrołożysk ślizgowych: Tribo-08v39n4_p283.pdf (126.10 Kb)
Jan ZWOLAK; Ruch względny współpracujących zębów kół zębatych w aspekcie powstawania efektów procesu tribologicznego: Tribo-08v39n4_p291.pdf (6.87 Mb)


TRIBOLOGIA v39, nr 4, 2008, (220) CONTENTS:

Cover: Tribo-08v39n4_p001.pdf (169.05 Kb)
Contents: Tribo-08v39n4_p003.pdf (61.81 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 4, 2007, (220)

Norbert RADEK, Wojciech ŻÓRAWSKI; Tribological properties of carbide coatings modified by laser beam: Tribo-08v39n4_p011.pdf (300.36 Kb)
Zygmunt RYMUZA; Nanotribology: Tribo-08v39n4_p021.pdf (224.22 Kb)
Jan SADOWSKI; A method of evaluation of linear intensity of wear: Tribo-08v39n4_p033.pdf (102.47 Kb)
Piotr SADOWSKI; Accumulate and dispersion energy in the process of abrasive wear: Tribo-08v39n4_p041.pdf (110.30 Kb)
Jarosław SĘP; The influence of a circumferential groove on journal bearing load capacity: Tribo-08v39n4_p051.pdf (437.95 Kb)
Jarosław SĘP, Lidia GAŁDA, Paweł PAWLUS, Waldemar KOSZELA: Selected technological methods used for increasing wear resistance: Tribo-08v39n4_p059.pdf (678.99 Kb)
Mariusz SICIŃSKI, Dariusz BIELIŃSKI, Jacek GRAMS, Michał WIATROWSKI; The surface modification of iron counterface wearing against a polymer containing sulphur: Tribo-08v39n4_p069.pdf (127.61 Kb)
Edward SIEK; Modelling the physical simulation of the extortion appearing in the line of buttress of the helical teeth wheels of the easily reached cylindrical transmissions: Tribo-08v39n4_p077.pdf (2.45 Mb)
Barbara SIEPRACKA, Jerzy SZUMNIAK; An influence of counter-sample material and environmental humidity on tribological properties of polymer friction composites: Tribo-08v39n4_p101.pdf (1.24 Mb)
Barbara SIEPRACKA, Jerzy SZUMNIAK; Application of recycling of the wearing braking block to produce a friction composite: Tribo-08v39n4_p113.pdf (122.90 Kb)
Jan SIKORA; Contemporary estimates of fatigue strength of journal bearings slide layer: Tribo-08v39n4_p125.pdf (123.82 Kb)
Leszek SKOCZYLAS; Rubbing of teeth reeling in worm transmission: Tribo-08v39n4_p137.pdf (291.12 Kb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI; Initial verification of corrosive and mechanical wear computational models: Tribo-08v39n4_p145.pdf (222.31 Kb)
Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ; Wear analysis of plates forming a lime-sand brick mould: Tribo-08v39n4_p155.pdf (1.80 Mb)
Krzysztof TUBIELEWICZ, Andrzej ZABORSKI; The process of the wear of burnished top layers: Tribo-08v39n4_p165.pdf (6.73 Mb)
Bogdan WARDA; Fatigue life testing of meshing of the Cyclo gear: Tribo-08v39n4_p175.pdf (1.03 Mb)
Wojciech WIELEBA, Wojciech GIDZIŃSKI; Frictional resistance in sliding pairs metal-polymer operating in reverse mode: Tribologia_4-2008_s185_193.pdf 2.3 MB
Krzysztof WIERZCHOLSKI; Friction forces in microbearings gap with parabolic shapes: Tribo-08v39n4_p195.pdf (164.95 Kb)
Mirosław WITASZEK; The influence of pressure and sliding velocity on the wear of a bainitic rail steel in the presence of lubricant: Tribo-08v39n4_p203.pdf (177.57 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI. Wiesław RAKOWSKI; Selective transfer in the tribological systems with sliding-sensor composite: Tribo-08v39n4_p211.pdf (987.81 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT, Łukasz MAJOR; Wear mechanism of the metal/ceramic multilayers coatings (Cr/CrN): Tribo-08v39n4_p223.pdf (978.03 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI; Scuffing resistance of electrolytic hard chrome and HVOF sprayed WC12Co coatings: Tribo-08v39n4_p235.pdf (266.61 Kb)
Wojciech Tadeusz ŻUROWSKI; The problem of the minimization of the friction-waste: Tribo-08v39n4_p247.pdf (124.58 Kb)

ANNOUNCEMENTS

Krzysztof TUBIELEWICZ, Marek KĘSY; The effect of adhesive wear on the parameters of the cast iron top layer: Tribo-08v39n4_p257.pdf (10.68 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI; A new concept of the changes of memory capacity of fluid dynamics HDD micro-bearings: Tribo-08v39n4_p267.pdf (438.19 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; The project of micro- and nano-tribological research of chondrocytes: Tribo-08v39n4_p275.pdf (1.07 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK; The project of non conventional slide micro-bearing lubrication: Tribo-08v39n4_p283.pdf (126.10 Kb)
Jan ZWOLAK; The relative motion of meshing teeth in toothed gears in the context of tribological process: Tribo-08v39n4_p291.pdf (6.87 Mb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 3; Streszczenia artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 23:23 UTC  (8495 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v39, nr 3, 2008, (219)

Spis Treści: Tribo-08v39n3_p003.pdf (40.70 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 3, 2007, (219)

Jubileusz 70-lecia prof. Jerzego Łunarskiego: Tribo-08v39n3_p013.pdf (80.94 Kb)
Janusz KRAWCZYK; Zjawiska tribologiczne zachodzące na powierzchni czopów żeliwnych walców hutniczych: Tribo-08v39n3_p017.pdf (8.90 Mb)
Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA; Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200CrNiMo4-3-3 na jego własności tribologiczne: Tribo-08v39n3_p027.pdf (7.66 Mb)
Janusz KRAWCZYK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI; Stale jako elementy pary ciernej w tłumikach drgań zawieszeń wagonów: Tribo-08v39n3_p037.pdf (3.82 Mb)
Stanisław KRAWIEC; Analiza wpływu stężenia proszku miedzi w litowym smarze plastycznym na efektywność smarowania skojarzeń stalowych: Tribo-08v39n3_p047.pdf (121.64 Kb)
Alicja LABER, Agnieszka LABER, Krzysztof ADAMCZUK; Wpływ obróbki cieplnej na właściwości tribologiczne stali 34CrNiMo6: Tribo-08v39n3_p057.pdf (1.09 Mb)
Stanisław LABER; Własności sprężysto-plastyczne żeliwa En-GJS F HB210 warunkowane siłą nagniatania: Tribo-08v39n3_p067.pdf (133.03 Kb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI; Badania porównawcze oleju silnikowego Castrol Magnatec Diesel 10W-40 bez i z dodatkiem 10% środka Motonova®" - Tribo-08v39n3_p071.pdf (81.68 Kb)
Marek LITWIŃSKI, Paweł PIEC; Ocena odporności na zacieranie pierścieni tłokowych: Tribo-08v39n3_p079.pdf (1.16 Mb)
Jerzy ŁUNARSKI; Problemy zarządzania systemami tribotechnicznymi: Tribo-08v39n3_p087.pdf (128.43 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI; Kierunkowość struktury geometrycznej powierzchni jako charakterystyczna cecha eksploatacyjna: Tribo-08v39n3_p105.pdf (112.31 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI; Kinematyka elementów i wyznaczanie drogi tarcia w tribologicznych badaniach pary ciernej: Tribo-08v39n3_p115.pdf (205.93 Kb)
Andrzej MŁYNARCZAK, Jan Kazimierz WŁODARSKI; Modelowanie zmian jakości olejów smarowych użytkowanych w silnikach okrętowych: Tribo-08v39n3_p125.pdf (89.86 Kb)
Wojciech NAPADŁEK; Kształtowanie właściwości tribologicznych warstwy powierzchniowej tulei cylindrowych silnika spalinowego z wykorzystaniem mikroobróbki laserowej: Tribo-08v39n3_p137.pdf (2.73 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI; Modyfikacja laserowa warstwy wierzchniej żeliwa szarego poprawiająca właściwości tribologiczne:- Tribo-08v39n3_p151.pdf (12.66 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI, Jan TACIKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Warstwy typu Duplex w zastosowaniu do stali zaworowych H9S2 (X45CrSi9-3): Tribo-08v39n3_p165.pdf (8.20 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Czesław PAKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Właściwości tribologiczne stali 50H21G9N4 (X53CrMnNiN 21-9) po azotowaniu: Tribo-08v39n3_p181.pdf (1.55 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Jan SENATORSKI, Jan TACIKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Azotowanie gazowe tulei cylindrowych silników wysokoprężnych: Tribo-08v39n3_p195.pdf (9.29 Mb)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK; Mikroskopowa analiza stanu powierzchni materiałów do zastosowania w medycynie: Tribo-08v39n3_p205.pdf (1.95 Mb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ; Oddziaływania tribochemiczne powierzchni metalowych i kompozytowych z dodatkami przeciwzużyciowymi typu ZDTP: Tribo-08v39n3_p215.pdf (105.36 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Michał STYP-REKOWSKI, Tomasz GŁOGOWSKI; Adsorpcja ZDTP i jej wpływ na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych: Tribo-08v39n3_p225.pdf (480.60 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK; Wpływ niekonwencjonalnych modyfikatorów na stabilność strukturalną i odporność termiczną wysokotemperaturowego smaru plastycznego. Cz. I:- Tribo-08v39n3_p235.pdf (88.18 Kb)
Paweł PAWLUS, Jacek MICHALSKI; Metodyka badania grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych: Tribo-08v39n3_p247.pdf (1.69 Mb)
Anna PIĄTKOWSKA, Jacek JAGIELSKI; Opis tribologicznego stanowiska badawczego z rejestracją sygnałów emisji akustycznej: Tribo-08v39n3_p259.pdf (1.70 Mb)
Witold PIEKOSZEWSKI; Wpływ typowych dodatków smarnościowych do olejów na powierzchniową trwałość zmęczeniową: Tribo-08v39n3_p267.pdf (960.93 Kb)
Andrzej POSMYK, Stanisław WITASZEK; Ocena właściwości tribologicznych skojarzenia żeliwo–kompozyt w warunkach eksploatacji silnika spalinowego: Tribo-08v39n3_p281.pdf (1.21 Mb)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK, Witold PIEKOSZEWSKI; Specyfika tribologicznych problemów skojarzeń polimerowo-metalowych: Tribo-08v39n3_p289.pdf (1.35 Mb)
Stanisław PYTKO, Włodzimierz FIGIEL, Janina DACA, Zdzisław BRONIEC; Wpływ cieczy chłodząco - smarującej na zmiany warstwy wierzchniej drutu z miedzi w procesie przeciągania: Tribo-08v39n3_p303.pdf (359.49 Kb)
Stanisław PYTKO, Arkadiusz PAWLIK; Zjawiska tarcia pomiędzy śniegiem, lodem a materiałami metalicznymi: Tribo-08v39n3_p313.pdf (175.16 Kb)

KOMUNIKATY

Czesław KUSIAK; Adhezja metali i relaksacja siły tarcia: Tribo-08v39n3_p333.pdf (325.48 Kb)
Agnieszka LABER; Modyfikowanie własności smarnych oleju przekładniowego SPIRAX HD 90 preparatami eksploatacyjnymi- Tribo-08v39n3_p339.pdf (56.23 Kb)
Piotr LACKI; Modelowanie tarcia w próbie spęczania pierścieni ze stopu Ti6Al4V: Tribo-08v39n3_p347.pdf (735.49 Kb)
Klaudiusz LENIK, Mykhailo PASCHEHKO, Krzysztof DZIEDZIC, Mariusz BARSZCZ; Modernizacja węzła tarciowego maszyny Amslera z przystosowaniem do badań powłok z materiałów eutektycznych w układzie trzpień–tarcza: : Tribo-08v39n3_p357.pdf (596.65 Kb)
Janusz MUSIAŁ; Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej w kolejnych fazach jej istnienia: : Tribo-08v39n3_p365.pdf (77.75 Kb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v39, nr 3, 2008, (219)

Contents: Tribo-08v39n3_p009.pdf (24.55 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 3, 2007, (219)

The jubilee of 70 years of prof. Jerzy Łunarski: Tribo-08v39n3_p013.pdf (80.94 Kb)
Janusz KRAWCZYK; Tribological phenomena occurring on the surface of the roll necks of cast iron rolls: Tribo-08v39n3_p017.pdf (8.90 Mb)
Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA; The influence of under-annealing normalising of G200CrNiMo4-3-3 cast steel on its tribological properties: Tribo-08v39n3_p027.pdf (7.66 Mb)
Janusz KRAWCZYK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI; Steels as a component of wear vapour in vibration dampers for rail cars: Tribo-08v39n3_p037.pdf (3.82 Mb)
Stanisław KRAWIEC; Analysis of the influence of copper powder concentration in lithium grease on a lubrication efficiency in steel sliding nodes: Tribo-08v39n3_p047.pdf (121.64 Kb)
Alicja LABER, Agnieszka LABER, Krzysztof ADAMCZUK; The influence of heat treatment on tribological properties steel 34CrNiMo6: Tribo-08v39n3_p057.pdf (1.09 Mb)
Stanisław LABER; Elastic - plastic properties of cast iron EN-GJS F HB210 conditioned force of burnishing: Tribo-08v39n3_p067.pdf (133.03 Kb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI; The comparative studies of the Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil with or without additive of 10% Motonova®: Tribo-08v39n3_p071.pdf (81.68 Kb)
Marek LITWIŃSKI, Paweł PIEC; Resistance estimation on the seizing of piston rings: Tribo-08v39n3_p205.pdf (1.95 Mb)
Jerzy ŁUNARSKI; Management problems with the tribological systems: Tribo-08v39n3_p087.pdf (128.43 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI; Texture direction of surface geometric structure as characteristic operational feature: Tribo-08v39n3_p105.pdf (112.31 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI; Kinematics elements and marking friction distance in tribology investigation on friction pairs: Tribo-08v39n3_p115.pdf (205.93 Kb)
Andrzej MŁYNARCZAK, Jan Kazimierz WŁODARSKI; Modelling the quality changes in lubricating oils used in marine diesel engines: Tribo-08v39n3_p125.pdf (89.86 Kb)
Wojciech NAPADŁEK: The forming tribological properties of the surface layer of a combustion engine cylinder liner with the use of laser micro-machining: Tribo-08v39n3_p137.pdf (2.73 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI; Laser modification of grey cast iron surface layer improving tribological proprieties: Tribo-08v39n3_p151.pdf (12.66 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI, Jan TACIKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Layers of type Duplex in the application to H9S2(X45CrSi9-3) valve steels: Tribo-08v39n3_p165.pdf (8.20 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Czesław PAKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Tribological properties of 50H21G9N4 (X53CrMnNiN 21-9) steel after nitriding: Tribo-08v39n3_p181.pdf (1.55 Mb)
Wojciech NAPADŁEK, Jan SENATORSKI, Jan TACIKOWSKI, Adam WOŹNIAK; Gas nitriding of cylinder barrels of the diesel engines: Tribo-08v39n3_p195.pdf (9.29 Mb)
Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK; The microscopic analysis of the surfaces of materials for use in medicine: Tribo-08v39n3_p079.pdf (1.16 Mb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ; Tribochemical reactions of metallic and composite surfaces with ZDTP as an antiwear additive: Tribo-08v39n3_p215.pdf (105.36 Kb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Michał STYP-REKOWSKI, Tomasz GŁOGOWSKI: The adsorption of ZDTP and its influence on tribological properties of ceramics materials: Tribo-08v39n3_p225.pdf (480.60 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK; The influence of unconventional modifiers on structural stability and thermal resistance of high-temperature grease. Part I: Tribo-08v39n3_p235.pdf (88.18 Kb)
Paweł PAWLUS, Jacek MICHALSKI; The methodology of investigation of a piston-cylinder group of an internal combustion engine: Tribo-08v39n3_p247.pdf (1.69 Mb)
Anna PIĄTKOWSKA, Jacek JAGIELSKI: Tribological set-up description with the measurement of acoustic emission signals: Tribo-08v39n3_p259.pdf (1.70 Mb)
Witold PIEKOSZEWSKI; The influence of selected oil additives on surface fatigue life: Tribo-08v39n3_p267.pdf (960.93 Kb)
Andrzej POSMYK, Stanisław WITASZEK; Assessment of tribological properties of pairing cast iron–composite under combustion engine service conditions: Tribo-08v39n3_p281.pdf (1.21 Mb)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK, Witold PIEKOSZEWSKI; The specificity of tribological problems of polymer-metal friction pairs: Tribo-08v39n3_p289.pdf (1.35 Mb)
Stanisław PYTKO, Włodzimierz FIGIEL, Janina DACA, Zdzisław BRONIEC; The impact of lubricating cooling agent on surface layer changes of copper wire in the drawing process: Tribo-08v39n3_p303.pdf (359.49 Kb)
Stanisław PYTKO, Arkadiusz PAWLIK; The phenomena of friction between snow, ice and metallic materials: Tribo-08v39n3_p313.pdf (175.16 Kb)

KOMUNIKATY

Czesław KUSIAK; Adhesion of metals and friction force relaxation: Tribo-08v39n3_p333.pdf (325.48 Kb)
Agnieszka LABER; Modifying the lubricative property of gear oil with preparation exploational: Tribo-08v39n3_p339.pdf (56.23 Kb)
Piotr LACKI; A simulation of the friction in a ring test for Ti6Al4V alloy: Tribo-08v39n3_p347.pdf (735.49 Kb)
Klaudiusz LENIK, Mykhailo PASCHEHKO, Krzysztof DZIEDZIC, Mariusz BARSZCZ; The modernisation of friction pair elements of an Amsler machine with adaptation to eutectic alloys research in pin on disk unit: Tribo-08v39n3_p357.pdf (596.65 Kb)
Janusz MUSIAŁ; Changes in surface layer in subsequent phases of its existence: Tribo-08v39n3_p365.pdf (77.75 Kb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 2; Streszczenia artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 23:14 UTC  (9425 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v39, nr 2, 2008, (218)

Spis Treści: Tribo-08v39n2_p001.pdf (98.02 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 2, 2007, (218)

Jubileusz 80-lecia prof. Janusza T. Janeckiego: Tribo-08v39n2_p011.pdf (2.85 Mb)
Janina ADAMUS, Tribologiczne problemy kształtowania blach tytanowych: Tribo-08v39n2_p015.pdf (158.05 Kb)
Bogdan ANTOSZEWSKI, Norbert RADEK; Tribologiczne i technologiczne aspekty teksturowania par ślizgowych o powierzchniach płaskich: Tribo-08v39n2_p025.pdf (477.20 Kb)
Henryk BĄKOWSKI, Andrzej POSMYK; Wpływ wybranych parametrów eksploatacji na właściwości tribologiczne skojarzenia toczno-ślizgowego: Tribo-08v39n2_p035.pdf (2.31 Mb)
Henryk BĄKOWSKI, Mirosław WITASZEK; Ocena zużycia stali szynowej bez i po obróbce cieplnej w skojarzeniu toczno-ślizgowym: Tribo-08v39n2_p043.pdf (1.89 Mb)
Tadeusz BURAKOWSKI; Tribologia i areologia w ujęciu systemowym: Tribo-08v39n2_p051.pdf (155.53 Kb)
Jan BURCAN Znaczenie badań tribologicznych dla poprawności określania charakterystyk łożysk ślizgowych- Tribo-08v39n2_p063.pdf (430.12 Kb)
Dymitry CAPANIDIS; Zmiany struktury warstwy wierzchniej wieloskładnikowych kompozytów POM podczas tarcia ze stalą- Tribo-08v39n2_p081.pdf (421.27 Kb)
Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Anastasija TRUSHKO, Andrzej MISZCZAK; Pomiar małych sił tarcia oscylacyjnym mikrotribometrem w chrząstce stawowej- Tribo-08v39n2_p091.pdf (240.62 Kb)
Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Anastasija TRUSHKO, Andrzej MISZCZAK; Studium teoretyczne małych sił tarcia w chrząstce stawowej- Tribo-08v39n2_p099.pdf (250.33 Kb)
Janusz CWANEK; Geometria powierzchni ceramicznych i metalowych głów endoprotez stawu biodrowego- Tribo-08v39n2_p107.pdf (570.10 Kb)
Henryk CZARNECKI; Nośność materiałowa profilu chropowatości w aspekcie wytężenia warstwy wierzchniej- Tribo-08v39n2_p117.pdf (415.71 Kb)
Władysław CZUPRYK, Michał KRAWIEC; Wpływ nacisku i prędkości poślizgu na opory tarcia przy smarowaniu smarami plastycznymi w procesie tłoczenia blach- Tribo-08v39n2_p127.pdf (244.87 Kb)
Leszek DĄBROWSKI, Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK; Obliczeniowa dynamika płynów w analizie zagadnień smarowania hydrodynamicznego- Tribo-08v39n2_p137.pdf (384.26 Kb)
Otmar DOBROWOLSKI, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jan DUL, Radosław MANDRYK, Grzegorz NYSZKO; Zastosowanie analizy termicznej i termowizji w badaniach materiałów okładzin hamulcowych: Tribo-08v39n2_p145.pdf (156.00 Kb)
Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Aleksandra SZCZUCIŃSKA; Ocena zmian właściwości użytkowych stabilizowanego oleju roślinnego: Tribo-08v39n2_p153.pdf (177.17 Kb)
Krzysztof DRUET; Metoda badania powłok ceramicznych w ruchu postępowo-zwrotnym: Tribo-08v39n2_p167.pdf (261.82 Kb)
Zbigniew GAWROŃSKI, Jacek SAWICKI; Wpływ obróbki cieplnej i ubytkowej na wytrzymałość zmęczeniową kół zębatych: Tribo-08v39n2_p179.pdf (603.77 Kb)
Krzysztof GOCMAN, Tadeusz KAŁDOŃSKI; Trzystanowy klasyfikator tarcia na bazie sztucznych sieci neuronowych: Tribo-08v39n2_p195.pdf (4.02 Mb)
Jan GUZIK; Charakterystyki tribologiczne płynów eksploatacyjnych: Tribo-08v39n2_p207.pdf (243.04 Kb)
Jan JAWORSKI; Tribologiczne aspekty procesu skrawania narzędziami z niskostopowej stali szybkotnącej SW3S2: Tribo-08v39n2_p215.pdf (203.63 Kb)
Marek KALBARCZYK, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI; Koncepcja dwuetapowych tribologicznych badań biomateriałów i elementów protezy stawu biodrowego człowieka: Tribo-08v39n2_p223.pdf (326.08 Kb)
Tomasz Jan KAŁDOŃSKI, Tadeusz KAŁDOŃSKI, Dariusz OZIMINA; Wpływ napięcia powierzchniowego, kąta zwilżania i adsorpcji substancji smarujących na ich właściwości smarnościowe: Tribo-08v39n2_p235.pdf (324.80 Kb)
Ewa KASPRZYCKA , Jan SENATORSKI, Bogdan BOGDAŃSKI; Budowa i właściwości tribologiczne warstw węglikowych wytwarzanych w atmosferze chlorków chromu przy obniżonym ciśnieniu: Tribo-08v39n2_p247.pdf (271.31 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI, Marcin PISAREK; Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości wybranych estrów CHO – Cz. II: Tribo-08v39n2_p257.pdf (892.41 Kb)
Robert KOSTEK; Redukcja siły tarcia wywołana zewnętrzną siłą normalną o przebiegu harmonicznym: Tribo-08v39n2_p277.pdf (249.54 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI Jerzy MORGIEL, Łukasz MAJOR; Metoda wyznaczania nacisku dopuszczalnego w styku skoncentrowanym dla układów powłoka-podłoże: Tribo-08v39n2_p285.pdf (512.89 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI; Efekt synergiczny w multiwarstwach typu ∼NP∼Ti/TiN oraz Cr/CrN∼/NP∼ w świetle badań mikromechanicznych i tribologicznych: : Tribo-08v39n2_p297.pdf (522.18 Kb)
Andrzej KOTNAROWSKI; Modyfikacja środków smarowych za pomocą na nocząstek metali: Tribo-08v39n2_p309.pdf (411.61 Kb)
Danuta KOTNAROWSKA; Wpływ czynników eksploatacyjnych na zużycie erozyjne powłok epoksydowych: Tribo-08v39n2_p321.pdf (420.69 Kb)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA; Doświadczalna metoda wyznaczania składowych oporów tarcia dla pary ślizgowej polimer-metal: Tribo-08v39n2_p333.pdf (218.56 Kb)
Paweł KRASOWSKI; Ciśnienie w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejem mikrpolarnym: Tribo-08v39n2_p341.pdf (177.11 Kb)


CONTENTS: TRIBOLOGIA v39, nr 2, 2008, (218)

Spis Treści: Tribo-08v39n2_p001.pdf (98.02 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 2, 2007, (218)

The jubilee of 80 years of prof. Janusz Janecki: Tribo-08v39n2_p011.pdf (2.85 Mb)
Janina ADAMUS; Tribological problems with the forming the titanium sheets: Tribo-08v39n2_p015.pdf (158.05 Kb)
Bogdan ANTOSZEWSKI, Norbert RADEK; Tribological and technological aspects of surface texturing in friction pairs with flat surfaces: Tribo-08v39n2_p025.pdf (477.20 Kb)
Henryk BĄKOWSKI, Andrzej POSMYK; Acting of chosen using parameters on tribological properties of rolling-sliding contact: Tribo-08v39n2_p035.pdf (2.31 Mb)
Henryk BĄKOWSKI, Mirosław WITASZEK; Assessment of wear of a rail steel with and without a heat treatment: Tribo-08v39n2_p043.pdf (1.89 Mb)
Tadeusz BURAKOWSKI; System approach to tribology and areology: Tribo-08v39n2_p051.pdf (155.53 Kb)
Jan BURCAN; The use of tribological research in determining the characteristics of slide bearings: Tribo-08v39n2_p063.pdf (430.12 Kb)
Dymitry CAPANIDIS; Structure changes of a surface layer of multicomponent POM composites during friction with steel: Tribo-08v39n2_p081.pdf (421.27 Kb)
Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Anastasija TRUSHKO, Andrzej MISZCZAK; The measurement of low friction forces in joint cartilage by the oscillating micro-tribometer: Tribo-08v39n2_p091.pdf (240.62 Kb)
Sergei CHIZHIK, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Anastasija TRUSHKO, Andrzej MISZCZAK; Theoretical study of low friction forces in joint cartilage: Tribo-08v39n2_p099.pdf (250.33 Kb)
Janusz CWANEK; Geometry of the ceramics and metal surface on heads of the hip joint endoprostheses: Tribo-08v39n2_p107.pdf (570.10 Kb)
Henryk CZARNECKI; Roughness profile material load capacity in the aspect of top layer effort: Tribo-08v39n2_p117.pdf (415.71 Kb)
Władysław CZUPRYK, Michał KRAWIEC; Influence of pressure and rubbing speed on friction resistance in metal sheet forming using lubrication with greases: Tribo-08v39n2_p127.pdf (244.87 Kb)
Leszek DĄBROWSKI, Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK; CFD in analysis of hydrodynamic lubrication: Tribo-08v39n2_p137.pdf (384.26 Kb)
Otmar DOBROWOLSKI, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jan DUL, Radosław MANDRYK, Grzegorz NYSZKO; Application of thermal analysis and thermovision for studies of break pad materials: Tribo-08v39n2_p145.pdf (156.00 Kb)
Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Aleksandra SZCZUCIŃSKA; The assessment of the changes of usable properites of stabilised vegetable oil: Tribo-08v39n2_p153.pdf (177.17 Kb)
Krzysztof DRUET; A method for testing of ceramic coatings under reciprocating sliding: Tribo-08v39n2_p167.pdf (261.82 Kb)
Zbigniew GAWROŃSKI, Jacek SAWICKI; Influence of thermo-chemical treatment and grinding on fatigue strength of gear-wheels: Tribo-08v39n2_p179.pdf (603.77 Kb)
Krzysztof GOCMAN, Tadeusz KAŁDOŃSKI; Three-state classifier of friction on the basis of artificial neural networks: Tribo-08v39n2_p195.pdf (4.02 Mb)
Jan GUZIK; Tribological characteristics of operating fluids: Tribo-08v39n2_p207.pdf (243.04 Kb)
Jan JAWORSKI; Tribological aspects of machining processes by the use of tools of low-alloy high speed steels, SW3S2: Tribo-08v39n2_p215.pdf (203.63 Kb)
Marek KALBARCZYK, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Jan WULCZYŃSKI; The idea of two-stage tribological investigation of biomaterials and hip joint endoprosthesis components: Tribo-08v39n2_p223.pdf (326.08 Kb)
Tomasz Jan KAŁDOŃSKI, Tadeusz KAŁDOŃSKI, Dariusz OZIMINA; Influence of surface tension, contact angle and adsorption of lubricants on their lubricating ability: Tribo-08v39n2_p235.pdf (324.80 Kb)
Ewa KASPRZYCKA, Jan SENATORSKI, Bogdan BOGDAŃSKI; Structure and tribological properties of carbide layers produced in chromium chloride atmosphere at low pressure: Tribo-08v39n2_p247.pdf (271.31 Kb)
Jerzy KORYCKI, Czesław KAJDAS, Jarosław FRYDRYCH, Grzegorz SŁOWIŃSKI, Marcin PISAREK; Determination of lubricity properties of hydrocracked diesel base fuel as the function of the concentra- tion of CHO esters – Part II: Tribo-08v39n2_p257.pdf (892.41 Kb)
Robert KOSTEK; Reduction of friction force due to an external normal harmonic force: Tribo-08v39n2_p277.pdf (249.54 Kb)
Marcin KOT, Wesław RAKOWSKI, Jerzy MORGIEL, Łukasz MAJOR; Deformation of coating-substrate systems under contact load: Tribo-08v39n2_p285.pdf (512.89 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI; Synergy effect in Ti/TiN and Cr/CrN multilayers for micromechanical and tribological properties: Tribo-08v39n2_p297.pdf (522.18 Kb)
Andrzej KOTNAROWSKI; The modification of lubricants with metal nanoparticles: Tribo-08v39n2_p309.pdf (411.61 Kb)
Danuta KOTNAROWSKA; Influence of environment factors on the resistaal to erosive wear of the epoxy coatings: Tribo-08v39n2_p321.pdf (420.69 Kb)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA; Experimental method for evaluation friction force components during polymer-metal friction: Tribo-08v39n2_p333.pdf (218.56 Kb)
Paweł KRASOWSKI; Pressure in slide journal bearing lubricated with micropolar oil: Tribo-08v39n2_p341.pdf (177.11 Kb)

TRIBOLOGIA 2008, v39, nr 1; Streszczenia artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:58 UTC  (6346 Wyświetlenia)

TREŚĆ: TRIBOLOGIA v39, nr 1, 2008, (217)

Spis Treści: Tribo-08v39n1_p001.pdf (169.96 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 1, 2007, (217)

Kazimierz FURMANIK, Możliwości eksploatacyjne kolejek górniczych z napędami ciernymi; - Tribo-08v39n1_p007.pdf (2.00 Mb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, O pewnych zjawiskach tribologicznych i specyfice zużywania par trących kompozyt metalopolimerowy–metal w obecności ścierniwa: Tribo-08v39n1_p023.pdf (1.16 Mb)
Piotr KOSTENCKI, Piotr BOROWIAK, Nacisk gleby na powierzchnię roboczą lemiesza płużnego pracującego w glebie piaszczystej: Tribo-08v39n1_p035.pdf (102.73 Kb)
Alicja LABER, Modyfikowanie własności smarnych oleju silnikowego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym: Tribo-08v39n1_p045.pdf (852.45 Kb)
Alicja LABER, Stanisław LABER, Modyfikowanie właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej w procesie nagniatania żeliwa: Tribo-08v39n1_p059.pdf (1.05 Mb)
Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA, Wybrane techniki analityczne do identyfikacji ‘ex situ’ produktów triboreakcji w fazie ciekłej środka smarowego oraz na powierzchni tarcia: Tribo-08v39n1_p071.pdf (179.96 Kb)
Svetislav Lj MARKOVIĆ, Danica JOSIFOVIĆ, Badania porównawcze kół zębatych regenerowanych techniką napawania: Tribo-08v39n1_p083.pdf (2.89 Mb)
Marek MRÓZ, Władysław ORŁOWICZ, Mirosław TUPAJ, Wpływ parametru strukturalnego λ2D dendrytów fazy α na intensywność zużycia ściernego odlewów ze stopu C355 uszlachetnionych skoncentrowanym strumieniem ciepła: Tribo-08v39n1_p101.pdf (436.85 Kb)
Władysław ORŁOWICZ, Mirosław TUPAJ, Marek MRÓZ, Wpływ mikrostruktury żeliwa na jego zużycie ścierne: Tribo-08v39n1_p111.pdf (1.42 Mb)
Władysław ORŁOWICZ, Andrzej TRYTEK, Intensywność zużycia ściernego żeliwnych odlewów uszlachetnionych powierzchniowo: Tribo-08v39n1_p121.pdf (315.41 Kb)
Vladimir P SERGIENKO, Sergei N BUKHAROV, Wibracje i szumy w węzłach ciernych pojazdów: Tribo-08v39n1_p129.pdf (84.53 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA, Rola biokomponentów syntetycznych środków smarowych w kształtowaniu ich właściwości użytkowych: Tribo-08v39n1_p139.pdf (79.22 Kb)
Rafał SUWART, Tarcie kinetyczne i statyczne w procesie produkcji obuwia: Tribo-08v39n1_p147.pdf (78.89 Kb)
Ryszard MARCZAK, Moje wspomnienia o profesorze I W Kragielskim: Tribo-08v39n1_p155.pdf (795.30 Kb)


Contents: TRIBOLOGIA v39, nr 1, 2008, (217)

Tribo-08v39n1_p001.pdf (169.96 Kb)
TRIBOLOGIA 39, nr 1, 2007, (217)

Kazimierz FURMANIK, Operational possibilities of mining railways with frictional drive: Tribo-08v39n1_p007.pdf (2.00 Mb)
Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, On some tribological phenomena and wear processes of the metal-polymer composite–metal tribosystem in presence of abrasives: Tribo-08v39n1_p023.pdf (1.16 Mb)
Piotr KOSTENCKI, Piotr Borowiak, Soil pressure exerted on the surface of a ploughshare working in sandy soil: Tribo-08v39n1_p035.pdf (102.73 Kb)
Alicja LABER, Modifying the lubricating properties of engine oil with the chemical action: Tribo-08v39n1_p045.pdf (852.45 Kb)
Alicja LABER, Stanisław LABER, The modification of tribological properties of cast iron in burnishing process: Tribo-08v39n1_p059.pdf (1.05 Mb)
Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA, Some analytical techniques for ‘ex situ’ identification of triboreaction products in bulk lubricant and on sliding surface: Tribo-08v39n1_p071.pdf (179.96 Kb)
Svetislav Lj MARKOVIĆ, Danica JOSIFOVIĆ, Comparative characteristics of gear teeth regenerated by hard facing: Tribo-08v39n1_p083.pdf (2.89 Mb)
Marek MRÓZ, Władysław ORŁOWICZ, Mirosław TUPAJ, Influence of structural parameter λ2D dendrites α-phase on the wear intensity of C355 alloy casting after surfacing process with concentrated beam heat: Tribo-08v39n1_p101.pdf (436.85 Kb)
Władysław ORŁOWICZ, Mirosław TUPAJ, Marek MRÓZ, Influence of microstructure on cast iron wear: Tribo-08v39n1_p111.pdf (1.42 Mb)
Władysław ORŁOWICZ, Andrzej TRYTEK, Wear intensity of cast iron castings by refinement surface- Tribo-08v39n1_p121.pdf (315.41 Kb)
Vladimir P SERGIENKO, Sergei N BUKHAROV, Vibration and noise in frictional joints of machines- Tribo-08v39n1_p129.pdf (84.53 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA, Influence of the synthetic lubricants biocomponents on the functional properties: Tribo-08v39n1_p139.pdf (79.22 Kb)
Rafał SUWART, Kinetic and static friction in the manufacturing process of shoes: Tribo-08v39n1_p147.pdf (78.89 Kb)
Ryszard MARCZAK, My memoirs about professor I W Kragielski: Tribo-08v39n1_p155.pdf (795.30 Kb)

TRIBOLOGIA 2007, v38, nr 6: Streszczenia Artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:30 UTC  (10296 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 6, 2007, (216)

Redakcja: Tribo-07v38n6_p001.pdf (395K)
Spis Treści: Tribo-07v38n6_p003.pdf (27M)
TRIBOLOGIA 38, nr 6, 2007, (216)

Zbigniew LAWROWSKI: Łożyska ślizgowe Historia, stan obecny, perspektywy rozwoju: Tribo-07v38n6_p007.pdf (9.36 Mb)
Jadwiga BAJER: Wpływ wymuszeń mechanicznych i wody na charakterystyki tribologiczne smaru plastycznego: Tribo-07v38n6_p063.pdf (110.46 Kb)
Krzysztof BIERNACKI: Wpływ rodzaju materiału ścianki, gradientu prędkości ścinania i temperatury na wartość naprężeń stycznych w smarach plastycznych:- Tribo-07v38n6_p075.pdf (1.41 Mb)
Michael J FUREY, Charles F REINHOLTZ, Brian VICK, Przenoszenie metalu, generowanie warstwy smarowej i temperatura powierzchni krzywki silnika samochodowego: Tribo-07v38n6_p087.pdf (3.08 Mb)
Marek KALBARCZYK, Wpływ stereometrycznych parametrów powierzchni elementów ceramicznych na charakterystyki tribologiczne skojarzeń ceramiczno-polimerowych: Tribo-07v38n6_p119.pdf (1.79 Mb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI: Metoda doboru cienkich, twardych powłok przeciwzużyciowych dla zwiększenia trwałości wysoko-obciążonych kół zębatych Cz II Wyniki testów przekładniowych: Tribo-07v38n6_p133.pdf (4.58 Mb)
Stanisław PŁONKA, Stanisława PRZYBYŁO: Wpływ struktury stereometrycznej powierzchni warstwy tlenkowej na kinetyczny współczynnik tarcia przędzy: Tribo-07v38n6_p151.pdf (2.20 Mb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Charakterystyki tribologiczne kompozycji olejów roślinnych z dodatkami smarnymi: Tribo-07v38n6_p165.pdf (115.00 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Marian GRĄDKOWSKI, Jarosław MOLENDA: Właściwości tribologiczne kompozycji smarowych, zawierających wybrane dodatki ekologiczne: Tribo-07v38n6_p177.pdf (136.31 Kb)
Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: Nowe metody i techniki pomiarowe w tribologii: Tribo-07v38n6_p189.pdf (5.02 Mb)
Bogdan WARDA: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej mechanizmu krzywkowego z rolkowym popychaczem: Tribo-07v38n6_p223.pdf (149.82 Kb)
Małgorzata WRONA: Wykorzystanie analizy fourierowskiej w analizie cyfrowych obrazów cząstek zużycia: Tribo-07v38n6_p235.pdf (113.06 Kb)


Contents: TRIBOLOGIA v38, nr 6, 2007, (216)

Redakcja: Tribo-07v38n6_p001.pdf (395K)
Contents: Tribo-07v38n6_p003.pdf (27M)
TRIBOLOGIA 38, nr 6, 2007, (216)

Zbigniew LAWROWSKI: Sliding bearings History, present situation, future development trends: Tribo-07v38n6_p007.pdf (9.36 Mb)
Jadwiga BAJER: Influence of the water and mechanic load on tribological characteristics of greases: Tribo-07v38n6_p063.pdf (110.46 Kb)
Krzysztof BIERNACKI: Influence of the kind of material of wall, shear rate and temperature on the shear stress in greases: Tribo-07v38n6_p075.pdf (1.41 Mb)
Michael J FUREY, Charles F REINHOLTZ, Brian VICK: Metal transfer, film formation and surface temperatures on a cam in an automotive engine: Tribo-07v38n6_p087.pdf (3.08 Mb)
Marek KALBARCZYK: The effect of 3D surface parameters of ceramic elements on tribological characteristics of ceramic--polymer couples: Tribo-07v38n6_p119.pdf (1.79 Mb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI: A method for selection of wear resistant, hard, thin coatings to increase life of highly loaded gears Part II Results of gear tests: Tribo-07v38n6_p133.pdf (4.58 Mb)
Stanisław PŁONKA, Stanisława PRZYBYŁO: Effect of the 3D surface structure of oxide coating on the kinetic friction coefficient: Tribo-07v38n6_p151.pdf (2.20 Mb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Tribological characteristics of vegetable based oils with lubricating additives: Tribo-07v38n6_p165.pdf (115.00 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Marian GRĄDKOWSKI, Jarosław MOLENDA: Tribological properties of the lubricants containing ecological additives: Tribo-07v38n6_p177.pdf (136.31 Kb)
Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: New test methods and measuring techniques in tribology- Tribo-07v38n6_p189.pdf (5.02 Mb)
Bogdan WARDA: Fatigue life prediction on the cam mechanism with roller follower: Tribo-07v38n6_p223.pdf (149.82 Kb)
Małgorzata WRONA: Using of the Fourier analysis in wear particles analysis of digital images: Tribo-07v38n6_p235.pdf (113.06 Kb)

TRIBOLOGIA 2007, v38, nr 5: Streszczenia Artykułów

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:21 UTC  (7405 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 5, 2007, (215)

All: Tribo-07v38n5_all.pdf (7,2M)
Spis Treści: Tribo-07v38n5_p001.pdf (212.02 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 5, 2007, (215)

Jadwiga BAJER: Fizykochemiczne zmiany w strefie styku jako wynik interakcji materiału łożyska i środka smarowego w procesie tarcia: Tribo-07v38n5_p007.pdf (1.02 Mb)
Krzysztof BIERNACKI: Model reologiczny warstwy przyściennej smaru plastycznego:- Tribo-07v38n5_p023.pdf (404.35 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Stanisław LABER, Igor BARSHAJ, Siarhei HANCHAROU: Struktura geometryczna powierzchni stali po frezowaniu igłowym stali: Tribo-07v38n5_p039.pdf (1.73 Mb)
Stanisław KOZIOŁ: Wymuszenia oddziałujące na układ tribologiczny tłok–pierścień–cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo: Tribo-07v38n5_p053.pdf (261.87 Kb)
Romuald MAKOWSKI, Krystyna WAGNER-KALOTKA: Aspekty technologiczne wytworzenia proszku miedzi jako niskotarciowego dodatku do środków smarowych: Tribo-07v38n5_p067.pdf (389.15 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: Metoda doboru cienkich, twardych powłok przeciwzużyciowych dla zwiększenia trwałości wysokoobciążonych kół zębatych Cz I Badania wstępne na próbkach modelowych: Tribo-07v38n5_p081.pdf (3.23 Mb)
Jarosław MOLENDA, Monika MAKOWSKA, Agnieszka LEŚNIEWSKA: Przemiany tribochemiczne wybranych nienasyconych eterów stosowanych jako dodatki smarne do olejów napędowych: Tribo-07v38n5_p097.pdf (345.94 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK: Wpływ komponentów na charakterystyki tribologiczne ekologicznego smaru plastycznego: Tribo-07v38n5_p109.pdf (113.45 Kb)
Marcin PRZEDLACKI, Piotr BARANOWSKI: Modyfikacja właściwości smarnych benzyn silnikowych za pomocą wybranych dodatków: Tribo-07v38n5_p119.pdf (236.13 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Właściwości smarne roślinnych olejów bazowych modyfikowanych siarką: Tribo-07v38n5_p135.pdf (120.25 Kb)
Bogdan WARDA: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych o złożonym kształcie współpracujących powierzchni: Tribo-07v38n5_p145.pdf (198.70 Kb)
Kazimierz ZALESKI: Wpływ cieczy obróbkowej na wybrane właściwości warstwy wierzchniej ukształtowanej w procesie kulkowania: Tribo-07v38n5_p157.pdf (149.30 Kb)


Contents: TRIBOLOGIA v38, nr 5, 2007, (215)

All: Tribo-07v38n5_all.pdf (7,2M)
Contents: Tribo-07v38n5_p001.pdf (212.02 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 5, 2007, (215)

Jadwiga BAJER: Physico-chemical changes in the friction zone taking place during friction process as result of interaction between bearing material and lubricant: Tribo-07v38n5_p007.pdf (1.02 Mb)
Krzysztof BIERNACKI: The rheological model of boundary layer in grease: Tribo-07v38n5_p023.pdf (404.35 Kb)
Eugene FELDSHTEIN, Stanisław LABER, Igor BARSHAJ, Siarhei HANCHAROU: The geometrical structure parts of steel surface after brush milling: Tribo-07v38n5_p039.pdf (1.73 Mb)
Stanisław KOZIOŁ: Input functions influencing the tribological system: piston-ring-cylinder in the dual fuel compression ignition engine: Tribo-07v38n5_p053.pdf (261.87 Kb)
Romuald MAKOWSKI, Krystyna WAGNER-KALOTKA: Technological aspects of production of copper powder as low-friction additive to lubricants: Tribo-07v38n5_p067.pdf (389.15 Kb)
Remigiusz MICHALCZEWSKI, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Waldemar TUSZYŃSKI: A method for selection of wear resistant, hard, thin coatings to increase life of highly loaded gears Part I Preliminary tests in model tribosystems: Tribo-07v38n5_p081.pdf (3.23 Mb)
Jarosław MOLENDA, Monika MAKOWSKA, Agnieszka LEŚNIEWSKA: Tribochemical conversions of some unsaturated ethers used as lubricating additives to diesel fuels: Tribo-07v38n5_p097.pdf (345.94 Kb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK: The influence of components on the tribological charakteristics of the ecological greadse: Tribo-07v38n5_p109.pdf (113.45 Kb)
Marcin PRZEDLACKI, Piotr BARANOWSKI: Modification of gasoline’s lubricity with selected additives: Tribo-07v38n5_p119.pdf (236.13 Kb)
Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI: Lubricating properties of base oils modified with sulphur: Tribo-07v38n5_p135.pdf (120.25 Kb)
Bogdan WARDA: Fatigue life prediction of rolling couples of complex shape of mating surfaces: Tribo-07v38n5_p145.pdf (198.70 Kb)
Kazimierz ZALESKI: The influence of the lubricant on selected properties of surface layer formed in the shot peening process: Tribo-07v38n5_p157.pdf (149.30 Kb)

TRIBOLOGIA 2007, v38, nr 3-4: Streszczenia Artykułów

dnia: Tue 16 strony Nov, 2010 14:03 UTC  (13676 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 3-4, 2007, (213-214)

All: Tribo-07v38n3-4_all.pdf (42M)
Spis Treści: Tribo-07v38n3-4_p001.pdf (136.31 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 3-4, 2007, (213-214)

Jubileusz 80-lecia urodzin prof dr hab inż Ryszarda Marczaka: Tribo-07v38n3-4_p015.pdf (68.86 Kb)
Wiesław LESZEK: Rozważania o podstawach tribologii, cz 7 Ewolucja wiedzy tribologicznej: Tribo-07v38n3-4_p019.pdf (76.34 Kb)
Stanisław NOSAL: Zacieranie a zużywanie adhezyjne skojarzeń ślizgowych: Tribo-07v38n3-4_p029.pdf (85.41 Kb)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Wpływ parametrów technologicznych na właściwości hamulcowych materiałów ciernych: Tribo-07v38n3-4_p039.pdf (97.93 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK: Ocena odporności na zużywanie powłok PVD/CVD metodą ball-cratering: Tribo-07v38n3-4_p047.pdf (2.07 Mb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Irena POKORSKA, Edyta OSUCH-SŁOMKA: Właściwości tribologiczne metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych: Tribo-07v38n3-4_p059.pdf (1.38 Mb)
Marta PACZKOWSKA, Łukasz WOJCIECHOWSKI: Badania zużycia adhezyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego borowanych laserowo: Tribo-07v38n3-4_p071.pdf (901.76 Kb)
Maciej PASZKOWSKI: Wpływ zawartości zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych: Tribo-07v38n3-4_p085.pdf (539.09 Kb)
Paweł PIEC, Marek LITWIŃSKI, Grzegorz ZAJĄC: Badania starzenia oleju silnikowego: Tribo-07v38n3-4_p097.pdf (90.63 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI: Wpływ oleju bazowego na powierzchniową trwałość zmęczeniową modelowego tocznego węzła tarcia: Tribo-07v38n3-4_p105.pdf (2.02 Mb)
Hubert PIKOSZ: Ocena stanu warstwy wierzchniej elementów ze stali łożyskowej z wykorzystaniem szumu Barkhausena: Tribo-07v38n3-4_p121.pdf (177.33 Kb)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK: Poprawa charakterystyk tribologicznych skojarzeń polimerowo-metalowych: Tribo-07v38n3-4_p133.pdf (128.95 Kb)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO: Napięcie powierzchniowe a efekt Rebindera: Tribo-07v38n3-4_p143.pdf (137.55 Kb)
Aleksandra REWOLIŃSKA: Analiza mechanizmów uszkodzeń pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych pomp wirowych: Tribo-07v38n3-4_p155.pdf (1.82 Mb)
Grzegorz ROTTA: Analiza przepływu oleju przez rowek smarowy wzdłużnego łożyska ślizgowego: Tribo-07v38n3-4_p165.pdf (355.07 Kb)
Zbigniew RYBAK, Leszek FOLTYNOWICZ, Leszek MAŁDZIŃSKI: Chropowatość powierzchni azotowanej stali 38HMJ (41CrAlMo7) o różnej strukturze stref przypowierzchniowych: Tribo-07v38n3-4_p177.pdf (380.42 Kb)
Jarosław SELECH, Karol NADOLNY: Metodyki oceny teoretycznej i empirycznej składowych zużycia w złożonych warunkach wymuszeń tarciowych: Tribo-07v38n3-4_p187.pdf (2.68 Mb)
Jarosław SELECH, Karol NADOLNY, Jan JAKUBOWSKI: Ocena składowych zużycia tribologicznego w środowisku ścierno-korozyjnym: Tribo-07v38n3-4_p201.pdf (143.51 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: Ocena przydatności produktów odpadowych z rafinacji olejów roślinnych do wytwarzania ekologicznych dodatków uszlachetniających: Tribo-07v38n3-4_p215.pdf (177.26 Kb)
Władysław SKONECZNY, Marek BARA: Analiza zjawisk zachodzących w bezsmarowym skojarzeniu ślizgowym Al2O3 + grafit z tworzywem poliuretanowym: Tribo-07v38n3-4_p227.pdf (12.88 Mb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Pękanie korozyjno-zmęczeniowe Koncepcja modelu zużywania: Tribo-07v38n3-4_p237.pdf (69.92 Kb)
Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof PAWEŁCZYK, Włodzimierz WALIGÓRA, Wiesław ZWIERZYCKI: Metoda AES w ocenie skuteczności czasowej ochrony elementów metalowych: Tribo-07v38n3-4_p245.pdf (219.65 Kb)
Marian W SUŁEK, Andrzej KULCZYCKI, Anna MAŁYSA: Właściwości fizykochemiczne i tribologiczne kompozycji estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego: Tribo-07v38n3-4_p255.pdf (188.28 Kb)
Benigna SZEPTYCKA, Jan SENATORSKI: Wpływ wygrzewania na właściwości tribologiczne galwanicznych powłok nanokompozytowych: Tribo-07v38n3-4_p271.pdf (161.15 Kb)
Magdalena TRZOS: Badania eksperymentalne w rozwiązywaniu problemów tribologicznych: Tribo-07v38n3-4_p285.pdf (113.79 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI: Nowe metody badania wpływu olejów smarowych na zacieranie, pitting i mikropitting kół zębatych: Tribo-07v38n3-4_p303.pdf (4.77 Mb)
Andrzej Szymon WALISZEWSKI, Ryszard KRÓTKI: Badania oporów tarcia próbek warzyw po powierzchni stalowej: Tribo-07v38n3-4_p319.pdf (120.41 Kb)
Wojciech WIELEBA: Metoda numeryczno-doświadczalna wyznaczania oporów tarcia w polimerowych łożyskach ślizgowych podczas rozruchu: Tribo-07v38n3-4_p329.pdf (397.49 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Projekt wyznaczania tribologicznych parametrów komórek chrząstki stawowej w inteligentnych bioreaktorach: Tribo-07v38n3-4_p339.pdf (176.11 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Metody badań tribologicznych parametrów w inteligentnych bioreaktorach- Tribo-07v38n3-4_p355.pdf (1.20 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Ciśnienie wyciskania w biodrowych stawach człowieka: Tribo-07v38n3-4_p369.pdf (852.46 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Ciśnienie i nośność sferycznych, biodrowych stawów człowieka: Tribo-07v38n3-4_p379.pdf (1.75 Mb)
Mirosław WITASZEK, Henryk BĄKOWSKI: Wpływ warunków współpracy na zużycie stali szynowej współpracującej z utwardzoną stalą obręczową przy suchym tarciu tocznym z poślizgiem: Tribo-07v38n3-4_p389.pdf (787.78 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: Zmiana aktywności chemicznej warstwy wierzchniej stali 45 wskutek nagniatania naporowego: Tribo-07v38n3-4_p401.pdf (121.76 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI, Stanisław NOSAL: Wpływ nagniatania naporowego na odporność na zacieranie: Tribo-07v38n3-4_p411.pdf (108.47 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT: Właściwości mechaniczne i tribologiczne wybranych powłok stosowanych w technologii „duplex”: Tribo-07v38n3-4_p421.pdf (946.34 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT: Materiały funkcjonalne w łożyskach ślizgowych: Tribo-07v38n3-4_p433.pdf (178.36 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Bogdan ANTOSZEWSKI: Właściwości tribologiczne powłok natryskanych cieplnie: Tribo-07v38n3-4_p445.pdf (339.06 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Jarmila TRPČEVSKA: Odporność na zacieranie powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo: Tribo-07v38n3-4_p453.pdf (1.74 Mb)
Wojciech ŻUROWSKI: Możliwości zwiększania odporności na zużywanie układów ciernych: Tribo-07v38n3-4_p465.pdf (150.12 Kb)
Ryszard MARCZAK: Tribologia w Polsce – zaranie i rozwój: Tribo-07v38n3-4_p477.pdf (3.81 Mb)


Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 3-4, 2007, (213-214)

All: Tribo-07v38n3-4_all.pdf (42M)
Spis Treści: Tribo-07v38n3-4_p001.pdf (136.31 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 3-4, 2007, (213-214)

Jubilee prof Ryszard Marczak: Tribo-07v38n3-4_p015.pdf (68.86 Kb)
Wiesław LESZEK: Discussion about fundamental problems of tribology, Part 7 The evolution of the tribological knowledge: Tribo-07v38n3-4_p019.pdf (76.34 Kb)
Stanisław NOSAL: Scuffing and adhesive wear of sliding pairs: Tribo-07v38n3-4_p029.pdf (85.41 Kb)
Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI: Influence of the technological parameters on the properties of the brake friction materials: Tribo-07v38n3-4_p039.pdf (97.93 Kb)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK: The evaluation of the wear resistance of PVD/CVD coatings using ball-cratering method: Tribo-07v38n3-4_p047.pdf (2.07 Mb)
Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Irena POKORSKA, Edyta OSUCH-SŁOMKA: Tribological properties of metallic-ceramic composite coatings: Tribo-07v38n3-4_p059.pdf (1.38 Mb)
Marta PACZKOWSKA, Łukasz WOJCIECHOWSKI: Adhesive wear tests of nodular iron parts after laser boronizing: Tribo-07v38n3-4_p071.pdf (901.76 Kb)
Maciej PASZKOWSKI: The influence of contents of thickener on thixotropy of lubricating greases: Tribo-07v38n3-4_p085.pdf (539.09 Kb)
Paweł PIEC, Marek LITWIŃSKI, Grzegorz ZAJĄC: Testing deterioration of the motor oil: Tribo-07v38n3-4_p097.pdf (90.63 Kb)
Witold PIEKOSZEWSKI: Influence of the base oil on the surface fatigue life of the model rolling friction contacts: Tribo-07v38n3-4_p105.pdf (2.02 Mb)
Hubert PIKOSZ: Evaluation of the state of bearing steel elements surface layer by means of Barkhausen noise: Tribo-07v38n3-4_p121.pdf (177.33 Kb)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK: Improvement of the tribological characteristics of the polymer-metal contacts: Tribo-07v38n3-4_p133.pdf (128.95 Kb)
Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO: Physical surface tension and Rebinder's effect: Tribo-07v38n3-4_p143.pdf (137.55 Kb)
Aleksandra REWOLIŃSKA: Analysis of the failure mechanisms of the face seals in centrifugal pumps: Tribo-07v38n3-4_p155.pdf (1.82 Mb)
Grzegorz ROTTA: Analysis of the lubricant flow through the hydrodynamic thrust bearings groove: Tribo-07v38n3-4_p165.pdf (355.07 Kb)
Zbigniew RYBAK, Leszek FOLTYNOWICZ, Leszek MAŁDZIŃSKI: The roughness parameters of nitrided 38HMJ (41CrAlMo7) steel with different structure of subsurface layers: Tribo-07v38n3-4_p177.pdf (380.42 Kb)
Jarosław SELECH, Karol NADOLNY: Methodologies assessment of theoretical and empirical wear consistituents in complex forced friction wear condition: Tribo-07v38n3-4_p187.pdf (2.68 Mb)
Jarosław SELECH, Karol NADOLNY, Jan JAKUBOWSKI: Assessment of tribological wear constituents in abrasive-corrosion environment: Tribo-07v38n3-4_p201.pdf (143.51 Kb)
Elżbieta SIWIEC, Jarosław MOLENDA: Evaluation of the usefulness of waste products from vegetable oil rafination for formulation of eco-friendly additives: Tribo-07v38n3-4_p215.pdf (177.26 Kb)
Władysław SKONECZNY, Marek BARA: Analysis of phenomena occurring in the lubricantfree sliding couple Al2O3 + graphite with polyurethane plastic: Tribo-07v38n3-4_p227.pdf (12.88 Mb)
Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI: Corrosion fatigue Model of wear in sliding pairs:- Tribo-07v38n3-4_p237.pdf (69.92 Kb)
Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof PAWEŁCZYK, Włodzimierz WALIGÓRA, Wiesław ZWIERZYCKI: AES methode for evaluation efficiency of metal elements time protection: Tribo-07v38n3-4_p245.pdf (219.65 Kb)
Marian W SUŁEK, Andrzej KULCZYCKI, Anna MAŁYSA: Physical-chemical properties of the fatty acid methyl esters and fuel oil compositions: Tribo-07v38n3-4_p255.pdf (188.28 Kb)
Benigna SZEPTYCKA, Jan SENATORSKI: Influence of the annealing on the tribological properties of the nanocomposite electroplated coatings: Tribo-07v38n3-4_p271.pdf (161.15 Kb)
Magdalena TRZOS: Experimental research for solving tribological problems: Tribo-07v38n3-4_p285.pdf (113.79 Kb)
Waldemar TUSZYŃSKI, Jan WULCZYŃSKI:New methods for testing an effect of lubricating oils on scuffing, pitting and micropitting of gears: Tribo-07v38n3-4_p303.pdf (4.77 Mb)
Andrzej Szymon WALISZEWSKI, Ryszard KRÓTKI: Friction resistance research of vegetable samples on steel surface: Tribo-07v38n3-4_p319.pdf (120.41 Kb)
Wojciech WIELEBA: A numerical-experimental method to the computation of the frictional torque in polymer sliding bearings during startup: Tribo-07v38n3-4_p329.pdf (397.49 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Project of determination of tribological parameters of cartilage cells in intelligent bioreactor: Tribo-07v38n3-4_p339.pdf (176.11 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Research methods of tribological parameters in intelligent bioreactors: Tribo-07v38n3-4_p355.pdf (1.20 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Squeezing pressure in spherical human hip joint: Tribo-07v38n3-4_p369.pdf (852.46 Kb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK: Hydrodynamic pressure and capacity in spherical human hip joint caused by rotation: Tribo-07v38n3-4_p379.pdf (1.75 Mb)
Mirosław WITASZEK, Henryk BĄKOWSKI: The influence of dry, rolling - sliding friction conditions on the wear of a rail steel mated with hardened tyre steel: Tribo-07v38n3-4_p389.pdf (787.78 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI: The chemical activity change of surface layer of 45 steel as a result of pressure burnishing: Tribo-07v38n3-4_p401.pdf (121.76 Kb)
Łukasz WOJCIECHOWSKI, Stanisław NOSAL: The influence of pressure burnishing on the scuffing resistance: Tribo-07v38n3-4_p411.pdf (108.47 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT: Mechanical and tribological properties of selected coatings formed by duplex treatment: Tribo-07v38n3-4_p421.pdf (946.34 Kb)
Sławomir ZIMOWSKI, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT: Functional materials in plain bearings: Tribo-07v38n3-4_p433.pdf (178.36 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Bogdan ANTOSZEWSKI: Tribological properties of thermally sprayed coatings: Tribo-07v38n3-4_p445.pdf (339.06 Kb)
Wojciech ŻÓRAWSKI, Jarmila TRPĆEVSKA: Scuffing resistance of hipersonic sprayed carbide coatings: Tribo-07v38n3-4_p453.pdf (1.74 Mb)
Wojciech ŻUROWSKI Possibilities of enlarging of the wear resistance of friction pairs: Tribo-07v38n3-4_p465.pdf (150.12 Kb)
Ryszard MARCZAK: Tribology in Poland – the beginning and development: Tribo-07v38n3-4_p477.pdf (3.81 Mb)

TRIBOLOGIA 2007, v38, nr 2; Streszczenia artykułów

dnia: Tue 16 strony Nov, 2010 13:54 UTC  (16730 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 2, 2007, (212)

All: Tribo-07v38n2_all.pdf (46M)
Spis Treści: Tribo-07v38n2_p001.pdf (207.40 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 2, 2007, (212)

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Bolesława Wojciechowicza : Tribo-07v38n2_p015.pdf (465.08 Kb)
Wiesław LESZEK Rozważania o podstawach tribologii, cz. 6 Decyzyjne problemy w tribologii: Tribo-07v38n2_p017.pdf (90.22 Kb)
Krzysztof ADAMCZUK, Agnieszka LABER, Alicja LABER, Radosław TKACZYK: Wpływ rodzaju smaru plastycznego na właściwości tribologiczne stali i żeliwa: Tribo-07v38n2_p027.pdf (607.17 Kb)
Krzysztof ADAMCZUK, Agnieszka LABER, Alicja LABER, Radosław TKACZYK: Badanie wpływu struktury materiału na własności sprężysto-plastyczne stali: Tribo-07v38n2_p035.pdf (123.18 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Grzegorz NYSZKO, Zastosowanie termowizji w badaniach tribologicznych materiałów polimerowych: Tribo-07v38n2_p043.pdf (314.40 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Mariusz SICIŃSKI, Jacek GRAMS, Michał WIATROWSKI, Wpływ budowy węzłów sieci przestrzennej gumy na stopień modyfikacji warstwy wierzchniej żelaza w węźle ciernym elastomer – metal: Tribo-07v38n2_p055.pdf (585.54 Kb)
Daniel BUCZMA, Włodzimierz WALIGÓRA, Ocena zużycia adhezyjnego modeli sworzni tłokowych ze stali niskowęglowej po obróbce laserowej: Tribo-07v38n2_p065.pdf (827.77 Kb)
Tadeusz BURAKOWSKI, Kartki z wczesnych dziejów tribologii: Tribo-07v38n2_p075.pdf (7.13 Mb)
Jan BURCAN, Radosław BEDNAREK: Wpływ dokładności wykonania i montażu magnesów wysokoenergetycznych na ich charakterystyki: Tribo-07v38n2_p093.pdf (191.59 Kb)
Dymitry CAPANIDIS: Tribologiczne właściwości kompozytów polioksymetylenu zawierających napełniacz proszkowy PTFE lub PE-UHMW: Tribo-07v38n2_p105.pdf (162.63 Kb)
Dymitry CAPANIDIS, Wojciech WIELEBA, Janusz WOŹNIAK, Michał WIERCIAK: Właściwości tribologiczne wybranych materiałów polimerowych wytworzonych z recyklatu: Tribo-07v38n2_p117.pdf (1.02 Mb)
Grzegorz CELICHOWSKI: Właściwości tribologiczne wybranych materiałów hybrydowych na bazie krzemionki: Tribo-07v38n2_p127.pdf (123.92 Kb)
Henryk CZARNECKI: Modelowanie zjawisk tribologicznych dla tarcia mieszanego z wykorzystaniem komputerowych programów CAD: Tribo-07v38n2_p141.pdf (343.39 Kb)
Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC: Charakterystyka lepkościowo-temperaturowa oraz ocena właściwości smarnych i odporności na utlenianie kompozycji olejowych: Tribo-07v38n2_p151.pdf (136.01 Kb)
Krzysztof FALKOWSKI: Różnicowe pasywne łożysko magnetyczne: Tribo-07v38n2_p163.pdf (1.86 Mb)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: Wpływ modyfikatorów mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni stali C45 po toczeniu i stan powierzchni natarcia ostrza skrawającego: Tribo-07v38n2_p175.pdf (930.32 Kb)
Zbigniew FERENC, Czesław KOZIARSKI: Badanie temperatury w sprzężeniu elementów tocznych: Tribo-07v38n2_p187.pdf (212.62 Kb)
Leszek FOLTYNOWICZ, Leszek MAŁDZIŃSKI, Zbigniew RYBAK: Badania docierania stali 40HM ulepszanej cieplnie i azotowanej gazowo: Tribo-07v38n2_p199.pdf (407.01 Kb)
Jan GUZIK: Ocena przebiegu procesu tribologicznego na podstawie widma emisji akustycznej: Tribo-07v38n2_p209.pdf (612.73 Kb)
Czesław KAJDAS, Jerzy KORYCKI, Jarosław FRYDRYCH: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO: Tribo-07v38n2_p219.pdf (125.97 Kb)
Marek KALBARCZYK, Remigiusz, MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK: Wpływ rodzaju bazy olejowej na charakterystyki tribologiczne elementów pokrytych cienkimi powłokami niskotarciowymi w ruchu oscylacyjnym o dużej częstotliwości: Tribo-07v38n2_p229.pdf (960.92 Kb)
Grzegorz KINAL: Porównawcze badania zużycia ściernego elementów z żeliwa sferoidalnego po laserowej obróbce powierzchniowej: Tribo-07v38n2_p241.pdf (2.51 Mb)
Tomasz KMITA, Piotr DUDA, Sławomir KAPTACZ, Władysław SKONECZNY: Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z powłoką tlenkową: Tribo-07v38n2_p251.pdf (1.35 Mb)
Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Sławomir ZIMOWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI: Właściwości mikromechaniczne i tribologiczne stopów tytanu po azotowaniu i tlenoazotowaniu jarzeniowym: Tribo-07v38n2_p261.pdf (952.76 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Właściwości wybranych systemów z warstwami dyfuzyjnymi do stosowania w metodzie duplex: Tribo-07v38n2_p273.pdf (395.31 Kb)
Andrzej KOTNAROWSKI: Modyfikacja składu środków smarowych nanocząstkami metali: Tribo-07v38n2_p283.pdf (266.97 Kb)
Danuta KOTNAROWSKA: Wpływ nanocząstek miedzi na odporność erozyjną powłok akrylowych: Tribo-07v38n2_p293.pdf (201.59 Kb)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Stanowisko do badań tribologicznych w złożonym ruchu cyklicznym toczno-ślizgowym: Tribo-07v38n2_p303.pdf (547.18 Kb)
Paweł KRASOWSKI: Nośność płaskiego łożyska ślizgowego przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu: Tribo-07v38n2_p313.pdf (155.46 Kb)
Janusz KRAWCZYK: Zależność zużycia tribologicznego staliwa adamitowego od mikrostruktury: Tribo-07v38n2_p325.pdf (8.65 Mb)
Janusz KRAWCZYK: Zależność pomiędzy współczynnikiem rozszerzalności cieplnej a zużywaniem się elementów konstrukcji i narzędzi: Tribo-07v38n2_p339.pdf (1.65 Mb)
Janusz KRAWCZYK: Strukturalne przyczyny mechanizmów wadliwego zużywania się żeliwnych walców hutniczych: Tribo-07v38n2_p353.pdf (5.98 Mb)
Stanisław KRAWIEC: Synergizm proszku PTFE i cyny w smarze litowym podczas tarcia mieszanego: Tribo-07v38n2_p367.pdf (2.88 Mb)
Bazyli KRUPICZ, Mariusz LISZEWSKI: Mechanizmy erozji podczas rozdrabniania w młynie wirnikowym: Tribo-07v38n2_p381.pdf (756.20 Kb)
Czesław KUSIAK: Adhezja metali i tarcie ślizgowe: Tribo-07v38n2_p391.pdf (209.22 Kb)
Agnieszka LABER, Alicja LABER: Ocena właściwości tribologicznych materiałów porowatych warunkowanych mikrostrukturą: Tribo-07v38n2_p399.pdf (395.12 Kb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI, Piotr KOWALEWSKI, Piotr ANTONIAK, Jacek SIPA: Struktura i odporność na zużycie stali 100Cr6: Tribo-07v38n2_p407.pdf (1.33 Mb)
Michał LIBERA, Włodzimierz WALIGÓRA: Wykorzystanie badań skróconych do analizy statystycznej trwałości łożysk tocznych: Tribo-07v38n2_p415.pdf (711.40 Kb)
Janusz LUBAS: Właściwości tribologiczne powłok TiN i CrN ukonstytuowanych na elementach węzłów ślizgowych: Tribo-07v38n2_p425.pdf (114.46 Kb)
Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA: Badanie charakterystyk tribologicznych ekologicznego dodatku smarnego w węźle tarcia typu rolka-klocek: Tribo-07v38n2_p435.pdf (592.66 Kb)
Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI, Marian SZCZEREK: Komponowanie środków smarowych do smarowania węzłów tarcia z powłoką niskotarciową: Tribo-07v38n2_p445.pdf (371.09 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Badania wybranych cech warstwy wierzchniej ukonstytuowanej elektroerozyjnie: Tribo-07v38n2_p459.pdf (1.84 Mb)
Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI: Wpływ kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni na intensywność zużywania par ciernych: Tribo-07v38n2_p469.pdf (129.78 Kb)


Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 1, 2007, (212)

All: Tribo-07v38n2_all.pdf (46M)
CONTENTS: Tribo-07v38n2_p001.pdf (207.40 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 2, 2007, (212)

Jubilee of prof. Bolesław Wojciechowicz: Tribo-07v38n2_p015.pdf (465.08 Kb)
Wiesław LESZEK: The considerations of tribology basis, part 6. The decisive problems of tribology; - Tribo-07v38n2_p017.pdf (90.22 Kb)
Krzysztof ADAMCZUK, Agnieszka LABER, Alicja LABER, Radosław TKACZYK: The influence of the kind of grease on tribological properties of steel and cast iron; - Tribo-07v38n2_p027.pdf (607.17 Kb)
Krzysztof ADAMCZUK, Agnieszka LABER, Alicja LABER, Radosław TKACZYK: The research of the influence structure material on the elastic-plastic property of steel: Tribo-07v38n2_p035.pdf (123.18 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Otmar DOBROWOLSKI, Grzegorz NYSZKO: Application of termovision in tribological investigations of polymer materials: Tribo-07v38n2_p043.pdf (314.40 Kb)
Dariusz M. BIELIŃSKI, Mariusz SICIŃSKI, Jacek GRAMS, Michał WIATROWSKI: Influence of crosslink structure in rubber on the degree of modification of the surface layer of iron in elastomer - metal friction pair: Tribo-07v38n2_p055.pdf (585.54 Kb)
Daniel BUCZMA, Włodzimierz WALIGÓRA: The analysis of adhesion wear of models piston engine pins with low-carbon steel after the laser treatment: Tribo-07v38n2_p065.pdf (827.77 Kb)
Tadeusz BURAKOWSKI: Notes from the early history of tribology: Tribo-07v38n2_p075.pdf (7.13 Mb)
Jan BURCAN, Radosław BEDNAREK: Influence of made precision and mounting errors of high-energy magnets for its characteristics: Tribo-07v38n2_p093.pdf (191.59 Kb)
Dymitry CAPANIDIS: Tribological properties of the polyoxymethylene based on composites consisting the PTFE and PE-UHMW powder fillers: Tribo-07v38n2_p105.pdf (162.63 Kb)
Dymitry CAPANIDIS, Wojciech WIELEBA,Janusz WOŹNIAK, Michał WIERCIAK Tribological properties of chosen polymers fabricated of recyclates: Tribo-07v38n2_p117.pdf (1.02 Mb)
Grzegorz CELICHOWSKI Tribological properties of hybrid materials based on silica: Tribo-07v38n2_p127.pdf (123.92 Kb)
Henryk CZARNECKI: Modelling the tribological phenomena for mixed friction using cad software applications: Tribo-07v38n2_p141.pdf (343.39 Kb)
Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC: Thermo-rheological characteristic and assessment of lubricating properties and oxidation of oil compositions:- Tribo-07v38n2_p151.pdf (136.01 Kb)
Krzysztof FALKOWSKI: The differential passive magnetic bearing: Tribo-07v38n2_p163.pdf (1.86 Mb)
Eugene FELDSHTEIN, Radosław MARUDA: The influence of emulsion mist modifiers on surface roughness of steel C45 and the state of rake face of cutting edge after turning: Tribo-07v38n2_p175.pdf (930.32 Kb)
Zbigniew FERENC, Czesław KOZIARSKI: Experimental studies upon temperature in the coupling of rolling elements: Tribo-07v38n2_p187.pdf (212.62 Kb)
Leszek FOLTYNOWICZ, Leszek MAŁDZIŃSKI, Zbigniew RYBAK: Tests of the run-in process of 40HM steel parts after quenching/tempering and after gas nitriding: Tribo-07v38n2_p199.pdf (407.01 Kb)
Jan GUZIK: The estimation of friction process on the base of acoustic emission spectrum: Tribo-07v38n2_p209.pdf (612.73 Kb)
Czesław KAJDAS, Jerzy KORYCKI, Jarosław FRYDRYCH: Determination of lubricity properties of a hydrocracked diesel base fuel as the function of the concentration of CHO esters: Tribo-07v38n2_p219.pdf (125.97 Kb)
Marek KALBARCZYK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK: The influence of oil base on tribological characteristics of low-friction coated elements working in high freguency oscillatory motion: Tribo-07v38n2_p229.pdf (960.92 Kb)
Grzegorz KINAL: Comparative investigation of abrasive wear of ductile cast iron elements after surface laser treatment: Tribo-07v38n2_p241.pdf (2.51 Mb)
Tomasz KMITA, Piotr DUDA, Sławomir KAPTACZ, Władysław SKONECZNY: The influence of the radius of the rubbing contact tract on the wear of the PEEK/BG plastic mating with the oxide coating: Tribo-07v38n2_p251.pdf (1.35 Mb)
Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Sławomir ZIMOWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI: Micromechanical and tribological properties of titanium alloys after glow discharge nitriding and oxynitriding: Tribo-07v38n2_p261.pdf (952.76 Kb)
Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Properties of selected systems with diffusion layers for duplex method- Tribo-07v38n2_p273.pdf (395.31 Kb)
Andrzej KOTNAROWSKI: Modyfication of lubrications composition by metal nanopowder: Tribo-07v38n2_p283.pdf (266.97 Kb)
Danuta KOTNAROWSKA: Influence of copper nanoparticles on erosive wear of acrylic coatings: Tribo-07v38n2_p293.pdf (201.59 Kb)
Piotr KOWALEWSKI, Wojciech WIELEBA, Tadeusz LEŚNIEWSKI: Tribological test rig for cyclic rolling and sliding contacts: Tribo-07v38n2_p303.pdf (547.18 Kb)
Paweł KRASOWSKI: Capacity force in slide journal plane bearing by laminar unsteady lubrication: Tribo-07v38n2_p313.pdf (155.46 Kb)
Janusz KRAWCZYK: The dependence of tribologicał wear of adamite cast steel from the microstructure: Tribo-07v38n2_p325.pdf (8.65 Mb)
Janusz KRAWCZYK: The dependence between thermal expansion coefficient and wear of tools and structural components: Tribo-07v38n2_p339.pdf (1.65 Mb)
Janusz KRAWCZYK: Structural reasons for the wear mechanisms leading to defects in cast iron mill rolls:- Tribo-07v38n2_p353.pdf (5.98 Mb)
Stanisław KRAWIEC: The synergic effect of tin powder with PTFE in the lithium grease under mixed friction conditions: Tribo-07v38n2_p367.pdf (2.88 Mb)
Bazyli KRUPICZ, Mariusz LISZEWSKI: Erosion mechanisms during grinding in a rotor mill: Tribo-07v38n2_p381.pdf (756.20 Kb)
Czesław KUSIAK: Adhesion of metals and sliding friction: Tribo-07v38n2_p391.pdf (209.22 Kb)
Agnieszka LABER, Alicja LABER: The assessment of tribological properties porous materials following from the microstructure: Tribo-07v38n2_p399.pdf (395.12 Kb)
Tadeusz LEŚNIEWSKI, Piotr KOWALEWSKI, Piotr ANTONIAK, Jacek SIPA: Structure and wear resistance of 100Cr6 steel: Tribo-07v38n2_p407.pdf (1.33 Mb)
Michał LIBERA, Włodzimierz WALIGÓRA: The application of acceletared tests for statistic analysis of rolling element bearings life- Tribo-07v38n2_p415.pdf (711.40 Kb)
Janusz LUBAS: Tribological properties TiN and CrN coatings used in sliding pairs: Tribo-07v38n2_p425.pdf (114.46 Kb)
Monika MAKOWSKA, Jarosław MOLENDA: Testing the tribological characteristics of ecological additive in block-on-ring system: Tribo-07v38n2_p435.pdf (592.66 Kb)
Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI, Marian SZCZEREK: Composition of lubricants designed for friction couples covered by low-friction coatings: Tribo-07v38n2_p445.pdf (371.09 Kb)
Maciej MATUSZEWSKI, Janusz MUSIAŁ, Michał STYP-REKOWSKI: Testing of some features of surface layer formed by electrodischarge machining: Tribo-07v38n2_p459.pdf (1.84 Mb)
Maciej MATUSZEWSKI, Michał STYP-REKOWSKI: Influence of testure direction of surface geometric structure on intensity of wear of the frictional couples

Tribologia 2007, v38, nr 1: Streszczenia Artykułów

dnia: Tue 16 strony Nov, 2010 13:49 UTC  (12238 Wyświetlenia)

Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 1, 2007, (211)

Spis Treści: Tribo-07v38n1_p001.pdf (226.26 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 1, 2007, (211)

Leszek DĄBROWSKI, Piotr PAJĄCZKOWSKI, Grzegorz ROTTA, Andreas SCHUBERT, Michał WASILCZUK, Klocki samopompujące w łożyskach hydrodynamicznych - Tribo-07v38n1_p011.pdf (7.18 Mb)
Czesław DYMARSKI, Analiza możliwości wpływania na pracę promieniowego uszczelnienia ślizgowego poprzez deformowanie jego panwi- Tribo-07v38n1_p021.pdf (5.37 Mb)
Czesław DYMARSKI, Wojciech LITWIN, Wpływ chropowatości na pracę hydrodynamicznego łożyska smarowanego wodą z polimerową panwią- Tribo-07v38n1_p037.pdf (4.52 Mb)
Paweł FLASZYŃSKI, Wojciech LITWIN, Numeryczna analiza trójwymiarowego przepływu w polimerowym łożysku smarowanym wodą- Tribo-07v38n1_p049.pdf (4.45 Mb)
Rafał GAWARKIEWICZ, Problem wyboru bezsmarowego materiału ślizgowego dla łożysk pracujących w warunkach małych oscylacji- Tribo-07v38n1_p057.pdf (3.97 Mb)
Andrzej MŁYNARCZAK, Jan Kazimierz WŁODARSKI, Zmiany lepkości olejów smarowych użytkowanych w bezwodzikowych silnikach okrętowych- Tribo-07v38n1_p071.pdf (3.71 Mb)
Antoni NEYMAN, Materiały ceramiczne w łożyskach ślizgowych- Tribo-07v38n1_p081.pdf (3.66 Mb)
Artur OLSZEWSKI, Michał WODTKE, Piotr HRYNIEWICZ, Powłoki fluoropolimerowe oraz przeciwtarciowe w łożyskach foliowych smarowanych wodą - Tribo-07v38n1_p093.pdf (3.07 Mb)
Artur OLSZEWSKI, Michał WODTKE, Piotr HRYNIEWICZ, Ekologiczne łożysko foliowe smarowane wodą – budowa i analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na sztywność podparcia łożyska- Tribo-07v38n1_p105.pdf (2.73 Mb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK, Zmiany trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych jako efekt interakcji składników smaru plastycznego i materiału węzła tarcia- Tribo-07v38n1_p115.pdf (2.25 Mb)
Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Wpływ olejów smarowych pochodzenia roślinnego na powierzchniową trwałość zmęczeniową - Tribo-07v38n1_p127.pdf (2.04 Mb)
Elżbieta ROGOŚ, Efektywność działania dodatków EP i AW w roślinnych bazach olejowych - Tribo-07v38n1_p137.pdf (1.50 Mb)
Grzegorz ROTTA, Analiza przepływu oleju przez rowek smarowy wzdłużnego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem komputerowej dynamiki płynów (cfd) - Tribo-07v38n1_p149.pdf (1.41 Mb)
Józef RYBCZYŃSKI, Wpływ rozosiowania łożysk na trajektorie czopów turbozespołu 13K215 - Tribo-07v38n1_p161.pdf (1.07 Mb)
Jan SIKORA, Wpływ asymetrii cyklu obciążenia i rodzaju oleju na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego - Tribo-07v38n1_p171.pdf (730.02 Kb)
Stanisław STRZELECKI, Charakterystyki cieplne łożysk ślizgowych 2-powierzchniowych - Tribo-07v38n1_p185.pdf (8.25 Mb)
Michał STYP-REKOWSKI, Dariusz OZIMINA, Janusz MUSIAŁ, Środowiskowe uwarunkowania smarowania tocznych węzłów łożyskowych - Tribo-07v38n1_p199.pdf (7.95 Mb)
Michał WASILCZUK, Polimerowe warstwy ślizgowe w konstrukcji hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych - Tribo-07v38n1_p211.pdf (6.97 Mb)
Michał WASILCZUK, Michał WODTKE, Wpływ odkształceń tarczy oporowej wału na właściwości hydrodynamicznego łożyska wzdłużnego - Tribo-07v38n1_p225.pdf (6.56 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Numeryczne wyznaczanie współczynników tarcia występujących w niestacjonarnych stawach człowieka - Tribo-07v38n1_p235.pdf (6.24 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Numeryczne wyznaczanie sił tarcia w niestacjonarnie obciążonych biołożyskach - Tribo-07v38n1_p247.pdf (5.45 Mb)
Jan Kazimierz WŁODARSKI, Uszkodzenia systemu tłok-cylinder TC okrętowych silników spalinowych - Tribo-07v38n1_p259.pdf (5.18 Mb)
Ryszard WÓJCICKI, Wpływ zużycia panewki poprzecznego łożyska ślizgowego na jego charakterystyki tribologiczne - Tribo-07v38n1_p273.pdf (3.01 Mb)
Piotr ZARICZNY, Jan SIKORA, Badania doświadczalne układu indywidualnego zasilania poprzecznego łożyska ślizgowego - Tribo-07v38n1_p287.pdf(2.81 Mb)
Grzegorz ŻYWICA, Symulacyjne badanie wpływu pęknięcia konstrukcji podpierającej na stan dynamiczny łożyskowanego ślizgowo wirnika - Tribo-07v38n1_p299.pdf (357.40 Kb)


Treść: TRIBOLOGIA v38, nr 1, 2007, (211)

Contents: Tribo-07v38n1_p001.pdf (226.26 Kb)
TRIBOLOGIA 38, nr 1, 2007, (211)

Leszek DĄBROWSKI, Piotr PAJĄCZKOWSKI, Grzegorz ROTTA, Andreas SCHUBERT, Michał WASILCZUK, Self-pumping pads in the hydrodynamic bearings- Tribo-07v38n1_p011.pdf (7.18 Mb)
Czesław DYMARSKI, Analysis of possibility of influence on the radial sliding seals operating by deformation of the bearing sleeve- Tribo-07v38n1_p021.pdf (5.37 Mb)
Czesław DYMARSKI, Wojciech LITWIN, Influence of surface roughness on work of water lubricated main shaft bearing with polymer bearing bush - Tribo-07v38n1_p037.pdf (4.52 Mb)
Paweł FLASZYŃSKI, Wojciech LITWIN, Numerical analysis of three dimensional flow in water lubricated bearing with polymer bearing bush- Tribo-07v38n1_p049.pdf (4.45 Mb)
Rafał GAWARKIEWICZ, Problem of self lubricating bearing material selection for bearings operating with small amplitude oscillations - Tribo-07v38n1_p057.pdf (3.97 Mb)
Andrzej MŁYNARCZAK, Jan Kazimierz WŁODARSKI, Changes of lubricating oils viscosity in trunk piston marine diesel engines - Tribo-07v38n1_p071.pdf (3.71 Mb)
Antoni NEYMAN, Ceramic materials for sliding bearings - Tribo-07v38n1_p081.pdf (3.66 Mb)
Artur OLSZEWSKI, Michał WODTKE, Piotr HRYNIEWICZ, Fluoropolymer and anti-friction coatings for water-lubricated foil bearings - Tribo-07v38n1_p093.pdf (3.07 Mb)
Artur OLSZEWSKI, Michał WODTKE, Piotr HRYNIEWICZ, Environmentaly friendly water lubricated foil bearing – design and influence analysis of selected design parameters on bearing support stiffness - Tribo-07v38n1_p105.pdf (2.73 Mb)
Ewa PAWELEC, Jolanta DRABIK, The change of fatigue life of rolling bearings as effect of an interaction between grease components and friction elements surface - Tribo-07v38n1_p115.pdf (2.25 Mb)
Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, An influence of lubricants on the base of vegetable oils on surface fatigue life - Tribo-07v38n1_p127.pdf (2.04 Mb)
Elżbieta ROGOŚ, Effectiveness of EP and AW additives in vegetable oils - Tribo-07v38n1_p137.pdf (1.50 Mb)
Grzegorz ROTTA, Analysis of the lubricant flow through the hydrodynamic thrust bearings groove with the use of Computational Fluid Dynamic - Tribo-07v38n1_p149.pdf (1.41 Mb)
Józef RYBCZYŃSKI, Influence of bearing misalignments on bearing shaft trajectories of 13K215 turboset - Tribo-07v38n1_p161.pdf (1.07 Mb)
Jan SIKORA, Influence of load asymmetry cycle and kind of oil on fatigue life of bearing alloy - Tribo-07v38n1_p171.pdf (730.02 Kb)
Stanisław STRZELECKI Thermal performances of 2-lobe journal bearings - Tribo-07v38n1_p185.pdf (8.25 Mb)
Michał STYP-REKOWSKI, Dariusz OZIMINA, Janusz MUSIAŁ, Environmental aspects of rolling bearings' pairs lubrication - Tribo-07v38n1_p199.pdf (7.95 Mb)
Michał WASILCZUK, Polymer lining in the design of hydrodynamic thrust bearings - Tribo-07v38n1_p211.pdf (6.97 Mb)
Michał WASILCZUK, Michał WODTKE, Influence of collar deformations on hydrodynamic thrust bearing performance - Tribo-07v38n1_p225.pdf (6.56 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Numerical determination of friction coefficients occurring in unsteady human joints - Tribo-07v38n1_p235.pdf (6.24 Mb)
Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK, Numerical determination of friction forces in unsteady loaded biobearings - Tribo-07v38n1_p247.pdf (5.45 Mb)
Jan Kazimierz WŁODARSKI, Damages of the piston-cylinder liner system of the marine diesel engines - Tribo-07v38n1_p259.pdf (5.18 Mb)
Ryszard WÓJCICKI, Effect of the wear of journal bearing sleeve on its tribo-characteristics - Tribo-07v38n1_p273.pdf (3.01 Mb)
Piotr ZARICZNY, Jan SIKORA, Experimental investigations of journal bearing individual feed system - Tribo-07v38n1_p287.pdf(2.81 Mb)
Grzegorz ŻYWICA, Simulation investigations of the effect of a supporting structure fracture on the dynamic state of the rotor supported on slide bearings - Tribo-07v38n1_p299.pdf (357.40 Kb)Biuletyn PTT: ISSN 1732-422X

PERIODICS

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance