Abstract

This research work describes a method for the determination of the static friction factor in slide bearings. To determine tangential stresses distribution in a real area of a contact the author uses a molecular-mechanical theory of friction. In this theory, the total frictional force is equal to the sum of system of forces: molecular and material resistance to the deformation of bodies' surface coating. To design a model the following assumptions are accepted: a journal surface is rough, and a bushing surface is perfectly smooth. The results are represented in the form of graph which shows an influence of the contact angle of a journal surface and a bushing on a load, a frictional moment, tangential stresses, and a friction coefficient.

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego w łożyskach ślizgowych. Do określenia rozkładu naprężeń stycznych w rzeczywistym obszarze styku przyjęto molekularno-mechaniczną teorię tarcia. W teorii tej całkowita siła tarcia jest równa sumie sił składowych: molekularnej i odporności materiałów na deformowanie warstwy powierzchniowej ciał. W budowie modelu przyjęto m.in. założenia: powierzchnia czopa jest chropowata, natomiast powierzchnia panewki jest idealnie gładka. Wyniki obliczeń, wpływ kąta kontaktu powierzchni czopa i panewki na obciążenie, moment tarcia, naprężenia styczne, współczynnik tarcia przedstawiono w formie wykresów.
① Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, phone: (017) 8651640, fax: (017) 8651150, e-mail: .
Tribo_13v44n6_p047_056.pdf (161469  B)