Streszczenie

Zbadano charakterystyki tarciowo zużyciowe polimerowo-metalowych węzłów tarcia pracujących w powietrzu oraz w atmosferze gazu obojętnego (argonu) w warunkach tarcia technicznie suchego. Elementami testowymi były: stal 45, żelazo Armco oraz stal nierdzewna współpracująca z polietylenem UHMW. Otrzymane wyniki dowodzą, że powszechne stosowanie na element współpracujący z polimerami stali 45, z uwagi na łatwość utleniania się, charakteryzuje duży udział negatywnych oddziaływań w strefie tarcia, czego efektem są niekorzystne charakterystyki tribologiczne.

Summary

Tribological characteristics were investigated using the polymer–metal friction pairs working without a lubrication in the presence of air and in atmosphere of indifferent gas. Following materials have been tested: 56100 steel, Armco iron and acid-proof steel disc and bearing with polyethylene UHMW.
Researches were undertaken in presence of oxygen and argon. Acquired results of the test indicate that 56100 steel does not cooperate with polymer.
① Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom.
② Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom.
③ Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny, ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom.
Tribo_13v44n6_p099_108.pdf (392734  B)