Wojciech ŻÓRAWSKI∗, Norbert RADEK∗

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE NATRYSKANYCH NADDŹWIĘKOWO POWŁOK WĘGLIKOWYCH MODYFIKOWANYCH OBRÓBKĄ ELEKTROEROZYJNĄ

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF HVOF SPRAYED TUNGSTEN CARBIDE COATINGS MODYFIED BY THE EDM PROCESS

Słowa kluczowe:

natrysk cieplny, obróbka elektroerozyjna, powłoka, tribologia

Key-words:

thermal spraying, electro discharge machining, coating, tribology
TRIBOLOGIA v40, nr 5, 2009, (227)

Streszczenie

W pracy podjęto próbę wytwarzania przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych hybrydową metodą naddźwiękowo-elektroiskrową. Powłoki z WC12Co i WC17Co zostały naniesione systemem do natrysku naddźwiękowego TAFA–JP-5000.
Modyfikacja powłok obróbką elektroerozyjną została wykonana za pomocą urządzenia ELFA-541.
Ocenę własności powłok przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury, badań tribologicznych oraz pomiarów mikrotwardości i chropowatości.

Summary

Wear and abrasion are still up-to-date problems in all branches of industry. Although modern technologies permit considerable improvement in the properties of the outer layer, they need to be constantly modified or new solutions have to be looked for.
HVOF-sprayed coatings are frequently used to improve the service life of machine components. The influence of the spray parameters and material type on the coating properties has been analysed thoroughly by numerous researchers. This study focuses on the tribological properties of two HVOF-sprayed tungsten carbide coatings, each with a different content of cobalt, which were subjected to electrical discharge machining (EDM). The material deposited over the HVOF-sprayed coatings was tungsten carbide. The microstructure of the sprayed and electro-discharge-machined coatings was analysed with a JOEL JSM-5400 scanning microscope. A ball-on-disc test was conducted to determine the coefficients of friction. The EDM process results in the formation of a homogeneous layer of tungsten carbide with a low cobalt content, which is well bonded with the HVOF-sprayed coating. The values of the coefficient of friction obtained for the two coatings with the EDM layer were similar.
∗ Katedra Inżynierii Eksploatacji, Centrum Laserowych Technologii Metali, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. (41) 34-24-513, (41) 34-24-504.
Tribo-09v40n5_p273.pdf (1.19 Mb)Wojciech ŻUROWSKI∗

STANOWISKO DO BADAŃ UKŁADÓW SPRZĘGAJĄCYCH W WARUNKACH ICH ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE

THE STAND FOR RESEARCH OF FRICTIONAL INTERFACE SYSTEM UNDER CONDITIONS OF INCREASED THEIR RESISTANCE TO TRIBOLOGICAL WEAR

Słowa kluczowe:

zużycie tribologiczne, odporność na zużywanie, tarcie suche

Key-words:

tribological wear, wear resistance, dry friction
TRIBOLOGIA v40, nr 5, 2009, (227)

Streszczenie

W referacie Badania maksymalnej odporności układów metali na zużywanie tribologiczne na zmodyfikowanej maszynie T-01, opublikowanym w Materiałach XXV Szkoły Tribologicznej, przedstawiono stanowisko badawcze do badań maksymalnej odporności na zużywanie tribologiczne. Obecnie wykonane zostało nowe urządzenie służące do badań odporności układów sprzęgających. W artykule omówiono jego konstrukcję oraz możliwości badawcze. Jest to zmodyfikowany układ typu trzpień–tarcza modelujący typowe warunki pracy tarczowego układu hamulcowego lub sprzęgłowego, ale z wymuszeniem temperatury strefy tarcia. Oprócz części mechanicznej stanowisko wyposażone jest w cyrkulator służący do ustalania i stabilizowania temperatury w strefie tarcia.

Summary

In the article of Research on maximal resistance of metallic body systems to tribological wear on modified T-01 test stand published in the Proceedings of XXV-th Tribological School were introduced used till then testers attends to research conditioned extortions of the temperatures of the zones of the frictions. At present was made new device servants to research of the resistance of interface systems. In the paper, its construction and exploratory possibilities are discussed. This is the modified system of the type pin-disc modelling typical working conditions of the disc braking system or of a disc clutching system, but with the extortion of the temperature of the zone of the friction. Except the mechanical part the stand equipped is into the circulator the attend to the settlement and stabilizing of the temperatures in the zone of the friction.
Constructional foundations of the new tester use the physical model putting on that the tribology system is in a position to exchange the energy and the substance with the environment, whereat the reason of all changes happening in the system and on his limits are the work of the friction. It causes the increase of the internal energy of the system and its dissipation after the manner of the heat compensating mechanical dissipation that is the waste energy.
∗ Politechnika Radomska, Instytut Budowy Maszyn, ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom.
Tribo-09v40n5_p283.pdf (1.65 Mb)