Adam WILCZEK ①

POJEMNOŚCIOWA METODA POMIARU GRUBOŚCI ELASTOHYDRODYNAMICZNEGO FILMU SMAROWEGO

CAPACITIVE METHOD OF ELASTOHYDRODYNAMIC FILM THICKNESS MEASUREMENT

Słowa kluczowe:

styk EHD, pomiary grubości filmu smarowego, pojemnościowy czujnik cienkowarstwowy

Key words:

Contact EHD, film thickness measurement, capacitive thin layer sensor
TRIBOLOGIA V42, nr 6, 2011, (235)

Streszczenie

Przeprowadzono analizę metody pomiaru grubości filmu smarowego pojemnościowym czujnikiem cienkowarstwowym w styku EHD. Przedstawiono konstrukcję czujnika, jego model obwodowy, zasadę pomiaru, układ pomiarowy oraz metodę wzorcowania. Główną zaletą metody jest możliwość pomiaru grubości filmu smarowego w warunkach zbliżonych do panujących w styku rzeczywistych elementów maszyn. Wskazano na szereg ograniczeń stosowania tej metody wynikających z konstrukcji czujnika i sposobu jego wzorcowania. Podstawowym problemem jest wyznaczenie zmian stałej dielektrycznej smaru w warunkach EHD. Metoda umożliwia pomiary głównie grubych filmów smarowych (powyżej 0,3 μm).
① Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom.
Tribo-11v42n1_p173.pdf (313420 bajtów)